Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIV/423/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.08.2008 w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Skrajnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr XLVI/699/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2006, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14.12.1999 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIX/437/2004 z 28 grudnia 2004 roku w następujący sposób:

§1

Plan obejmuje obszar miasta Mikołów - zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały Rady Mikołowa nr XLVI/699/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku.

§2

 1. Ustalenia planu stanowią:
  1. tekst planu - stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1:1000 - obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą - załącznik nr 1.
 2. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:
  1. załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;
  2. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Na rysunku planu, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 2, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
  1. granice opracowania, jako granice obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,
  3. symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu.

§3

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Mikołowie określony w uchwale Rady Mikołowa nr XLVI/699/2006, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mikołowie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Rady Mikołowa nr XLVI/699/2006, stanowiący integralną część ustaleń jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. terenie - należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 5. obszarze - należy przez to rozumieć wyznaczony wyznaczoną w planie strefę obejmującą poszczególne powierzchnie sąsiadujących terenów posiadające wspólną cechę,
 6. zakazie, nakazie - należy przez to rozumieć warunek konieczny realizacji danego ustalenia za wyjątkiem dopuszczenia,
 7. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nie mniejszą powierzchnię ciągłą niż 10 m2, do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodę powierzchniową i 50% łącznej nawierzchni sztucznie urządzonej jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację,
 8. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami,
 9. wysokości zabudowy - wysokość mierzona od poziomu zerowego budynku do kalenicy,
 10. kondygnacji - należy przez to rozumieć kondygnacje naziemne budynku w tym poddasze użytkowe,
 11. poziomie zero - poziom posadzki nad piwnicą lub posadzki parteru budynku nie podpiwniczonego,
 12. działce budowlanej - należy przez to rozumieć fragment gruntu (nieruchomość gruntową lub działkę gruntu), którego wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych,
 13. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi, inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 14. przepisie szczególnym - należy przez to rozumieć akt prawny bądź Polską Normę lub instrukcję techniczną szczegółowo normującą dane zagadnienie,
 15. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.),
 16. usługach podstawowych - należy przez to rozumieć nieuciążliwe usługi związane bezpośrednio z obsługą przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, sportu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje ograniczeń a uciążliwość nie wykracza poza granice działki.

§5

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN01 ustala się następujące przeznaczanie:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
  2. usługi podstawowe,
  3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. górna granica udziału terenu zabudowanego 60% powierzchni działki,
  2. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30% powierzchni działki,
  3. usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów odrębnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 4,
  4. zagospodarowanie strefy technicznej dla sieci infrastruktury technicznej odbywa się na podstawie uzgodnienia z administratorem sieci,
  5. dopuszcza się zabudowę strefy technicznej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci, jeżeli przepisy odrębne lub szczególne tego nie wykluczają,
  6. wysokość budynków: maksymalna wysokość budynków 9 m,
  7. nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,
  8. geometria dachów: dach płaski, dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 15o z attyką zasłaniająca połać dachową,
  9. dopuszcza się zbliżenie zabudowy do granic działki oraz lokalizację w granicach działki jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi oraz wyznaczonymi na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
  10. zakaz stawiania ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy falistej lub z prefabrykowanych przęseł betonowych,
  11. ustalą się obowiązek uzgodnienia wszelkich robót ziemnych z zarządcą infrastruktury kolejowej,
  12. dla wodociągu DN 1400 ustala się strefę techniczną po 10 m od osi wodociągu.
 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  1. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających raportu oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  2. zakaz składowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska,
  3. zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia,
  4. obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
  5. nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
  6. nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,
  7. zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach sąsiednich - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi,
  8. obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi,
  9. prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
  10. obowiązek uzgodnienia sposobu postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - stosownie do obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
  11. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,
  12. zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów,
  13. zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,
  14. wszelkie inwestycje należy realizować w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, stosownie do przepisów odrębnych.
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
  Na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe.
 5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
  1. obsługa komunikacyjna z ulicy Skrajnej,
  2. lokalizacja min. 2 miejsc parkingowych na mieszkanie w granicach działki inwestora.
 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie na warunkach wydanych przez dysponenta sieci wodociągowej,
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych na warunkach wydanych przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej,
  4. dopuszczenie odprowadzenia ścieków deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe spełniają aktualne wymagania z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wymagania ochrony środowiska,
  5. zasilanie w energię elektryczną obiektów na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN01 z istniejących stacji transformatorowych oraz z projektowanych stacji transformatorowych, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia 1 kV i przyłączy do obiektów, na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
  6. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:
   1. granice nowo wydzielanych działek winny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w stosunku do zabudowy,
   2. kształt i powierzchnia nowo wydzielanych działek winna umożliwić budowę budynków i zagospodarowanie terenu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów odrębnych przy zachowaniu stref technicznych od istniejącego uzbrojenia terenu,
   3. minimalne powierzchnie działek z prawem zabudowy: nie ustala się,
   4. minimalne szerokość frontu działki: nie ustala się.

§6

 1. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
 2. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
 3. Obszar opracowania znajduje się poza terenem górniczym.

§7

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§8

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 0%.

§9

W obszarze objętym zmianą planu, o której mowa w §1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 16 poz. 427 z dnia 7.02.2005 r.).

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mikołowie.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§12

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/423/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (713 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/423/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/423/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 2003 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 17:28:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów