Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/409/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 46, poz. 794), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. nr 43, poz. 753), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
   Dopuszczalna masa całkowita w tonach
   od 3,5 do 5,5 włącznie   powyżej 5,5 do 9 włącznie   powyżej 9 i mniej niż 12
   Stawka podatku w złotych
   396,00 600,00 768,00
  2. równej lub wyższej niż 12 ton:
    Dopuszczalna masa całkowita  2 osie
   Nie mniej niż Mniej niż  Stawka podatku w złotych 
   12 15 1 200,00
   15    1 284,00
   Dopuszczalna masa całkowita 3 osie
   Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
   12 19 978,00
   19 23 1 332,00
   23   1 614,00
   Dopuszczalna masa całkowita 4 osie i więcej
   Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
   12 25 978,00
   25 29 1 692,00
   Dopuszczalna masa całkowita Zawieszenie osi jezdnych
   pneumatyczne lub uznane
   za równoważne
   Inne systemy
   zawieszenia
   osi jezdnych
   4 osie i więcej
   29    2 400,00 2 452,80
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 948,00 zł,
  2. równej lub wyższej niż 12 ton:
    Dopuszczalna masa całkowita  2 osie
   Nie mniej niż Mniej niż  Stawka podatku w złotych 
   12 18 978,00
   18 25 1 284,00
   25 31 1 716,00
   Dopuszczalna masa całkowita Zawieszenie osi jezdnych
   pneumatyczne lub
   uznane za równoważne
   Inne systemy
   zawieszenia
   osi jezdnych
   2 osie
   31   1 860,00 1 937,76
   Dopuszczalna masa całkowita 3 osie i więcej
   Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
   12 40 1 764,00
   Dopuszczalna masa całkowita Zawieszenie osi jezdnych
   pneumatyczne lub
   uznane za równoważne
   Inne systemy
   zawieszenia
   osi jezdnych
   3 osie i więcej
   40   2 400,00 2 548,65
 3. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 366,00 zł,
 4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
   Dopuszczalna masa całkowita  1 oś
  Nie mniej niż Mniej niż  Stawka podatku w złotych 
  12 25 408,00
  25   576,00
  Dopuszczalna masa całkowita 2 osie
  Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
  12 28 516,00
  28 33 864,00
  33 38 1 320,00
  38   1 734,00
  Dopuszczalna masa całkowita 3 osie i więcej
  Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych
  12 38 1 002,00
  38   1 308,00
 5. od autobusu w zależności od miejsc do siedzenia:
  1. wyprodukowanych w roku 1998 i wcześniej:
   • o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 732,00 zł,
   • o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 30 - 1 320,00 zł,
  2. wyprodukowanych po roku 1998:
   • o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 672,00 zł,
   • o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 30 - 1 188,00 zł.

§2

Zwalania się z podatku od środków transportowych:

 1. autobusy, bez względu na liczbę miejsc siedzących, wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół,
 2. środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiące ich własność z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepisy ogólne
§3

 1. Podatek od środków transportowych jest dochodem budżetu miasta.
 2. Wpłaty podatku dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy gminy.
 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.
 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
 2. dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:16
Liczba odwiedzin strony: 804 (ostatnie odwiedziny 2023.05.09 21:12:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów