Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/343/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 4 w Zespół Szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5b ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Z dniem 1.09.2004 r. połączyć Szkołę Podstawową nr 12 i Gimnazjum nr 4 w Zespół Szkół nr 3.

§2

Zespół Szkół nr 3 ma siedzibę w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Szkolnej 1 w Mikołowie.

§3

Organizację Zespołu Szkół nr 3 określa statut będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do uchwały nr XXV/343/2004

Statut Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zmianami).

Nazwa szkoły

§1

 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 3 w Mikołowie.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie,
  2. Gimnazjum nr 4 w Mikołowie.
 3. Siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum jest budynek położony w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1.

§2

Szkole nadaje lub zmienia imię Rada Miejska w Mikołowie na mocy uchwały, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§3

Ustalone nazwy szkół są używane w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach mogą być używane czytelne skróty nazw - SP-12 Mikołów, G-4 Mikołów, ZS-3 Mikołów.

Inne informacje o szkole

§4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mikołów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową.
 4. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 6 lat.
 5. Gimnazjum realizuje cykl kształcenia w ciągu 3 lat.
 6. Obwód szkolny obejmuje teren sołectwa Bujaków.
 7. W szkole działa:
  1. biblioteka szkolna,
  2. świetlica.

Cele i zadania szkoły

§5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, co zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 51, poz. 458),
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 3. przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki w gimnazjum,
 4. umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i uczniów,
 6. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 7. realizuje program nauczania, pomagając uczniom w zdobyciu umiejętności kluczowych - myślenia, uczenia się, poszukiwania, współpracowania, działania, doskonalenia się, komunikowania się,
 8. realizuje program wychowawczy szkoły,
 9. realizuje program profilaktyki.

§6

 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  1. wpajanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych,
  2. uczczenie rocznic i świąt narodowych w formie akademii, apeli lub okolicznościowych gazetek,
  3. pielęgnowanie gwary śląskiej przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na czystość języka polskiego,
  4. uznanie prawa rodziców bądź prawnych opiekunów, zwanych dalej "rodzicami" do religijnego wychowania dzieci; w tym celu przede wszystkim:
   • organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
 2. W przypadku pojawienia się mniejszości narodowej, w celu podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i narodowej, na wniosek rodziców szkoła podejmuje stosowne działania.
 3. Warunki i sposób wykonywania przez szkołę zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy.

§7

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole. Do obowiązków nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły należy dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

§8

Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zwanym dalej WSO.

§9

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  1. działalność pedagoga szkolnego,
  2. współpracę z rodzicami oraz indywidualną pracę wychowawcy klasowego,
  3. organizowanie, zgodnie z posiadanymi środkami, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  4. zajęcia wyrównawcze w kl. I-III szkoły podstawowej,
  5. zajęcia wyrównawcze dla pozostałych uczniów zgodnie z potrzebami i posiadanymi środkami.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. diagnozowanie środowiska ucznia,
  2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,
  3. analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  4. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 7 i 8 oraz wspieranie w tych działaniach nauczycieli,
  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej,
  8. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.
 3. Z chwilą pojawienia się ucznia niepełnosprawnego szkoła zobowiązana jest do ustalenia zasad sprawowania opieki nad tym uczniem.

§10

 1. Program wychowawczy szkoły, oraz program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Organy szkoły

§11

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

§12

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. zatwierdza szkolny zestaw programów,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  7. zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy OSO dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  9. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  10. dyrektor szkoły, jako kierownik zakładu pracy, decyduje w sprawie:
   • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
   • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
   • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  11. dyrektor szkoły w sprawach uczniowskich:
   • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły,
   • podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu od spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, po otrzymaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   • zezwala na indywidualny tok lub program nauki oraz spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w §45 statutu, traktującym o karach uczniowskich,
   • dyrektor w wykonywaniu swoich zadań statutowych współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§13

 1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowych działań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki; zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy tego organu.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni oraz nauczyciele dopełniający etat w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  2. promowanie, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  3. zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
  4. zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, takich jak: wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin przyznawania wyróżnień uczniom,
  5. uchwalanie szkolnego programu wychowawczego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
  6. uchwalanie programu profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
  7. uchwalanie wniosków stałych i doraźnych komisji,
  8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  9. zatwierdzanie zmiany czasu trwania godziny lekcyjnej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia innowacji i eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  11. zatwierdzanie wniosków w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
  12. uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
  13. uchwalanie statutu szkoły i zmian w statucie,
  14. zatwierdzanie kary przeniesienia ucznia do innej szkoły, po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. projekt planu finansowego w ramach przyznanych limitów,
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
  3. propozycje dyrektora w prawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  4. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  5. szkolny zestaw programów,
  6. przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora,
  7. pracę dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny jego pracy,
  8. wniosek o indywidualny tok nauki,
  9. wniosek o indywidualny program nauki,
  10. propozycje dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko kierownicze w szkole,
  11. kandydata na stanowisko dyrektora szkoły po nierozstrzygniętym konkursie,
  12. odwołanie ze stanowiska dyrektora.
 5. Rada pedagogiczna ma prawo do:
  1. zgłaszania swoich kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole,
  2. wydelegowania dwóch przedstawicieli do udziału w pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  3. występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole; w powyższych przypadkach organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
  4. zgłaszania w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do nauczyciela, jeżeli narusza on obowiązkowe przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki,
  5. występowania z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  6. wyłonienia przedstawiciela do zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek dowołania od oceny pracy,
  7. powoływania stałych i doraźnych komisji, zespołów problemowych,
  8. organizowania WDN-u.

§14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum i w ich imieniu podejmująca i realizująca na rzecz uczniów i szkoły określone zadania; szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada rodziców współpracuje ze szkołą w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Rada Rodziców opiniuje:
  1. statut szkoły przed jego zatwierdzeniem,
  2. plany pracy szkoły,
  3. program wychowawczy szkoły,
  4. program profilaktyki,
  5. wewnątrzszkolny system oceniania,
  6. szkolny zestaw programów,
  7. przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora,
  8. projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  9. uchwałę rady pedagogicznej o zmianie czasu trwania godziny lekcyjnej.
 5. Rada rodziców ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela po ukończeniu przez niego stażu koniecznego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 6. Rada rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do udziału w pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 7. Przedstawiciel rady rodziców, na wniosek ucznia lub jego rodziców, może wziąć udział jako obserwator w egzaminie sprawdzającym.
 8. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa jej regulamin.

§15

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum; zasady wybierania i działania organów samorządu określa jego regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd uczniowski:
  1. może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów określonych w §42 statutu szkoły,
  2. zatwierdza regulamin własnej działalności,
  3. wyraża opinię o programie wychowawczym szkoły,
  4. wyraża opinię o programie profilaktyki,
  5. wyraża opinię o wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
  6. wyraża opinię o zatwierdzanym statucie szkoły,
  7. ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w celu realizacji swoich zamierzeń regulaminowych,
  8. ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego.

§16

 1. Każdy z wymienionych organów szkoły posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy kolegialne szkoły rozwiązują sytuacje konfliktowe w duchu wzajemnego zrozumienia i tolerancji, nie naruszając swoich praw statutowych i autonomii swoich uprawnień.

Organizacja szkoły

§17

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§18

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W pierwszym etapie edukacyjnym uczniowie uczą się systemem zintegrowanym.

§19

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach 12-26 uczniów.
 5. W nauczaniu wychowania fizycznego, ze względu na pojedyncze oddziały klasowe, można stosować zasady łączenia dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych kl. IV-V, V-VI szkoły podstawowej oraz I-II, II-III gimnazjum.

§20

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w szkolnym planie nauczania
 3. Uchwałę o ustaleniu innego czasu trwania godziny lekcyjnej, zgodnie z ust. 2, podejmuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, z zastrzeżeniem, iż codziennie powinny odbywać się zajęcia ruchowe w wymiarze łącznym 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Dyrektor zastrzega sobie prawo określenia terminu realizacji godzin religii i zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli niż wychowawca.

§21

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§22

Szkoła organizuje, zgodnie z posiadanymi środkami, zajęcia nadobowiązkowe typu: kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań. Zajęcia te mogą być prowadzone systemem innym niż klasowo - lekcyjnym, np. w grupach międzyklasowych.

§23

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§24

 1. Ze względu na małą liczbę oddziałów w szkole nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora.
 2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły, nad prawidłową organizacją pracy szkoły czuwa wyznaczony przez dyrektora członek rady pedagogicznej.
 3. W szkole funkcjonuje stanowisko kierownika świetlicy.
 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§25

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§26

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  4. dbać o dobro szkoły, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  6. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§27

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§28

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§29

 1. Wychowawcy klas oraz pedagog tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracami zespołu wychowawczego kieruje pedagog.
 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1. rozwiązywanie problemów wychowawczych,
  2. proponowanie zmian do kryteriów oceniania zachowania uczniów,
  3. współpraca z dyrektorem szkoły w rozpatrywaniu skarg w związku z naruszaniem praw ucznia,
  4. współpraca z dyrektorem przy rozpatrywaniu odwołań od nałożonej kary, o której mowa w §45 ust. 6.

§30

 1. W szkole mogą działać inne, doraźnie powoływane zespoły.
 2. Zasady powoływania i zakres działania zespołów określa regulamin rady pedagogicznej.

Uczniowie szkoły

§31

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły są zgodne z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

§32

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, tj. równomiernego rozłożenia liczby godzin i przedmiotów w planie lekcji,
  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  4. swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
  6. jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, przestrzegania zasad zawartych w WSO,
  7. organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi:
  1. pisemną skargę ze wskazaniem, które prawo bądź prawa zostały naruszone należy złożyć w kancelarii szkoły,
  2. skargę rozpatruje dyrektor szkoły we współpracy z zespołem wychowawczym,
  3. dyrektor udziela odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania skargi.

§33

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, w związku z czym powinien zgłaszać widoczne dla niego zagrożenia oraz wypadki mające miejsce w szkole; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających; jest czysty i schludny,
  4. uroczystego stroju obowiązującego uczniów podczas uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego; podczas innych uroczystości odświętny strój obowiązuje uczniów biorących czynny udział w akademii,
  5. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; w razie celowego zniszczenia sprzętu szkolnego uczeń ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
  6. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu szkolnego i samorządu klasowego.

§34

Uczniowie szkoły mogą otrzymać nagrody za:

 1. wyróżniające osiągnięcia w nauce i co najmniej dobre zachowanie,
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie i konkursach przedmiotowych, artystycznych,
 3. pracę społeczno-użyteczną na rzecz szkoły.

§35

 1. Uczniowie naszej szkoły podlegają karze za następujące wykroczenia:
  1. wulgarny język,
  2. wagary,
  3. brutalność w stosunku do innych i stwarzanie sytuacji zagrożenia dla życia lub świadome okaleczenie innych,
  4. kradzież i oszustwa w szkole i poza nią,
  5. świadome niszczenie mienia szkolnego,
  6. używanie papierosów, alkoholu, narkotyków,
  7. nieprzestrzeganie poleceń i nakazów dyrektora szkoły i nauczycieli,
  8. naruszanie innych obowiązków określonych statutem szkoły.
 2. Rodzaje kar to:
  1. upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, ustna lub pisemna,
  2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie bądź wobec rodziców,
  3. ostrzeżenie dokonane na piśmie przez dyrektora szkoły bądź Radę Pedagogiczną,
  4. pozbawienie prawa do korzystania w określonym terminie z zajęć nadobowiązkowych, imprez szkolnych typu wycieczka, dyskoteka oraz pozbawienie prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. w zawodach sportowych,
  5. przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej na wniosek rady pedagogicznej do Kuratora Oświaty i za jego zgodą.
 3. Zastosowanie kary przeniesienia ucznia do innej szkoły podstawowej może nastąpić w przypadkach nagminnego i świadomego popełniania wykroczeń określonych w ust. 1 pkt. 2-7. Kara przeniesienia ucznia jest podejmowana uchwałą rady pedagogicznej po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.
 4. Z wnioskiem o zastosowanie wobec ucznia kary lub złagodzenia kary bądź przyznania nagrody może także wystąpić samorząd uczniowski.
 5. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze w terminie do 7 dni.
 6. Tryb odwoławczy od kary:
  1. wobec wszystkich zastosowanych kar, uczeń ma prawo odwołania się na piśmie bezpośrednio do dyrektora szkoły,
  2. po otrzymaniu wniosku ucznia dyrektor przeprowadza konsultacje z zespołem wychowawczym, nauczycielami, samorządem uczniowskim i w terminie 7 dni podejmuje ostateczną decyzję,
  3. w przypadku kary przeniesienia do innej szkoły podstawowej uczeń ma prawo, po uprzednim odwołaniu się do dyrektora szkoły, odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Postanowienia końcowe

§36

Szkoła podstawowa oraz gimnazjum używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§37

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§38

Zmian w statucie dokonuje się w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.31
Data udostępnienia: 2004.09.11 20:24:21
Liczba odwiedzin strony: 1832 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 07:11:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów