Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/345/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego - ul. Łączna - ul. Gliwicka (obszar określony w uchwale nr XXII/285/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki 807/100. Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym,
 7. urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia oraz zaplecze parkingowe i garażowe funkcji podstawowej oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne przyspieszone, oznaczenie KGP,
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.
  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren.
  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9

 1. Na terenie objętym planem nie ma obiektów uznanych za pomniki przyrody, podlegających ochronie prawnej.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §59 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (brutto),
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • UP - tereny usług publicznych (brutto),
 • UH - tereny usług komercyjnych, usług handlu (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • ZL - tereny lasów,
 • ZLd - tereny zadrzewień,
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • RO - tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • S - tereny składów i magazynów,
 • U - tereny usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej (brutto),
 • KGP - tereny dróg głównych przyspieszonych,
 • KG - tereny dróg głównych,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
1MNU
4MNU
5MMU
10MNU
11MMU
13MNU
16MNU
21MNU
25MNU
26MNU
27MNU
31MNU
33MNU
36MNU
38MNU
42MNU
44MNU
45MNU
46MNU
47MNU
53MNU
58MNU
62MNU
63MNU
64MNU
65MNU
66MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż wymieniono w użytkowaniu podstawowym, jeżeli stanowi ona kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, oraz działalność prowadzona jest w sposób, umożliwiający zamknięcie uciążliwości z nią związanych w granicach inwestowanych działek
67MNU
68MNU
18MNU
30MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż wymieniono w użytkowaniu podstawowym, jeżeli stanowi ona kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, oraz działalność prowadzona jest w sposób, umożliwiający zamknięcie uciążliwości z nią związanych w granicach inwestowanych działek
2RP
8RP
9RP
17RP
41RP
43RP
48RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
3ZI
23ZI
24ZI
28ZI
60ZI
tereny zieleni izolacyjnej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
59ZI tereny zieleni izolacyjnej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej;
z chwilą likwidacji ogrodów działkowych, zapis taki jak dla strefy 51UR/UH/S
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
6MR
7MR
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (brutto) podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkalno-inwentarska,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
12ZE
15ZE
20ZE
32ZE
35ZE
40ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
14RO tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy podstawowe: produkcja ogrodnicza
 
dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, handel detaliczny produktami ogrodniczymi, produkcja szkółkarska, uprawy warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych, uprawy rolne, drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
29U
22U
49U
tereny usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, kultury i rozrywki, inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej,
 
dopuszczalne: nieuciążliwa działalność gospodarcza, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
19UP tereny usług publicznych podstawowe: obiekty celu publicznego, z zakresu edukacji, kultury, służby zdrowia, opieki socjalnej i innych służących ogółowi społeczności z towarzyszącymi urządzeniami i zielenią urządzoną
 
dopuszczalne: obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
34ZP tereny parków i zieleńców, bez możliwości zabudowy podstawowe: zieleń parkowa
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
37ZLd tereny zadrzewień podstawowe: zadrzewienia, zalesienia, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
55UH
56UH
tereny usług komercyjnych podstawowe: istniejący hipermarket - adaptacja
 
dopuszczalne: obiekty handlu i gastronomii kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje usług komercyjnych, drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
52ZL tereny lasów podstawowe: gospodarka leśna, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
51 UR/UH/S tereny działalności komercyjnej i drobnej działalności gospodarczej podstawowe: obiekty związane z drobną działalnością gospodarczą, rzemieślniczą i usługową, składy, magazyny;
obowiązek ustanowienia stref zieleni izolacyjnej (ok. 30 m) wzdłuż K7L1/2 oraz sąsiadujących stref MNU
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
69UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto) podstawowe: obiekty szpitali, ośrodków zdrowia i inne związane z ochroną zdrowia, ośrodki opieki społecznej
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
57KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: stacja paliw - adaptacja
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
61KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G1/2 odcinek drogi głównej - DK 44 (na terenach zurbanizowanych - ulica główna G2/2). Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K2GP2/2 odcinek drogi głównej - DK 81 (na terenach zurbanizowanych - ulica główna ruchu przyspieszonego GP2/2, odcinkowo G1/4). Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 40 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K3Z1/2 odcinek ulicy zbiorczej 25 m
K4Z1/2 ulica zbiorcza 25 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K5L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K6L1/2 projektowana ulica lokalna 15 m
K7L1/2 projektowana ulica lokalna 15 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m
KD K8D projektowana ulica dojazdowa w liniach rozgraniczających K1G1/2
K9D projektowana ulica dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki) 10 m
K10D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K11D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K12D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K13D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K14D projektowana ulica dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki) 10 m
K15D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K16D ulica dojazdowa 10 m
K17D ulica dojazdowa 10 m
K18D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K19D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K20D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K21D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K22D projektowana ulica dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających
Węzeł komunik. Symbol Przeznaczenie terenu
KW KW01 teren węzła DK81 z ul. Rybnicką oraz projektowanym zamknięciem obwodnicy
KW02 teren wielopoziomowego węzła DK81 z DK44 i ul. Wyzwolenia
KW09 teren węzła DK44 z projektowaną drogą zbiorczą i ul. Łączną

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5. 1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę w oparciu o system wodociągów grupowych GPW z istniejącej magistrali Ø 1400 Czarny Las - Mikołów poprzez rurociąg Ø 300 biegnący wzdłuż ulicy Gliwickiej oraz wodociąg Ø150 doprowadzający wodę z ujęcia w Śmiłowicach. Rozprowadzenie wody siecią rozdzielczą o średnicach Ø 100 - Ø 80. Możliwość rozbudowy sieci w miarę potrzeb.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanałów do oczyszczalni "Centrum". Z rejonu ul. Jeżynowej, ul. Maków, ul. Jabłoni do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mokrem przy ul. Źródlanej.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków jw.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz w rejonie ul. Jeżynowej, ul. Maków, ul. Jabłoni z istniejącej sieci średnioprężnej poprzez reduktory przydomowe oraz w pozostałym rejonie z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowej II0 "Reta". Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej
  • istniejącej sieci energetycznej
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert Sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar objęty planem znajduje się na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały". Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów.
 2. W rejonie ulic Maków i Jabłoni występują stare płytkie (do 40 m głębokości) wyrobiska górnicze o nieznanym stopniu ich zacieśnienia wynikłe z prowadzonej w przeszłości płytkiej eksploatacji węgla.
 3. W przypadku realizacji inwestycji na terenie wymienionym w pkt. 2 należy każdorazowo uzyskać opinię górniczo-geologiczną. W szczególnych przypadkach należy przeprowadzić badania geofizyczne określające warunki realizacji zabudowy.
 4. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Goj i jego zmian zawarte w uchwałach:
  • nr VI/45/94 RM w Mikołowie z dnia 22.11.94 r.,
  • nr IX/71/99 RM w Mikołowie z dnia 06.04.99 r.

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały XXV/345/2004

Wykaz obiektów o wartościach kulturowych

Ochrona wg §8 pkt. 3 nn. uchwały

Ulica Numer Typ Datowanie Uwagi
Gliwicka 13 dom murowany, XIX wiek  
Gliwicka 21 dom murowany, początek XX wieku  
Wojska Polskiego 38 dom murowany, początek XX wieku częściowa zmiana stolarki
Wojska Polskiego   krzyż przydrożny kapliczkowy z figurą Matki Boskiej 1843 rok  

Wykaz stanowisk archeologicznych

Ochrona wg §8 pkt. 1 nn. uchwały

Nr na planie Nr na obszarze Funkcja obiektu Kultura Bliższa chronologia Materiał masowy Znaleziska wyodrębnione
obszar AZP 100-46
Ago01 25 ślady osadnictwa czasy nowożytne XVI-XVII wiek 3 fragmenty ceramiki  
Ago02 26 ślady osadnictwa późne średniowiecze XIV-XV wiek 2 fragmenty ceramiki  

Nr na obszarze - stanowiska na obszarze AZP nr 100-46

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:03
Liczba odwiedzin strony: 7476 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 13:41:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów