Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/370/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, 15 i 20 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszą zmianą), a także na podstawie uchwały nr LI/669/2002 z dnia 22 stycznia 2002 roku Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa, uchwalonego przez Radę Miejską Mikołowa uchwałą nr XX/247/99 z dnia 14.grudnia 1999 roku oraz po zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXXI/401/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 39, poz. 568 z dnia 20 października 2000 r.), obejmującą część jednostki A1 w granicach działki 1413/69 przyległej do ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej - zwaną dalej "Planem".

§1

Plan obejmuje tereny w granicach przedstawionych na rysunku Planu (Format PDF PDF (1035 KB)), stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

W obrębie obszaru objętego Planem wyznacza się teren objęty całkowitym zakazem zabudowy, oznaczony na rysunku Planu następującym symbolem:

 • a/RZ - z przeznaczeniem na tereny adaptowanych łąk w ramach wartościowej przyrodniczo części doliny potoku Promna.

§3

W obrębie pozostałych obszarów objętych Planem wyznacza się następujące tereny, oznaczone na rysunku Planu następującymi symbolami:

 • b/U + US - jako obszar z przeznaczeniem na tereny nieuciążliwych usług (w tym rekreacji);
 • c/UOK + KDW - jako obszar z przeznaczeniem na teren nieuciążliwych usług obsługi komunikacji (stacja paliw) z drogą wewnętrzną klasy "L" (lokalna);
 • d/UOKP - jako obszar z przeznaczeniem na teren usług obsługi komunikacji (parking).

§4

Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:

 1. dla terenu oznaczonego "a/RZ" (o powierzchni ok. 0,73 ha):
  • całkowity zakaz zabudowy jakimikolwiek obiektami kubaturowymi;
  • dopuszcza się prowadzenie poprzez tereny oznaczone na rysunku Planu symbolem "a/RZ" liniowych urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem dotychczasowego charakteru funkcjonalnego i przyrodniczego tych terenów;
 2. dla terenu oznaczonego b/U + US (o powierzchni ok. 0,73 ha):
  • przewiduje się budowę nieuciążliwych obiektów usługowych w zabudowie niskiej (w rozumieniu grup wysokości odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych). Usługi związane wyłącznie z obsługą podróżnych (parkingi, gastronomia, hotel, rekreacja);
 3. dla terenu oznaczonego c/UOK + KDW (o powierzchni ok.0,75 ha):
  • przewiduje się budowę nieuciążliwych obiektów usługowych związanych z obsługa podróżnych (stacja paliw);
 4. dla terenu oznaczonego d/UOKP (o powierzchni ok.0,37 ha):
  • przewiduje się budowę parkingu (w tym dla samochodów ciężarowych), z odpowiednio ukształtowaną strefą izolacyjną.

§5

Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu:

 1. dla terenu oznaczonego "a/RZ":
  • jako terenu wartościowego przyrodniczo, przewiduje się przywrócenie podstawowej funkcji przyrodniczej (z zaleceniem pasywnego zezwolenia na samorozregulowanie się cieku ale bez zwiększania zagrożenia powodziowego terenów sąsiednich). Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie gleby oraz wód powierzchniowych;
 2. dla terenu oznaczonego b/U + US:
  • dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług związanych z obsługą podróżnych ruchu drogowego. Oznacza to możliwość lokalizacji takich usług, które zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. nie oddziałują znacząco na środowisko, a sporządzone raporty o oddziaływaniu na środowisko wykażą takie nie znaczące oddziaływanie;
  • w zakresie odprowadzania wód deszczowych z powierzchni odwadnianych - zagospodarowywanie tych wód w maksymalnym zakresie w obrębie działek budowlanych, z ewentualnym wykorzystaniem systemów przesiąkania wód opadowych (z odpowiednim filtrowaniem) i ewentualnych zbiorników powierzchniowych;
  • w zakresie gromadzenia nieczystości płynnych ustala się konieczność budowy bezodpływowych, szczelnych zbiorników tych nieczystości, które po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej będą musiały być zlikwidowane;
  • w zakresie ogrzewnictwa zaleca się stosowanie rozwiązań maksymalnie chroniących powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniami (wysokosprawne urządzenia grzewcze, opalane paliwami ekologicznymi jak gaz, olej opałowy, wierzba energetyczna itp.);
 3. dla terenu oznaczonego c/UOK + KDW:
  • analogicznie jw.;
 4. dla terenu oznaczonego d/UOKP:
  • zaleca się wykształcenie odpowiedniej przegrody izolacyjnej od strony ul. 22 Lipca w postaci zazielenionego wału ziemnego;
  • w zakresie odprowadzania wód deszczowych z powierzchni odwadnianych - zagospodarowywanie tych wód w maksymalnym zakresie w obrębie działki, z wykorzystaniem systemów przesiąkania wód opadowych (z odpowiednim filtrowaniem) i ewentualnych zbiorników powierzchniowych;
  • zachowanie istniejących drzew wzdłuż ul. 22 Lipca.

§6

Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ": nie ustala się;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • w związku z istniejącym na tym terenie stanowiskiem archeologicznym (nr 29) ustala się w jego sąsiedztwie obowiązek poprzedzenia wszelkich robót ziemnych badaniami archeologicznymi;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW": nie ustala się;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP": nie ustala się.

§7

Ustala się następujące zasady w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ": nie ustala się;
 2. dla terenów oznaczonych "b/U + US":
  • z uwagi na wyeksponowanie tego terenu od strony ulicy Cieszyńskiej oraz ul. 22 Lipca, prowadzącej do wielkoprzestrzennego Ogrodu Botanicznego - zaleca się zabudowę terenu architekturą wysokiej jakości estetycznej zarówno w skali obiektów kubaturowych jak też zagospodarowania terenu i małej architektury;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW":
  • analogicznie jak w punkcie b niniejszego paragrafu uchwały;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP":
  • analogicznie jak w punkcie b niniejszego paragrafu uchwały.

§8

Ustala się następujące zasady w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ" : nie ustala się;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • zabudowa niska - nieprzekraczająca wysokości 12 m (w rozumieniu katalogu grup wysokości odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych);
  • powierzchnia utwardzona i zabudowana w stopniu nie większym niż 50% powierzchni tej części działki (w tym powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie większa niż 20% powierzchni tej części działki a powierzchnia utwardzona do 30%);
  • dachy płaskie lub co najmniej dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych pod kątem 35-45 stopni z pokryciem ognioodpornym;
  • obowiązujące i dopuszczalne linie zabudowy - według rysunku Planu;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW":
  • powierzchnia utwardzona i zabudowana łącznie - do 65% powierzchni tej części działki;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP":
  • powierzchnia utwardzona do 75% powierzchni tej części działki.

§9

Ustala się następujące zasady w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych i innych, narażonych na niebezpieczeństwo:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ":
  • potencjalne tereny zalewowe potoku Promna;
  • teren położony jest w granicach obszaru górniczego KW SA KWK "Bolesław Śmiały";
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • teren położony jest w granicach obszaru górniczego KW SA KWK "Bolesław Śmiały";
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW":
  • teren położony jest w granicach obszaru górniczego KW SA KWK "Bolesław Śmiały";
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP": nie ustala się;
  • teren położony jest w granicach obszaru górniczego KW SA KWK "Bolesław Śmiały".

§10

Ustala się następujące zasady i warunki w zakresie scalania i podziału nieruchomości:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ": nie ustala się;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US": nie ustala się;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW": nie ustala się;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP": nie ustala się.

§11

Ustala się następujące szczególne zasady w zakresie warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ":
  • jak w punkcie a paragrafu 5 niniejszej uchwały;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • jak w punkcie b paragrafu 6 niniejszej uchwały;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW": nie ustala się;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP":
  • zaleca się wykształcenie odpowiedniej przegrody izolacyjnej od strony ul. 22 Lipca w postaci zazielenionego wału ziemnego.

§12

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ":
  • zaleca się doprowadzenie do pasywnego zezwolenia na samorozregulowanie się cieku ale pod warunkiem nie zwiększania zagrożenia powodziowego terenów sąsiednich;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • wjazd i wyjazd poprzez wewnętrzną ulicę klasy "L" (lokalna) na terenie "c/UOK + KDW";
  • zaopatrzenie w energię elektryczną - według wskazań i uzgodnień z Górnośląskim Zakładem Energetycznym - Rejon Energetyczny Mikołów;
  • zaopatrzenie w gaz - według wskazań i uzgodnień z Górnośląskim Zakładem Gazowniczym, Rejon Tychy, Rozdzielnia Gazu Mikołów;
  • zaopatrzenie w wodę - po rozbudowie sieci wodociągowej w tym rejonie i w uzgodnieniu z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie;
  • powierzchnie utwardzone wykładać nawierzchniami szczelnymi;
  • w zakresie odprowadzania wód deszczowych z powierzchni odwadnianych - zagospodarowywanie tych wód w maksymalnym zakresie w obrębie działki , z ewentualnym wykorzystaniem systemów miejscowej infiltracji wód opadowych (z odpowiednim filtrowaniem) i ewentualnych zbiorników powierzchniowych;
  • w zakresie gromadzenia nieczystości płynnych ustala się konieczność budowy bezodpływowych, szczelnych zbiorników, które po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej będą musiały być zlikwidowane;
  • w zakresie ogrzewnictwa zaleca się stosowanie rozwiązań maksymalnie chroniących powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniami (wysokosprawne urządzenia grzewcze, opalane paliwami ekologicznymi jak gaz, olej opałowy, wierzba energetyczna itp.);
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW":
  • wjazd i wyjazd w miejscach oznaczonych na rysunku Planu poprzez wewnętrzną ulicę klasy "L" (lokalna) na terenie "c/KDW";
  • pozostałe ustalenia analogicznie jak w punkcie b niniejszego paragrafu uchwały;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP":
  • wjazd i wyjazd poprzez wewnętrzną ulicę klasy "L" (lokalna) na terenie "c/UOK + KDW";
  • zaopatrzenie w energię elektryczną - według wskazań i uzgodnień z Górnośląskim Zakładem Energetycznym - Rejon Energetyczny Mikołów;
  • zaopatrzenie w wodę - po rozbudowie sieci wodociągowej w tym rejonie i w uzgodnieniu z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie;
  • powierzchnie utwardzone wykładać nawierzchniami szczelnymi;
  • w zakresie odprowadzania wód deszczowych z powierzchni odwadnianych - zagospodarowywanie tych wód w maksymalnym zakresie w obrębie działki, z ewentualnym wykorzystaniem systemów miejscowej infiltracji wód opadowych (z odpowiednim filtrowaniem) i ewentualnych zbiorników powierzchniowych;
  • w zakresie gromadzenia nieczystości płynnych ustala się konieczność budowy bezodpływowych, szczelnych zbiorników, które po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej będą musiały być zlikwidowane.

§13

Ustala się następujące zasady w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ": nie ustala się;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US":
  • do czasu podjęcia robót budowlanych - użytkowanie dotychczasowe;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW":
  • do czasu podjęcia robót budowlanych - użytkowanie dotychczasowe;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP":
  • do czasu podjęcia robót budowlanych - użytkowanie dotychczasowe.

§14

Ustala się następujące stawki procentowe do ustalania opłat zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 1. dla terenów oznaczonych "a/RZ": 0%;
 2. dla terenu oznaczonego "b/U + US": 30%;
 3. dla terenu oznaczonego "c/UOK + KDW": 30%;
 4. dla terenu oznaczonego "d/UOKP": 30%.

§15

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXI/401/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 roku (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 39, poz. 568 z 2000 r.) odnośnie jednostki A1 w granicach działki nr 1413/69.

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§17

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 3719 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:14:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów