Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/265/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 65 726 zł.
 dział   756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 65 726 

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 65 726 zł.
dział 851 Ochrona zdrowia 65 726
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 726
    1. Wydatki majątkowe (monitoring) 65 726

§3

Plan po zmianach - dochody 58 249 303 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 63 481 707 zł.

§5

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/265/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 850 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 700 000
    ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia 350 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 250 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 4 901 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 500 000
    1. Dotacja do ZGL 1 500 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 1 330 000
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 700 000
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 630 000
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 280 000
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
851   Ochrona zdrowia 65 726
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 726
    1. Monitoring 65 726
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 329 259
  90002 Gospodarka odpadami 2 435 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 2 435 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000
    III etap modernizacji Plant 50 000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 284 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 3 470 000
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 500 000
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 500 000
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 2 400 000
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    Razem: 12 585 985

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:43
Liczba odwiedzin strony: 959 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:12:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów