Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/1000/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r. poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w związku z uchwałą nr XXVI/477/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 października 2008 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego pomiędzy ul. Gliwicką, a ul. Równoległą w granicach działki nr 1242/120 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r., ze zmianą dokonaną uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 6 poz. 103 z dnia 13.01.2005 r.) dla terenu położonego pomiędzy ul. Gliwicką, a ul. Równoległą w granicach działki nr 1242/120, zwaną dalej "planem". Przedmiotem zmiany planu jest likwidacja odcinka drogi lokalnej oznaczonej w ww. planie symbolem K16L1/2 z przeznaczeniem na tereny usług oświaty i zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek zmiany planu w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie określonym niniejszą uchwałą, stanowiący jej integralną część w formie załącznika nr 1, zawierający wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa".
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto załączniki:
  1. nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa,
  2. nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Rysunek zmiany planu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Zawiera następujące ustalenia obowiązujące:
   1. granice obszaru objętego planem,
   2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
   3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
  2. Zawiera następujące oznaczenia informacyjne:
   1. napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV ze strefą techniczną,
   2. linia kablowa elektroenergetyczna średniego napięcia,
   3. granice i numery działek.

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,
 3. Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu,
 4. Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu,
 5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego,
 6. Wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy (liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym) do powierzchni działki budowlanej,
 7. Usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć obiekty, w tym budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych (za wyjątkiem: usług gromadzenia, składowania i przetwarzania wszelkich odpadów, w tym złomu; stacji paliw), turystyki, w tym: hoteli i moteli, sportu, oraz inne przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, w tym także biurowych lub socjalnych,
 8. Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,
 9. Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 10. Długości frontu działki – należy przez to rozmieć długość odcinka lub innej łamanej, odgraniczającej działkę budowlaną planu od jednego z projektowanych w planie terenów komunikacji, nieruchomości o szerokości co najmniej 6 m przeznaczonej na dojazd, powstałej w wyniku podziału nieruchomości,
 11. Dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym,
 12. Dojeździe wewnętrznym – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek,
 13. Komunikacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego na terenie, takie jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a także chodnik i ścieżka rowerowa,
 14. Miejscach postojowych – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,
 15. Wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określoną w metrach wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
 16. Infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, w tym infrastrukturę telekomunikacyjną,
 17. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,
 18. Reklamie – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku.

§4

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:

 • 1UO/U – tereny usług oświaty i usług użyteczności publicznej,
 • 1KDG1/2 – teren komunikacji - drogi publicznej klasy głównej,
 • 1KDL1/2 – teren komunikacji - drogi publicznej klasy lokalnej.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5
Zasady ochrony środowiska

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Na terenach wykorzystywanych na cele usługowe skumulowane oddziaływanie obiektów, przedsięwzięć i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 3. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się dla obszaru planu położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica:
  1. Obowiązek oczyszczenia wód opadowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi, przed odprowadzeniem ich do środowiska,
  2. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi o parametrach niezgodnych z warunkami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 4. Przy realizacji obiektów budowlanych ustala się nakaz postępowania z istniejącym drzewostanem i krzewami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 6. W zakresie ochrony przed hałasem: dla terenu oznaczonego symbolem 1UO/U obowiązują standardy akustyczne w zakresie ochrony przed hałasem zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W przypadku realizacji budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 7. W obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji:
  1. Budynków zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się lokale mieszkalne zgodnie z ustaleniami w paragrafie 15,
  2. Obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.

§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 1. Na terenie objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków ani inne obiekty o wartości historycznej.
 2. W związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych obejmuje się cały obszar planu strefą ochrony archeologicznej "W" i ustala się nakaz zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym związanym z realizacją infrastruktury technicznej i drogowej.

§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. Pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. Zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów p/poż.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
  1. Docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych.
  2. Do czasu powstania sieci kanalizacyjnej bądź w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
  3. Odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe do miejskiej oczyszczalni – poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
  4. Nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów.
  5. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.
  6. Docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Jako zasadę w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o sieć gazową lub inne technologie, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej: podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci.
 7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne.
  2. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu.
  3. Nowo realizowane linie średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii.
 8. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu.
  2. Prowadzenie linii teletechnicznych jako kablowych, ułożonych w ziemi.
  3. Dopuszcza się sytuowanie stacji bazowych telefonii komórkowej.
 9. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem:
  1. Gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny,
  2. Postępowanie z odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami w gminie oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

 1. W obszarze planu zlokalizowane są fragmenty istniejącego układu komunikacyjnego miasta:
  1. Drogi krajowej nr 44, ul. Gliwickiej oznaczonej symbolem 1KDG1/2,
  2. ul. Równoległej oznaczonej symbolem 1KDL1/2.
 2. Obsługa komunikacyjna terenu 1UO/U z drogi lokalnej ul. Równoległej oznaczonej 1KDL1/2. Dopuszcza się istniejący zjazd i wjazd z drogi głównej ul. Gliwickiej, drogi krajowej nr 44 oznaczonej 1KDG1/2.
 3. Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy wewnętrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i dotyczących dróg pożarowych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 4. Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące działalności usługowej w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższym wskaźnikiem: 30 miejsc postojowych dla 1 000 m2 powierzchni użytkowej.
 5. Dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie.
 6. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.
 7. Miejsca postojowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§9
Reklamy i szyldy

 1. Na obszarze planu zakazuje się reklam.
 2. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:
  1. Szyld na ogrodzeniu posesji,
  2. Szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.
 3. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniu posesji:
  1. Obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o boku 100 cm,
  2. Szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.
 4. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ścianie zewnętrznej w parterze budynku:
  1. Szyld nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 1 m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez gminę. Szyld może być umieszczony nie wyżej niż:
   1. linia gzymsu parteru,
   2. wysokość dolnej linii okien pierwszego piętra,
   3. 30 cm licząc w dół od krawędzi okapu.
  2. Szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej na więcej niż 80 cm.
  3. Szyld odstający od lica ściany zewnętrznej musi być umieszczony na takiej wysokości nad chodnikiem, by nie powodował utrudnień w ruchu pieszych.

§10
Scalenia i podział

 1. Minimalna wielkość działki budowlanej powstałej w wyniku podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż 2 000 m2.
 2. Długość frontu tej działki nie może być mniejsza niż 20,00 m.
 3. Działka budowlana, o której mowa w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
  2. Graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 6,00 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
 4. Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§11
Tereny górnicze

 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach terenu górniczego "Bielszowice III" KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego, gdzie w okresie koncesyjnym do 31.08.2020 r. w wyniku prowadzonej eksploatacji:
  1. Prognozuje się wystąpienie maksymalnie trzeciej kategorii terenu górniczego
  2. Prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 1,59 m
  3. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości nie większej niż 140 mm/s2,
  4. Po 31.08.2020 roku występować będą zasoby węgla, możliwe do eksploatacji.
 2. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektów przed skutkami eksploatacji górniczej w oparciu o szczegółowe informacje o aktualnych warunkach geologiczno-górniczych uzyskane od właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny.

§12

W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych.

§13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§14
Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 1. Dla terenu 1UO/U ustala się stawkę 30% (słownie: trzydziesto procentową) na podstawie, której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej dla terenów komunikacji 1KGP1/2 i 1KDL1/2 z uwagi na ciągłość planistyczną ustaleń w zakresie funkcji i przeznaczenia terenów, a tym samym brak wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.
 3. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że burmistrz miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§15

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1UO/U przeznacza się pod usługi oświaty i usługi użyteczności publicznej:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. lokale mieszkalne wbudowane w budynek usługowy,
   2. terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci,
   3. garaże jako podziemne lub wbudowane w budynek usługowy,
   4. komunikacja wewnętrzna i parkingi,
   5. zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,
   6. infrastruktura techniczna.
 2. Wyznaczone na rysunku zmiany planu, w obrębie terenu, o którym mowa w ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §3 uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić następujące ustalenia:
  1. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu,
  2. W przypadku realizacji budynku w pierwszej linii zabudowy od strony ul. Gliwickiej ustala się nakaz zastosowania w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość komunikacyjną do poziomu hałasu określonego w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, potwierdzonych indywidualnymi pomiarami hałasu w porze nocnej,
  3. Lokalizacja budynków i zagospodarowanie terenu winno uwzględniać istniejącą zieleń.
 4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wskaźnik intensywności zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 40%,
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 35%,
  3. Maksymalna wysokość zabudowy 12,00 m lecz nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne budynku,
  4. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. Dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. Dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%.
  5. Wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy zawarte w §8 uchwały.
  6. Minimalną szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 6,00 m,
  7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w §10 uchwały.

§16

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1KDG1/2 przeznacza się pod teren komunikacji – drogę publiczną klasy głównej:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. ścieżka rowerowa,
   2. zieleń o funkcjach ochronnych,
   3. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,
   4. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Szerokość w liniach rozgraniczających dla części w obszarze planu ustala się: 12,00 m,
  2. Parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie dróg głównych:
   1. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,
   2. chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
  3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
  4. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§17

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1KDL1/2 przeznacza się pod teren komunikacji – drogę publiczną klasy lokalnej:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. ścieżka rowerowa,
   2. zieleń o funkcjach ochronnych,
   3. zatoki parkingowe,
   4. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,
   5. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Szerokość w liniach rozgraniczających 15,00 m, w obszarze planu ustala się: od 5,00 m do 6,00 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
  2. Parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie dróg lokalnych:
   1. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,
   2. chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
  3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  4. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§18

Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/1000/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1195 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/1000/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1196 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/1000/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1197 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.16 21:09:31
Liczba odwiedzin strony: 2607 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:54:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów