Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/880/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 166 200 zł.

dział 600 Transport i łączność 32 200
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 32 200
    I. Dochody bieżące, w tym: 32 200
    1. dotacje 32 200

Źródło powstania - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

dział 750 Administracja publiczna 28 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000
    I. Dochody bieżące 28 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 32 000
    I. Dochody bieżące 32 000

Źródło powstania - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

dział 758 Różne rozliczenia 74 000
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 74 000
    I. Dochody bieżące 74 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 166 200 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 47 100
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 47 100
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 47 100
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 100

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie" w ramach programu "Radosna Szkoła".

rozdz. 80110 Gimnazja 19 100
    I. Wydatki bieżące, w tym: 19 100
    1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 19 100

Zwiększenie wydatków związane jest z realizacją programu partnerskiego "Comenius" w Gimnazjum nr 1 - wkład własny.

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 100 000
rozdz. 92595 Pozostała działalność 100 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 100 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100 000
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę składki członkowskiej dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

§3

Plan po zmianach - dochody 132 810 071,28 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 158 379 653,81 zł.

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/880/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.30
Data udostępnienia: 2010.04.30 18:45:27
Liczba odwiedzin strony: 705 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:34:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów