Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/420/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/283/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/283/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zmianę zapisu w następujący sposób:
    1. §4 ww. uchwały otrzymuje zapis:
      "z obszaru opracowania opisanego w §2 niniejszej uchwały wyłącza się teren w granicach działki 1995/99 w rejonie kopalni "Barbara". Granice wyłączonego terenu określono w załączniku graficznym kolorem zielonym".
    2. Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, którym mowa w pkt 2.

§2

Obecny §4 otrzymuje zapis §5, obecny §5 otrzymuje zapis §6, obecny §6 otrzymuje zapis §7. Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:18
Liczba odwiedzin strony: 872 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 01:07:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów