Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII/237/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 4' ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik do uchwały nr XVIII/237/2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie na rok 2004

 1. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1231 z późn. zm.), nakłada na samorząd lokalny obowiązek corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowania działań związanych z jego realizacją. W szczególności zadania te obejmują:
  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu obejmować będzie:
   1. udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym od alkoholu i prowadzenie konsultacji motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, koszt wykonania zadania: 1 950,00 zł,
   2. udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, koszt wykonania zadanie: 2 340,00 zł.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie obejmować będzie:
   1. utrzymanie bazy lokalowej i dofinansowanie działalności Terenowego Punktu Doradztwa Kryzysowego w Mikołowie, ul. Krawczyka 16a, koszt wykonania zadania: 15 140,00 zł,
   2. pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz dla ich rodzin poprzez prowadzenie, doradztwa, grup wsparcia i terapię indywidualną, koszt wykonania zadania: 16 890,00 zł.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych obejmować będzie:
   1. zorganizowanie Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego, koszt wykonania zadania poniesiony przez gminę Mikołów: 4 500,00 zł,
   2. zorganizowanie i partycypowanie w kosztach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów - Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, koszt wykonania zadania poniesiony przez gminę Mikołów: 11 900,00 zł,
   3. prowadzenie konsultacji i porad oraz działalności szkoleniowej i edukacyjnej w Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych, koszt wykonania zadania: 3 750,00 zł,
   4. partycypowanie w kosztach zorganizowania Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji promującego zdrowy styl życia "Krokus - Łaziska Górne 2004", koszt wykonania zadania: 3 500,00 zł,
   5. promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dyskotek bezalkoholowych dla młodzieży połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie, oraz wspieranie innych inicjatyw sportowo-kulturalnych połączonych z akcjami lub edukacją publiczną w zakresie profilaktyki i uzależnień.
    koszt wykonania zadania: 16 000,00 zł,
   6. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, oraz dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, koszt wykonania zadania: 37 000,00 zł,
   7. realizację ogólnokrajowych programów profilaktycznych, a także wdrażanie innych autorskich programów edukacyjno-profilaktycznych, skierowanych do młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli oraz prowadzenie szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy, koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł,
   8. dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą, koszt wykonania zadania: 18 500,00 zł,
   9. organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczych dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego, koszt wykonania zadania: 4 080,00 zł,
   10. udzielanie pomocy psychospołecznej osobom zażywającym narkotyki i osobom uzależnionym od narkotyków, oraz ich rodzinom poprzez prowadzenie porad oraz indywidualnej pomocy terapeutycznej, koszt wykonania zadania: 4 290,00 zł,
   11. działalność Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40, koszt wykonania zadania: 140 000,00 zł,
   12. remont pomieszczeń na poszerzenie działalności Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej, koszt wykonania zadania: 275 000,00 zł,
   13. Centrum Integracji Społecznej 112 850,00 zł.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych obejmować będzie:
   1. współfinansowanie Izby Wytrzeźwień w Tychach, koszt wykonania zadania: 24 760,00 zł,
   2. utrzymanie bazy lokalowej siedziby Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Powrót" oraz dofinansowanie działalności Klubu skierowanej do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, koszt wykonania zadania: 32 350,00 zł.
  5. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zabraniają reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.
  6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
 2. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie inicjowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawować będzie merytoryczną kontrolę nad realizacją Gminnego Programu.
  2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracować będzie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z instytucjami pomocowymi, służbami publicznymi i stowarzyszeniami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej współpracować będzie z placówkami oświatowymi i środkami społecznego przekazu, a także z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pełnym składzie odbywać się będą raz w miesiącu, koszt pracy Komisji wyniesie: 10 800,00 zł.
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzić będzie działania mające na celu zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu poprzez:
   1. motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia,
   2. kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych,
   3. interwencje w instytucjach pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej,
   4. prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompleksowych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłego do Sądu Rejonowego w Mikołowie.

    Celem wykonania powyższych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywać będzie posiedzenia w 3 osobowym składzie członków, koszt posiedzeń komisji wyniesie: 5 400,00 zł; koszt badań specjalistycznych biegłego sądowego i wywiadów środowiskowych wyniesie: 4 000,00 zł,

   5. ustala się na rok 2004 wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150 zł brutto miesięcznie za wykonane czynności w danym miesiącu. Wynagrodzenie w tej samej kwocie będą otrzymywać również członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe.
 3. Realizatorzy zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Mikołowie - stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  2. Organizacje pozarządowe:
   1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót",
   2. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana" i działający przy nim Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego,
   3. Stowarzyszenie "Siloe",
   4. Stowarzyszenie "Uśmiech".
  3. Inne podmioty:
   1. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna,
   2. Miejski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
   3. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   4. placówki oświatowo-kulturalne,
   5. kluby sportowe.
  4. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze:
   1. specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
   2. biegli sądowi,
   3. pracownik socjalny,
   4. nauczyciele i inne osoby uprawnione do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.27
Data udostępnienia: 2004.03.01 20:35:48
Liczba odwiedzin strony: 2416 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:55:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów