Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/360/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie zmiany załącznika planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1,art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§2

Korekta dotyczy wydatków inwestycyjnych - wprowadzenie zadania pn. "Modernizacja kotłowni przy SP 7, SP 6 i SP 4" na kwotę ogółem 340 000,00 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVI/360/2004

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Dz. 900 Rozdz. 90011

 Lp. Treść § Plan na rok 2004
I Stan funduszu na początek roku 01.01.2004   362 620,00
II Przychody    
1 Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew   1 673 444,00
2 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego   368 478,00
3 Odsetki od lokat bankowych    
  Razem przychody planowane w 2004 r.   2 404 542,00
III Wydatki   2 404 542,00
  Wydatki bieżące   428 396,00
  1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych 4300 50 000,00
  2) Edukacja ekologiczna: 2450 7 500,00
  2a) Głos Natury   1 000,00
  2b) Polski Klub Ekologiczny   6 000,00
  2c) nagrody w konkursach ekologicznych   500,00 
  3) Działania ekologiczne:   208 296,00
  3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków 2450 28 000,00
  3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków 4300 400,00
  3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół 4300 12 000,00
  3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania 2450 167 896,00
  4) Ekspertyzy ekologiczne 4300 7 500,00
  5) Śląski Ogród Botaniczny 4300 130 000,00
5.1. Zabiegi rekultywacyjne na gruntach Śl.O.B. 4300 10 000,00
  6) Program ochrony środowiska 4300 25 100,00
7) Wydatki inwestycyjne   1 976 146,00
7.1. Tor rowerowy w zabytk. parku Planty 6110 120 000,00
7.2. Budowa kanalizacji Borowa Wieś 6110 250 000,00
7.3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta 6110 1 248 146,00
7.4. Modernizacja kotłowni przy SP-7, SP-6, SP-4   340 000,00
7.5. Modernizacja alejki w zabytkowym parku Planty 6110 18 000,00
IV Stan funduszu na koniec 2004   0,00

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.18 23:02:35
Liczba odwiedzin strony: 886 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 04:41:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów