Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1031/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr 55, poz. 755), na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie administracyjnym gminy Mikołów:
 1. od powierzchni gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,01 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

1 - Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
 2. dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.13 19:17:45
Liczba odwiedzin strony: 995 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:15:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów