Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVI/939/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r. poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XV/215/2007 z dnia 23 października 2007 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek 494/14, 495/14, 432/14 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14, zwany dalej "planem".

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą jest integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały ponadto są:
  1. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  2. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. granice obszaru objętego planem;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów;
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§3

 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
  2. Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi;
  3. Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu;
  4. Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu;
  5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;
  6. Infrastrukturze technicznej - należy rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
  7. Strefie technicznej lub strefie ochronnej – należy przez to rozumieć obszar otaczający linie i urządzenia infrastruktury technicznej wynikający z przepisów odrębnych;
  8. Wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń uchwały;
  9. Wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń niniejszej uchwały;
  10. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zielonej, do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodę powierzchniową i 50% łącznej sztucznie urządzonej powierzchni komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych utwardzonych np. ażurowymi kształtkami obrośniętymi trawą;
  11. Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały;
  12. Froncie działki – należy przez to rozumieć krawędź działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
  13. Dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym;
  14. Dojeździe wewnętrznym – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
  15. Komunikacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego takie jak: droga wewnętrzna, parking, dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a także chodnik i ścieżka rowerowa;
  16. Miejscach postojowych – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych lub podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
  17. Wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci;
  18. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy;
  19. Reklamie – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku;
  20. Reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową;
  21. Reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni od 5 do 10 m2 włącznie, z wyjątkiem słupów plakatowych;
  22. Reklamie wielkoformatowej (typu billboard)– należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2 lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4 m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcyjnych;
  23. Reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia służące do automatycznego wprawiania w ruch nośnika treści reklamowych lub informacyjnych.

§4

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  1. MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  2. KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5
Zasady ochrony środowiska

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
 2. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie przepisów odrębnych.
 3. Należy zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
 4. W obszarze objętym planem ustala się ponadto:
  1. zakaz spalania odpadów oraz ich termicznego przetwarzania;
  2. zakaz składowania odpadów;
  3. zakaz lokalizowania urządzeń telefonii komórkowej;
  4. zakaz lokalizowania przydomowych elektrowni wiatrowych;
  5. zakaz lokalizacji skupu złomu.

§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 1. Na terenie objętym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej - Strefa "W" – ochrony archeologicznej – obejmująca cały obszar objęty planem.
 2. Wszystkie większe prace ziemne wykonywane w obrębie strefy "W:, tj. prace związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod duże obiekty mieszkalne i usługowe, powinny mieć nadzór archeologiczny.

§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. W granicach planu dopuszcza się adaptację, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb mieszkańców.
 4. Dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i p/ppoż.
 6. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;
  2. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni – poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
  3. zakazuje się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów;
  4. zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;
  5. pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 7. Jako zasadę w zakresie zaopatrzenia w energie cieplną, przyjmuje się stosowaniesystemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
 8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejący gazociąg DN 200 w ul. Rybnickiej lub DN 90 PE w ul. Pokoju;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci.
 9. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;
  3. dopuszcza się zagospodarowanie terenu w strefach ochronnych linii napowietrznych nN i SN, po uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z dyspozytorem sieci;
  4. nowo realizowane linie średniego napięcia należy lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii;
  5. istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia kolidujące z zabudową mieszkaniowo-usługową należy przebudować lub przystosować, po uzgodnieniu z dyspozytorem sieci.
 10. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej:
  1. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;
  2. nakazuje się prowadzenie linii teletechnicznych kablowych, ułożonych w ziemi na obszarach przewidzianych pod budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont;
  3. zakazuje się sytuowania stacji bazowych telefonii komórkowej na całym obszarze objętym planem.
 11. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:
  1. gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie;
  2. sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

 1. Obsługa komunikacyjna terenu z ul. Rybnickiej poprzez wydzieloną działkę drogową oraz od ul. Rymera.
 2. Układ drogowy może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy wewnętrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych.
 3. Dla zabudowy wielorodzinnej obowiązuje 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie.
 4. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.
 5. Miejsca postojowe należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§9
Reklamy i szyldy

 1. Plan definiuje sytuowanie reklam i szyldów.
 2. Zakazuje się lokalizacji reklam wielko- i średnioformatowych.
 3. Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:
  1. słup plakatowy,
  2. gablota na ścianie zewnętrznej budynku,
  3. moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny.
 4. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:
  1. szyld na ogrodzeniu posesji,
  2. szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.
 5. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniu posesji:
  1. obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o boku 100 cm,
  2. szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.
 6. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ścianie zewnętrznej w parterze budynku:
  1. szyld nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez gminę. Szyld może być umieszczony nie wyżej niż:
   1. linia gzymsu parteru,
   2. wysokość dolnej linii okien pierwszego piętra,
   3. 30 cm licząc w dół od krawędzi okapu,
  2. szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej na więcej niż 80 cm, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
  3. szyld odstający od lica ściany zewnętrznej musi być umieszczony na takiej wysokości nad chodnikiem, by nie powodował utrudnień w ruchu pieszych.
 7. W obszarze planu dopuszcza się sytuowanie reklam tymczasowych, związanych z wydarzeniami, lub imprezami publicznymi, na czas ich trwania lub nie dłużej niż 30 dni.

§10
Scalenia i podział

 1. Nie ustala się minimalnej powierzchni wydzielanej działki.
 2. Działka budowlana musi spełniać, co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
  2. Graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 8 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
 3. Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§11
Tereny górnicze

 1. Teren opracowania położony jest w granicach terenu górniczego KWK "Bolesław Śmiały", obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej – dotychczasowe wpływy wygasły ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.

§12

W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych.

§13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§14
Wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4

 1. Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:
  1. dla terenów oznaczonych symbolami MW – 30%;
  2. dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§15

 1. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 2. Teren oznaczony na rysunku planu MW01 przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym szeregowa);
  2. usługi podstawowe w parterach budynków oraz nieuciązliwe usługi komercyjne, pod warunkiem zapewnienia dostępu z zewnątrz budynku;
  3. obiekty garażowe i gospodarcze;
  4. obiekty małej architektury; zieleń urządzona (skwery, place zabaw);
  5. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi;
  6. drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca parkingowe;
  7. ciągi piesze i ścieżki rowerowe;
  8. infrastruktura techniczna.
 4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – 10,0 m od krawędzi jezdni dróg publicznych KDD.
 5. W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.
 7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. wskaźnik intensywności zabudowy – 50%;
  2. wskaźnik powierzchni zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 50%;
  3. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 30%;
  4. wysokość budynków mieszkalnych - maksymalnie 15,0 m;
  5. wysokość budynków garażowo-gospodarczych – maksymalnie 5,0 m;
  6. wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokości określonej w pkt 4 i 5;
  7. dopuszcza się dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45o;
  8. minimalna szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 6,0 m;
  9. nie określa się minimalnej powierzchni działki;
  10. działka budowlana, o której mowa w pkt. 1, musi spełniać, co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
   2. graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 8 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej,
  11. dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zakazy:
  1. termicznej przeróbki odpadów;
  2. budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych;
  3. lokalizacji garaży blaszanych.

§16

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu KDD01, KDD02 (ul. Rejmonta) - droga publiczna klasy D (dojazdowa).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. ścieżka rowerowa;
  2. zatoki parkingowe;
  3. zieleń o funkcjach ochronnych;
  4. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi;
  5. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.
 3. Minimalne parametry drogi to:
  1. szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
  2. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
  3. jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
 4. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu - przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

Ustalenia końcowe

§17

Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§18

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/939/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1620 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/939/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1621 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/939/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1621 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.16 19:56:56
Liczba odwiedzin strony: 1886 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 04:35:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów