Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1051/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/995/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 i 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r.), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. W §3 uchwały nr XLIX/995/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku skreśla się punkt 4 w brzmieniu "wieloletniego programu inwestycyjnego".
 2. §3 otrzymuje brzmienie:
  "Projekt budżetu miasta opracowuje się na podstawie:
  1. założeń do projektu budżetu na każdy rok, w tym propozycji priorytetów,
  2. programu rozwoju lokalnego gminy uchwalonego przez Radę,
  3. wniosków komisji Rady,
  4. wskaźników wielkości udziałów w podatkach, kwot subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych,
  5. przewidywanych stawek podatkowych,
  6. prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług na rok budżetowy,
  7. przewidywanego stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  8. przewidywanego wykonania budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy.".

§2

Pozostałe § uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.11.29 19:19:49
Liczba odwiedzin strony: 501 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:57:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów