Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród burmistrza miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 49 ust. 1a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 118, poz. 1112 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć regulamin przyznawania nagród burmistrza miasta Mikołowa dla pracowników szkół miasta Mikołowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVI/363/2004

Regulamin przyznawania nagrody burmistrza Mikołowa

 1. Nagrodę burmistrza Mikołowa przyznaje się raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Przyznaje się około 30% funduszu nagród na nagrody burmistrza i około 70% na nagrody dyrektora.
 3. Wysokość nagrody ustala się jako dwukrotność wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
 4. Nagroda może zostać przyznana po przepracowaniu przynajmniej roku w szkole.
 5. Nagroda burmistrza Mikołowa może być przyznana:
  1. nauczycielowi, który wzorowo wywiązuje się z wszystkich swoich obowiązków, a ponadto - miedzy innymi:
   1. uzyskuje wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone przez badanie wyników nauczania lub osiągnięcia uczniów w konkursach,
   2. opracował i wdrożył program autorski lub innowacyjny,
   3. inicjuje imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne w szkole i w mieście,
   4. projektuje i wykonuje pomoce dydaktyczne wzbogacające warsztat pracy jego i kolegów,
   5. w pracy wychowawczej cechuje się szczególnym zaangażowaniem, jest wyjątkowo lubiany i szanowany przez uczniów lub wychowanków,
   6. wykonuje sam lub wspólnie z wychowankami prace na rzecz Mikołowa lub przyczynia się do jego promocji,
   7. inicjuje różnorodne działania Rady Pedagogicznej służące podnoszeniu jakości pracy szkoły,
  2. dyrektorowi szkoły, który wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, a ponadto:
   1. stwarza w swojej placówce warunki do wdrażania innowacji i programów autorskich,
   2. sam doskonali się, motywuje pracowników do podnoszenia kwalifikacji i czyni starania do pozyskiwania fachowców do pracy w szkole,
   3. współpracuje ze środowiskiem lokalnym, prowadzi placówkę otwartą, czyli angażuje się w sprawy miasta i jego promocji,
   4. wykazuje się szczególną dbałością o stan i rozwój bazy materialnej szkoły,
   5. pozyskuje środki finansowe dla szkoły ze źródeł poza budżetem gminy i Komitetu Rodzicielskiego,
  3. pracownikowi administracji i obsługi (dwukrotność średniej pensji pracownika administracji i obsługi), który wzorowo wykonuje swoje obowiązki, a poza tym:
   1. wykazuje się wybiegającą poza obowiązki ofiarnością w pracy na rzecz placówki,
   2. służy pomocą nauczycielom i innym pracownikom szkoły przy wypełnianiu ich zadań.
 6. Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza Mikołowa mogą składać:
  • dyrektor ZSiPM dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
  • dyrektorzy szkół i przedszkoli dla pracowników,
  • związki zawodowe.

  Wnioski należy składać do dnia 30 września danego roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.18 23:02:35
Liczba odwiedzin strony: 1417 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 22:16:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów