Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIV/421/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.08.2008 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek nr 1588/151, nr 1589/151, nr 198 położonych przy ulicy Gliwickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr X/147/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, po stwierdzeniu zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa przy ulicy Gliwickiej z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek nr 1588/151, nr 1589/151, nr 198 położonych przy ulicy Gliwickiej, zwany dalej "planem" obejmujący obszar, którego granice określone są na rysunku planu, zwanego dalej "rysunkiem planu".
 2. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, wymieniony w ust. 1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  2. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.

§2

 1. Rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu:
  1. granica obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające teren wraz z symbolem literowym U - teren usług,
  3. nieprzekraczalna linia zabudowy.
 2. Poza ustaleniami, wymienionymi w ust. 1, rysunek planu zawiera oznaczenie informacyjne określające:
  1. linia elektroenergetyczna 20 kV ze strefą techniczną,
  2. identyfikacyjny symbol planu -"G".

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1;
 2. tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik oznaczony numerem 1;
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 5. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 6. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na terenie, naniesioną na rysunku planu lub określoną w części tekstowej planu, określającą maksymalny zasięg zabudowy na działce. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych itp., o ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej;
 7. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki;
 8. wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość, którą mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia;
 9. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutu wszystkich budynków istniejących i projektowanych znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor posiada tytuł prawny w granicach objętych wnioskiem, liczoną w poziomie terenu, w zewnętrznym obrysie murów (bez powierzchni tarasów i balkonów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku znajdujących się powyżej 1 m od powierzchni terenu);
 10. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej lub do powierzchni obszaru objętego inwestycją; przy czym zgodnie z przepisami odrębnymi, powierzchnię urządzoną jako biologicznie czynną stanowić mogą: grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz powierzchnia wodna na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;
 11. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§4

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem G.U przeznacza się na pod:
  1. usługi z zakresu gastronomii i hotelarstwa wraz z zapleczem administracyjno-biurowym i socjalnym,
  2. obiekty rekreacyjno-sportowe, w tym korty tenisowe.
 2. Na terenie wymienionym w ust. 1 dopuszcza się:
  1. lokalną oczyszczalnię ścieków, inne obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia;
  2. drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze i pieszo-jezdne;
  3. obiekty do parkowania samochodów i rowerów;
  4. zieleń i skwery.
 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna liczba kondygnacji: 5 o nieprzekraczalnej wysokości budynków 18,5 m;
  2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%;
  3. powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 60%;
  4. w obrębie działki lub granic terenu należy zapewnić niezbędną powierzchnię dla parkowania samochodów osobowych, stosując wskaźniki:
   1. 1 miejsce postojowe na 1 pokój hotelowy;
   2. 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług innych niż hotelarskie.
 4. Wyznacza się na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy; w pasie terenu pomiędzy tymi liniami a linią rozgraniczającą teren, dopuszcza się lokalizację: wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem lit. a i b:
  1. sposób zagospodarowania terenu w strefie technicznej linii elektroenergetycznej 20 kV wymaga uwzględnienia przepisów odrębnych dotyczących tych stref;
  2. w południowej części terenu U pomiędzy polami wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza się, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, zarurowanie rowu melioracyjnego.
 5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu, w rozumieniu przepisów prawo ochrony środowiska, przeznaczanego na cele mieszkaniowo-usługowe.
 6. Oddziaływanie obiektów i sposób zagospodarowania nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska i wykraczać poza granice terenu.
 7. Obsługę komunikacyjną terenu zapewnić poprzez rozwiązania oparte o układ drogowy obsługujący istniejącą stację paliw.
 8. Równorzędnymi wariantami możliwego podziału nieruchomości na działki budowlane w granicach terenu objętego planem są:
  1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora;
  2. wyodrębnienie więcej niż jednej nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów; dla każdej wyodrębnionej działki należy zapewnić powiązania komunikacyjne z drogami publicznymi bezpośrednio lub poprzez rozbudowany układ drogowy obsługujący istniejącą stację paliw.

§5

Jeżeli dla zamierzenia inwestycyjnego, dopuszczonego ustaleniami niniejszej uchwały, przeprowadzone stosownie do przepisów odrębnych, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nie wykaże niekorzystnego wpływu na środowisko, należy uznać realizację takiego zamierzenia jako zgodną z planem.

§6

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. odprowadzenie ścieków z odwodnienia dróg oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach,
  2. ścieki sanitarne odprowadzane będą na miejska oczyszczalnię ścieków, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ich do lokalnej oczyszczalni ścieków.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci,
  2. stacje gazowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenu.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne,
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  3. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu z zachowaniem 5 m strefy wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych stacji transformatorowych,
  4. nowo realizowane sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. sieci oraz urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, przez co rozumie się kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem gromadzenie odpadów stałych w kontenerach (pojemnikach) na śmieci; sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji inwestycji jak również podczas późniejszego użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, w drodze indywidualnych umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się wywozem odpadów.

§7

 1. Teren oznaczony symbolem G.U położony jest w obrębie terenu górniczego Łaziska "II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§8

W obrębie planu większe prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym lub produkcyjnym oraz drogi, wymagają zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§9

Wysokość stawki, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży objętej planem nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 30% (słownie: trzydzieści procent).

§10

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§12

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/421/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2315 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/421/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/421/2008

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 2450 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:45:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów