Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/361/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.05.2008 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Kamionki, dla obszaru położonego przy ulicy Paprotek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Kamionka) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVIII/416/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w następujący sposób:

§1

 1. Ustalenia planu stanowią:
  1. tekst planu - stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1:1000 - obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą - załącznik nr 1.
 2. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:
  1. załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;
  2. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Na rysunku planu, o którym mowa w §1, ust. 1, pkt 2 obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
  1. granice opracowania, jako granice obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  3. symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu.

§2

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVII/733/2006 z dnia 30 maja 2006 roku, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile z treści nie wynika inaczej,
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mikołowie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. terenie - należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 5. obszarze - należy przez to rozumieć wyznaczony wyznaczoną w planie strefę obejmującą poszczególne powierzchnie sąsiadujących terenów posiadające wspólną cechę,
 6. usługach podstawowych - należy przez to rozumieć nieuciążliwe usługi związane bezpośrednio z obsługą przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, sportu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje ograniczeń i uciążliwości,
 7. zakazie, nakazie - należy przez to rozumieć warunek konieczny realizacji danego ustalenia za wyjątkiem dopuszczenia,
 8. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nie mniejszą powierzchnię ciągłą niż 10 m2, do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodę powierzchniową i 50% łącznej nawierzchni sztucznie urządzonej jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację,
 9. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami,
 10. działce budowlanej - należy przez to rozumieć fragment gruntu (nieruchomość gruntową lub działkę gruntu), którego wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych,
 11. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi, inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 12. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć akt prawny bądź Polską Normę lub instrukcję techniczną szczegółowo normującą dane zagadnienie,
 13. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.).

§4

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN01 ustala się następujące przeznaczenie:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
  2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
  3. usługi podstawowe,
  4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. górna granica udziału terenu zabudowanego - 40% powierzchni działki,
  2. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki,
  3. usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów odrębnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  4. zagospodarowanie strefy technicznej dla sieci infrastruktury technicznej odbywa się na podstawie uzgodnienia z administratorem sieci,
  5. dopuszcza się zabudowę strefy technicznej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci, jeżeli przepisy odrębne lub szczególne tego nie wykluczają,
  6. nieprzekraczalne linie zabudowy: zachowanie istniejącej linii zabudowy od drogi publicznej jako nieprzekraczalnej,
  7. zakaz stawiania ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy falistej lub z prefabrykowanych przęseł betonowych.
 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  1. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest lub może być wymagana opinia środowiskowa, za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  2. obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
  3. zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia,
  4. nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
  5. nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
  6. zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach sąsiednich - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi,
  7. prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
  8. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,
  9. zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów,
  10. wszelkie inwestycje należy realizować w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, stosownie do przepisów odrębnych.
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
  1. w obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe.
 5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
  1. obsługa komunikacyjna z ulicy Paprotek, poprzez istniejący dojazd,
  2. lokalizacja min. 2 miejsc parkingowych w granicach działki inwestora.
 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci wodociągowej,
  2. odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych, na warunkach wydanych przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych z okresowym wywozem ścieków, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
  4. odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej,
  5. odprowadzenie ścieków deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe spełniają aktualne wymagania z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrony środowiska,
  6. zasilanie w energię elektryczną obiektów na terenie jednostki planu oznaczonej na rysunku planu symbolem MN01 z istniejących stacji transformatorowych oraz z projektowanych stacji transformatorowych, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia 1 kV i przyłączy do obiektów, na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

§5

 1. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
 2. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
 3. Obszar opracowania znajduje się poza terenem górniczym.

§6

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§7

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

§8

W obszarze objętym zmianą planu, o której mowa w §1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/416/2004 z dnia 30.11.2004 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 6 poz. 102 z dnia 13.01.2005 r.).

§9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mikołowie.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§11

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/361/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (611 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/361/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/361/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 2896 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 02:30:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów