Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/340/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w szczególności na pokrycie kosztów usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 96 ust. 4, art. 104 ust. 4 oraz art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§2

 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
  1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
  2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej;
  3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt. 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
 3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

§3

 1. Ustalenia, jaka część wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz na pokrycie kosztów pogrzebu podlega zwrotowi, dokonuje się na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalając sytuację rodzinną, dochodową i majątkową osoby zobowiązanej do zwrotu przedmiotowych wydatków.
 2. W decyzji przyznającej świadczenie kierownik MOPS określa, czy świadczenie podlega zwrotowi w całości czy w części oraz określa termin i ewentualne miesięczne raty zwrotu świadczenia.
 3. Kwotę podlegającą zwrotowi ustala się tak, aby nie stanowiła nadmiernego obciążenia dla zobowiązanej osoby i rodziny, jak też niweczyła skutków udzielonej pomocy.

§4

 1. W wypadkach uzasadnionych sytuacją materialną lub rodzinną osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, kierownik MOPS może odroczyć termin zwrotu należności lub rozłożyć należność na raty.
 2. Jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu świadczenia nie dotrzyma terminów i warunków ratalnej spłaty ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna i może być dochodzona w drodze egzekucji administracyjnej.
 3. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty może nastąpić jedynie na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia lub pracownika socjalnego.

§5

W sytuacjach szczególnych, gdy po wydaniu decyzji o zwrocie nastąpiło zdarzenie losowe (np. choroba, zgon, utrata dochodu) pogarszające sytuację rodzinną lub materialną osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia, to na wniosek osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego, kierownik MOPS może odstąpić od żądania zwrotu pozostałej jeszcze do spłaty części świadczenia.

§6

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mikołowie nr LII/719/2002 z dnia 19 lutego 2002 roku.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/496/R/04 z dnia 8.10.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały w części określonej w §2 uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 966 (ostatnie odwiedziny 2023.05.09 21:04:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów