Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/473/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717), w związku z uchwałą nr VIII/100/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", przyjętego uchwałą nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999 roku zmienionego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Zmienia się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 16, poz. 427 z 7 lutego 2005 r.) dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei.
 2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "planem" obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanym dalej "rysunkiem planu".
 3. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią stanowiąc załącznik nr 1.
 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 5. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. terenie - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu - należy przez to rozumieć ustalony w Planie sposób przeznaczenia terenu,
 4. nakazie, zakazie - należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń Planu,
 5. dopuszczeniu - należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń Planu,
 6. infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
 7. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
 8. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,
 9. tablicy reklamowej typu billboard - należy przez to rozumieć wielkoformatową tablicę przeznaczoną pod plakaty reklamowe, o powierzchni przekraczającej 6 m2.

§3

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  • UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej,
  • ZP tereny zieleni urządzonej - istniejącego ogrodu przyklasztornego.
 2. W terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia ogólne:
  1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz zadrzewień i ogrodów;
  2. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   1. terenami chronionymi przed hałasem są tereny oznaczone symbolem UZ, jako należące do terenów domów opieki i szpitali w miastach,
   2. zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.,
   3. nakazuje się zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej;
  3. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w obszarze objętym Planem ustala się strefę A ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązuje:
   1. nakaz zachowania istniejących budynków z wyłączeniem garaży, w zakresie utrzymania:
    • brył budynków,
    • kształtu dachów,
    • rozmieszczenia oraz kształtu otworów okiennych i drzwiowych, z dopuszczeniem modyfikacji wynikających wyłącznie z potrzeb technicznych i technologicznych funkcjonowania obiektów oraz z przepisów odrębnych,
    • formy wykończenia elewacji, tj. kolorystyki i stosowanych materiałów wykończeniowych oraz występujących gzymsów, nadproży, parapetów itp., z dopuszczeniem zmian wynikających z przywracania pierwotnej formy na podstawie materiałów archiwalnych,
    • kształtu detali architektonicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków, tj. stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, sztukaterii itp., z dopuszczeniem ich wymiany, pod warunkiem zachowania pierwotnej formy i rodzaju materiału oraz z zastrzeżeniem dopuszczenia modyfikacji wynikających z potrzeb technicznych i technologicznych funkcjonowania obiektów oraz z przepisów odrębnych,
   2. nakaz zachowania historycznego układu działek,
   3. nakaz dostosowania nowych obiektów i form zagospodarowania terenu do charakteru istniejącej w otoczeniu substancji zabytkowej, wyrażony w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów,
   4. zakaz umieszczania tablic reklamowych typu billboard,
   5. nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich projektów, które w świetle prawa budowlanego wymagają pozwolenia na budowę,
   6. nakaz zapewnienia nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych;
  4. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
   2. nakazuje się odprowadzanie ścieków do miejskiego systemu kanalizacji,
   3. nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym,
   4. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do krawędzi dróg, linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku Planu, granic własności lub do istniejących sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji;
  5. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się zadrzewienie terenu do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami Planu.

§4

W terenach usług zdrowia i opieki społecznej - UZ, oznaczonych na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 1UZ obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:

 1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1. dopuszcza się realizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego;
  2. nakazuje się realizację parkingów dla samochodów osobowych w ilości zapewniającej potrzeby wynikające z funkcji obiektów, lecz nie mniej niż 30 miejsc postojowych,
  3. dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży pod warunkiem nawiązania ich formy architektonicznej, wykończenia elewacji oraz kolorystyki do istniejących lub projektowanych budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego,
  4. nakazuje się wykończenie elewacji nowych budynków tynkiem obejmującym co najmniej 80% jej powierzchni, nie licząc otworów okiennych i drzwiowych,
  5. nakazuje się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych w formie zieleni urządzonej,
  6. dopuszcza się realizację budynków w granicach terenu oraz w granicach własności, a także przekraczanie tych granic pod warunkiem, że obiekt realizowany jest w obrębie jednej nieruchomości gruntowej oraz pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych,
  7. nakazuje się realizację dachów o formach nawiązujących do wybranego istniejącego w terenie budynku użyteczności publicznej albo budynku zamieszkania zbiorowego lub dachów kopertowych;
 2. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. zakazuje się przekraczania wskaźnika powierzchni zabudowy powyżej 40% powierzchni terenu,
  2. nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 30% powierzchni terenu;
  3. zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej 17 m;
 3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  1. zakazuje się stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem tradycyjnych węglowych źródeł energii o sprawności niższej niż 75%,
  2. nakazuje się podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej,
  3. nakazuje się odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się rozsączanie wód opadowych po terenie pod warunkiem ich podczyszczenia oraz nie pogorszenia warunków terenowych nieruchomości sąsiednich;
 4. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. obsługa komunikacyjna terenu realizowana jest poprzez istniejące drogi położone poza obszarem opracowania planu, oznaczone na rysunku planu,
  2. nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym,
  3. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do granic własności, granic istniejących lub projektowanych ciągów komunikacji wewnętrznej lub do istniejących sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
  4. nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
  5. zakazuje się realizacji wolnostojących masztów służących obsłudze urządzeń radiokomunikacyjnych.

§5

W terenach zieleni urządzonej - istniejącego ogrodu przyklasztornego - ZP, oznaczonych na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 2ZP obowiązują następujące ustalenia uzupełniające ustalenia ogólne wymienione w §3:

 1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1. dopuszcza się zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej,
  2. adaptuje się stan istniejący budynków, bez możliwości rozbudowy,
  3. zakazuje się lokalizacji budynków,
  4. dopuszcza się realizację ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 2,20 m,
 2. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - dopuszcza się utwardzenie nawierzchni materiałem nieprzepuszczalnym na powierzchni nie przekraczającej 5% powierzchni terenu;
 3. w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - dopuszcza się zadrzewienie terenu.

§6

W obszarze objętym Planem ustala się 0% stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§8

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/473/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (848 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/473/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/473/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 1967 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 09:34:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów