Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/382/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 28 242 zł.
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
21 619
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 623
rozdz. 90095 Pozostała działalność 6 623

Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych środków jako rekompensaty utraconych dochodów za zwolnienia z podatków i opłat zakładów pracy chronionej oraz wydatków niewygasających.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 28 242 zł.
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 600
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 600
    1. Wydatki bieżące 3 600
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 642
rozdz. 90095 Pozostała działalność 20 642
    1. Wydatki majątkowe 20 642
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000
    1. Wydatki bieżące 4 000
    w tym dotacje 4 000

Wydatki majątkowe związane są z zadaniem inwestycyjnym - Budowa cmentarza komunalnego na Kamionce.

§3

Plan po zmianach - dochody 65 741 182 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 82 094 549 zł.

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVII/382/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 635 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 65 000
    1. ul. Młyńska 65 000
  60016 Drogi publiczne gminne 570 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 385 000
    ul. Głogowa 85 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 7 560 852
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 402 000
    1. Dotacja do ZGL 2 402 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 3 087 852
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 1 400 413
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 1 602 439
    3. Wyburzenie budynku ul. Młyńska 1 85 000
750   Administracja publiczna 164 000
  75023 Urzędy gmin, miast 164 000
    Zakupy inwestycyjne 164 000
801   Oświata i wychowanie 304 800
  80101 Szkoły podstawowe 7 800
    1. Zakup kotła do kuchni SP 3 7 800
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 170 000
    1. Zakup projektora dla Gimnazjum 1 10 000
    2. Modernizacja oświetlenia 160 000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7 000
    1. Zakup komputera i drukarki 7 000
851   Ochrona zdrowia 112 574
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 574
    1. Monitoring 112 574
852   Pomoc społeczna 10 894
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 894
    1. Zakup komputerów i oprogramowania 10 894
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 017 904
  90002 Gospodarka odpadami 3 597 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 3 597 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 152 400
    III etap modernizacji Plant 152 400
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 224 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 14 954 245
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 553 570
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 637 704
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa 12 873 860
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Bujaków - projekt oczyszczalni 4 300
    7. Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169
    8. Budowa ośrodka rekreacyjnego w Mikołowie 250 000
    9. Budowa kanalizacji w sołectwie Borowa Wieś 200 000
    10. Budowa kanalizacji w sołectwie Bujaków 200 000
    11. Budowa cmentarza komunalnego na Kamionce 20 642
    Razem: 27 806 024

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 00:55:20
Liczba odwiedzin strony: 907 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 05:32:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów