Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/379/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.06.2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717), w związku uchwałą nr XXXV/541/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej) z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/417/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 6, poz. 103 z 13 stycznia 2005 r.) dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej).
 2. Sporządzenie zmiany planu, o której mowa w ust. 1, nastąpiło na skutek podjęcia uchwały nr XXXV/541/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa.
 3. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "planem" obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanym dalej "rysunkiem planu".
 4. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią stanowiąc załącznik nr 1.
 5. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 6. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. terenie - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób przeznaczenia terenu,
 4. nakazie, zakazie - należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu,
 5. dopuszczeniu - należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu,
 6. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania,
 7. infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
 8. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy (liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym) do powierzchni działki budowlanej,
 9. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,
 10. tablicy reklamowej typu billboard - należy przez to rozumieć wielkoformatową tablicę przeznaczoną pod plakaty reklamowe, o powierzchni przekraczającej 6 m2.

§3

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  • MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • KDW tereny dróg wewnętrznych,
  • KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe,
  • KDL tereny dróg publicznych - drogi lokalne.
 2. W terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia ogólne:
  1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
   1. dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz zadrzewień i ogrodów,
   2. zakazuje się umieszczania tablic reklamowych typu billboard,
  2. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   1. zakazuje się przekraczania poziomu hałasu, powyżej wartości określonych w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
   2. zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.,
   3. nakazuje się ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 - Dolina Kopalna Kłodnicy poprzez odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej poprzez kolektor zbiorczy w ul. Malinowej, a do czasu jej realizacji gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i wywożenie do oczyszczali ścieków,
   4. nakazuje się zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej,
   5. nakazuje się utrzymanie i przywracanie do stanu prawidłowego istniejących sieci drenarskich i sieci odwodnień terenu,
  3. w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
   1. obszar objęty planem położony jest w obszarze górniczym "Bielszowice III" i terenie górniczym "Bielszowice",
   2. obszar objęty planem nie jest zagrożony niebezpieczeństwem powodzi, ani osuwania się mas ziemnych,
  4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się uwzględnianie przy dokonywaniu podziałów i scalania nieruchomości linii rozgraniczających tereny określonych na rysunku planu,
  5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów - nakazuje się zachowanie pasów wolnych od budynków i zadrzewień, szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami odrębnymi, od osi istniejących, czynnych linii napowietrznych 20 kV oraz zachowanie możliwości dojazdu do istniejących, czynnych stanowisk słupowych,
  6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
   2. nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym z dopuszczeniem linii napowietrznych 20 kV w przypadku przeniesienia linii istniejących, których orientacyjny przebieg oznaczono na rysunku planu,
   3. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
  7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - dopuszcza się rolnicze użytkowanie gruntów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji budynków i budowli służących produkcji rolniczej.

§4

 1. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, oznaczonych na rysunku planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 1MN obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:
  1. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1. zakazuje się przekraczania wskaźnika powierzchni zabudowy:
    • 40% dla zabudowy wolnostojącej,
    • 50% dla zabudowy bliźniaczej,
    • 60% dla zabudowy szeregowej i budynku użyteczności publicznej;
   2. nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum:
    • 40% dla zabudowy wolnostojącej,
    • 30% dla zabudowy bliźniaczej,
    • 20% dla zabudowy szeregowej i budynku użyteczności publicznej;
   3. zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej:
    • 10 m - dla budynków mieszkalnych,
    • 3 m i 1 kondygnacji nadziemnej - dla budynków gospodarczych i garaży w przypadku realizacji dachów płaskich,
    • 5 m i 1 kondygnacji nadziemnej plus poddasze użytkowe - dla budynków gospodarczych i garaży w przypadku realizacji dachów stromych,
    • 12 m i 3 kondygnacje nadziemne dla budynku użyteczności publicznej,
   4. dopuszcza się realizację dachów płaskich oraz dachów stromych o nachyleniu połaci głównych od 30o do 45o;
  2. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
   1. dopuszcza się zagospodarowanie terenu zgodne z przeznaczeniem, tj.: lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi i garażami;
   2. dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku użyteczności publicznej, na wydzielonej na ten cel działce budowlanej, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu w zakresie powierzchni działki oraz parametrów zabudowy,
   3. dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży, przybudowanych lub wbudowanych w budynek mieszkaniowy oraz jako obiektów wolnostojących;
   4. dopuszcza się sytuowanie bezpośrednio przy granicy działki ścian budynków,
   5. nakazuje się lokalizację budynków w układzie kalenicowym, równoległym lub prostopadłym do osi drogi poprzez którą realizowane jest powiązanie komunikacyjne działki budowlanej; w przypadku działek obsługiwanych przez więcej niż jedną drogę i działek narożnych nakaz prostopadłego lub równoległego usytuowania budynku obowiązuje wyłącznie względem jednej z dróg,
   6. nakazuje się stosowanie materiałów wykończeniowych elewacji budynków gospodarczych i garaży takie samo, jak materiałów stosowanych w budynku głównym,
   7. zakazuje się realizacji ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,20 m,
  3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   1. zakazuje się lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 20 m od granicy użytków leśnych,
   2. zakazuje się stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem tradycyjnych węglowych źródeł energii o sprawności niższej niż 75%,
   3. nakazuje się podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej w chwili oddania jej do użytkowania,
  4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
   1. nakazuje się zachowanie minimalnych powierzchni działek budowlanych:
    • 600 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
    • 300 m2 dla zabudowy szeregowej;
   2. nakazuje się zachowanie minimalnej szerokości działek budowlanych:
    • 18 m dla zabudowy wolnostojącej,
    • 14 m dla zabudowy bliźniaczej,
    • 6 m dla zabudowy szeregowej,
   3. dopuszcza się odstępstwa od zasad określonych w ust. 4a i ust. 4b w przypadku wydzielania działek przeznaczonych na realizację obiektów infrastruktury technicznej,
   4. dopuszcza się wydzielenie jednej działki przeznaczonej na lokalizację wolnostojącego budynku użyteczności publicznej pod warunkiem zachowania powierzchni działki nie mniejszej niż 800 m2 i nie większej niż 1 200 m2,
   5. przy podziale na działki należy zapewnić dojazd do dróg publicznych poprzez wydzielenie dróg wewnętrznych,
   6. przy wydzielaniu dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu nakazuje się zapewnienie ich szerokości min. 5 m w przypadku dróg obsługujących nie więcej niż 4 działki budowlane oraz szerokości min. 10 m w przypadku dróg obsługujących więcej niż 4 działki budowlane,
   7. przy wydzielaniu nieprzelotowych dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, nakazuje się ich zakończenie placem do nawracania umożliwiającym wykonanie skrętu o promieniu min. 6 m, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów:
   1. nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych pojazdów w ilości minimum 2 miejsca postojowe na 1 budynek jednorodzinny,
   2. zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych pojazdów w zgrupowaniach powyżej 4 stanowisk włącznie;
  6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. ustala się skomunikowanie działek budowlanych z drogą publiczną - ul. Malinową poprzez system dróg wewnętrznych,
   2. nakazuje się utwardzanie nawierzchni wydzielanych dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu, w pasie szerokości min. 5 m dla dróg o szerokości 10 m oraz w pasie min. 4 m dla dróg o szerokości poniżej 10 m,
   3. nakazuje się wyposażenie w chodniki jednostronne wydzielonych dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu, których szerokość jest większa lub równa 10 m,
   4. nakazuje się prowadzenie kolektorów zbiorczych kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w wydzielonych drogach wewnętrznych,
   5. nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
  7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji budowy, jako jej zaplecze.

§5

 1. W terenach dróg wewnętrznych - KDW, oznaczonych na rysunku planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 2KDW, 3KDW i 4KDW obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:
  1. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1. nakazuje się utwardzenie nawierzchni jezdni materiałem nieprzepuszczalnym w pasie szerokości minimum 5 m oraz budowę utwardzonych chodników po jednej stronie jezdni szerokości minimum 2,0 m,
   2. dopuszcza się zagospodarowanie w formie ciągu pieszo - jezdnego pod warunkiem utwardzenia nawierzchni materiałem nieprzepuszczalnym w pasie szerokości minimum 5 m oraz zastosowania urządzeń spowalniających ruch;
  2. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakazuje się zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych w formie zieleni urządzonej;
  3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nakazuje się odprowadzanie wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej z możliwością odprowadzenia wód do ziemi po ich uprzednim podczyszczeniu poprzez łapacze zanieczyszczeń (separatory), zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się wydzielenie pasów drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
  5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów - dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów, pod warunkiem utwardzenia nawierzchni tych miejsc;
  6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do krawędzi wydzielonej ulicy dojazdowej lub do istniejącej w tej ulicy sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
   2. dopuszcza się budowę dwukierunkowych ścieżek rowerowych;
  7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

§6

 1. W terenach dróg publicznych - dojazdowych - KDD, oznaczonych na rysunku planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 5KDD oraz terenach dróg publicznych - lokalnych - KDL oznaczonych na rysunku planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 6KDL obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:
  1. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1. dla dróg oznaczonych symbolem KDL nakazuje się budowę utwardzonych chodników po obydwu stronach jezdni szerokości minimum 2,0 m;
   2. dla dróg oznaczonych symbolem KDD nakazuje się budowę utwardzonych chodników po jednej stronie jezdni szerokości minimum 2,0,
  2. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakazuje się zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych w formie zieleni urządzonej;
  3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nakazuje się wyposażenie terenu w system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do tej kanalizacji;
  4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się wydzielenie pasów drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
  5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów:
   1. dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów,
   2. dopuszcza się lokalizowanie zatok autobusowych;
  6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do krawędzi pasa drogowego lub do istniejącej w tym pasie sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
   2. dopuszcza się budowę dwukierunkowych ścieżek rowerowych;
  7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
   1. zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
   2. zakazuje się tymczasowego użytkowania terenu, jako ogrodów przydomowych sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,
   3. do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się wykorzystanie powierzchni nieutwardzonych na cele produkcji rolniczej lub zagospodarowanie ich w formie nawierzchni trawiastych.

§7

W obszarze objętym planem ustala się 20% stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§8

W obszarze objętym zmianą planu, o której mowa w §1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 6 poz. 103 z dnia 13.01.2005 r.).

§9

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§10

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/379/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2398 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/379/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/379/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 2732 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:45:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów