Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/819/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmian w uchwale nr XLI/801/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

§11 otrzymuje brzmienie:

  1. "Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta wynosi na rok 2010 - 4 000 000,00 zł.
  2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w maksymalnej wysokości 110 000 000,00 zł.".

W §12 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do maksymalnej kwoty 110 000 000,00 zł.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:12
Liczba odwiedzin strony: 754 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:10:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów