Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/474/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717), w związku z uchwałą nr VII/79/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z  dnia 27 marca 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", przyjętego uchwałą nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999 roku zmienionego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Zmienia się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 16, poz. 427 z 7 lutego 2005 r.) dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju.
 2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "planem" obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanym dalej "rysunkiem planu".
 3. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią stanowiąc załącznik nr 1.
 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 5. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. terenie - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu - należy przez to rozumieć ustalony w Planie sposób przeznaczenia terenu,
 4. nakazie, zakazie - należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń Planu,
 5. dopuszczeniu - należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń Planu,
 6. infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
 7. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
 8. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy.

§3

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  • US tereny sportu i rekreacji,
  • UO tereny usług oświaty,
  • KDd tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe.
 2. W terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia ogólne:
  1. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   1. terenami chronionymi przed hałasem są tereny oznaczone symbolem US, jako należące do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
   2. zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.,
   3. nakazuje się zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej;
  2. w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - obszar objęty Planem położony jest w granicach obszaru i terenu górniczego "Łaziska II", ustanowionego dla KWK "Bolesław Śmiały",
  3. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w obszarze objętym Planem:
   1. zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne z epoki kamienia,
   2. obowiązuje nakaz ścisłego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych, a w przypadku natrafienia na materiał archeologiczny wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych;
  4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się uwzględnianie przy dokonywaniu podziałów i scalania nieruchomości linii rozgraniczających tereny określonych na rysunku Planu,
  5. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
   2. nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym,
   3. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do krawędzi dróg, linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku Planu, granic własności lub do istniejących sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
  6. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się zadrzewienie terenu do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami Planu.

§4

W terenach sportu i rekreacji - US, oznaczonych na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 1US obowiązują następujące ustalenia, uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:

 1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1. dopuszcza się realizację obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej;
  2. dopuszcza się realizację parkingów dla samochodów osobowych o powierzchni przekraczającej 60 miejsc postojowych,
  3. zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
  4. nakazuje się lokalizację budynków w układzie równoległym lub prostopadłym do budynków istniejących na obszarze sąsiadującym od zachodu z obszarem objętym Planem,
  5. zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych,
  6. nakazuje się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych w formie zieleni urządzonej;
 2. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. zakazuje się przekraczania wskaźnika powierzchni zabudowy powyżej 50% powierzchni terenu, nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 30% powierzchni terenu,
  2. zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej 15 m,
  3. dopuszcza się realizację dachów nietypowych;
 3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  1. zakazuje się stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem tradycyjnych węglowych źródeł energii o sprawności niższej niż 75%,
  2. nakazuje się podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej,
  3. nakazuje się odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się rozsączanie wód opadowych po terenie pod warunkiem ich podczyszczenia oraz nie pogorszenia warunków terenowych nieruchomości sąsiednich,
 4. w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych - nakazuje się zagospodarowanie otoczenia obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej w formie przestrzeni publicznych, obejmujących nie mniej niż 50% powierzchni nie zabudowanej;
 5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów:
  1. nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych pojazdów w obrębie terenu w ilości zapewniającej obsługę projektowanych obiektów, nie mniej niż 20 miejsc postojowych na cały teren,
  2. dopuszcza się zagospodarowanie umożliwiające realizację imprez masowych;
 6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez projektowane drogi publiczne - dojazdowe 3KDD,
  2. nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
 7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji budowy, jako jej zaplecze.

§5

W terenach usług oświaty - UO, oznaczonych na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 2UO obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:

 1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1. adaptuje się stan istniejący budynków, bez możliwości rozbudowy,
  2. dopuszcza się realizację parkingów o powierzchni nie przekraczającej 100 miejsc postojowych,
  3. dopuszcza się zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej,
  4. zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży;
  5. dopuszcza się realizację ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 2. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - dopuszcza się utwardzenie nawierzchni materiałem nieprzepuszczalnym na 100% powierzchni terenu;
 3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nakazuje się odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się rozsączanie wód opadowych w granicach nieruchomości pod warunkiem ich podczyszczenia oraz nie pogorszenia warunków terenowych nieruchomości sąsiednich.

§6

W terenach dróg publicznych - dojazdowych - KDd, oznaczonych na rysunku Planu numerem wydzielenia i symbolem identyfikacyjnym: 3KDd obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:

 1. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nakazuje się budowę utwardzonych chodników po jednej stronie jezdni szerokości minimum 1,5 m;
 2. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakazuje się zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych w formie zieleni urządzonej;
 3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nakazuje się wyposażenie terenu w system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do tej kanalizacji;
 4. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się wydzielenie pasów drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
 5. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów:
  1. dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów,
  2. dopuszcza się lokalizowanie zatok autobusowych;
 6. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do krawędzi pasa drogowego lub do istniejącej w tym pasie sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
  2. dopuszcza się budowę dwukierunkowych ścieżek rowerowych;
 7. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
  1. zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  2. do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami Planu dopuszcza się zagospodarowanie w formie nawierzchni trawiastych oraz ciągów pieszych.

§7

W obszarze objętym Planem ustala się 0% stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§9

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/474/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (435 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/474/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/474/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 1840 (ostatnie odwiedziny 2024.07.12 11:53:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów