Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVI/937/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustala się sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.

§2

 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego stanowione przez organy gminy Mikołów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w §1.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami i podmiotami wymienionymi w §1, prowadzącymi na terenie gminy Mikołów działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy należących do zadań gminy.

§3

 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacji projekcie.
 2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.
 4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§4

Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

 1. spotkania;
 2. umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu, z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty.

§5

 1. Decyzję o wyborze formy i terminu przeprowadzenia konsultacji podejmuje burmistrz Mikołowa.
 2. Burmistrz Mikołowa określa w szczególności:
  1. przedmiot konsultacji;
  2. formę konsultacji;
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
 3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji, do którego - w przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania - dołącza się listę obecności uczestników.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.16 19:56:56
Liczba odwiedzin strony: 795 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:05:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów