Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/475/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717), w związku z uchwałą nr VII/78/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z  dnia 27 marca 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", przyjętego uchwałą nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999 roku zmienionego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Zmienia się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 16, poz. 427 z 7 lutego 2005 r.) dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury.
 2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "planem" obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanym dalej "rysunkiem planu".
 3. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią stanowiąc załącznik nr 1.
 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 5. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. terenie - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu - należy przez to rozumieć ustalony w Planie sposób przeznaczenia terenu,
 4. nakazie, zakazie - należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń Planu,
 5. dopuszczeniu - należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń Planu,
 6. infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
 7. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
 8. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,
 9. tablicy reklamowej typu billboard - należy przez to rozumieć wielkoformatową tablicę przeznaczoną pod plakaty reklamowe, o powierzchni przekraczającej 6 m2.

§3

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  • MW/U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 1MW/U.
 2. W terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia ogólne:
  1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
   1. dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego albo jednego budynku użyteczności publicznej, w którym dopuszcza się wydzielenie mieszkań,
   2. nakazuje się zachowanie określonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy,
   3. nakazuje się lokalizację budynku w układzie równoległym lub prostopadłym do budynków istniejących, sąsiadujących od zachodu lub od wschodu z obszarem objętym Planem,
   4. nakazuje się realizację dachów płaskich lub dachów stromych nawiązujących formą architektoniczną do dachu budynku sąsiadującego od zachodu z obszarem opracowania, położonego przy ul. Żwirki i Wigury 29,
   5. nakazuje się wykończenie elewacji budynku tynkiem obejmującym co najmniej 80% jej powierzchni, nie licząc otworów okiennych i drzwiowych,
   6. zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
   7. dopuszcza się realizację parkingów wyłącznie w powiązaniu z realizacją zabudowy,
   8. zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych,
   9. nakazuje się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych w formie zieleni urządzonej,
   10. zakazuje się umieszczania tablic reklamowych typu billboard;
  2. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1. zakazuje się przekraczania wskaźnika powierzchni zabudowy powyżej 50% powierzchni terenu,
   2. nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 30% powierzchni terenu,
   3. zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej 10 m;
  3. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   1. ustala się ochronę terenów przed hałasem, jako należących do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
   2. zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.,
   3. nakazuje się zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej;
   4. nakazuje się podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej;
  4. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w obszarze objętym Planem ustala się strefę B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązuje:
   1. wymóg dostosowania nowych obiektów do charakteru istniejącej w otoczeniu substancji zabytkowej, wyrażony w ustaleniach planu dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także paramentów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
   2. nakaz zapewnienia nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych;
  5. w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - obszar objęty Planem położony jest w granicach obszaru i terenu górniczego "Łaziska II", ustanowionego dla KWK "Bolesław Śmiały";
  6. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nakazuje się uwzględnianie przy dokonywaniu podziałów i scalania nieruchomości linii rozgraniczających tereny określonych na rysunku Planu,
  7. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
   1. dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
   2. ustala się komunikację od strony ul. Żwirki i Wigury lub od strony ul. Krokusów,
   3. nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym,
   4. nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do granic własności lub do istniejących sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,
   5. nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
   6. zakazuje się realizacji wolnostojących masztów służących obsłudze urządzeń radiokomunikacyjnych,
   7. ustala się zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci zdala czynnej;
  8. w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
   1. dopuszcza się zadrzewienie terenu do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami Planu,
   2. zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji budowy, jako jej zaplecze.

§4

W obszarze objętym Planem ustala się 0% stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§6

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/475/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (476 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/475/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/475/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 2278 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 12:42:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów