Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/862/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 90 ust. 2d i ust. 4 i art. 14 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 3. podmiocie - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą punkt przedszkolny,
 4. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,
 5. dotującym - należy przez to rozumieć gminę Mikołów.

§2

Ustalanie wysokości dotacji

 1. Podmiot prowadzący punkt przedszkolny otrzymuje na każdego wychowanka dotację w wysokości 40% średnich wydatków bieżących (średnią arytmetyczną wydatków bieżących) ponoszonych na każdego wychowanka w przedszkolach publicznych gminy Mikołów.
 2. Dla każdego wychowanka niepełnosprawnego podmiot otrzymuje dotację w wysokości, 100% jaką przewidziano na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Mikołów w danym roku budżetowym.
 3. Jeżeli do niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszcza wychowanek niebędący mieszkańcem gminy Mikołów, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest wychowanek.

§3

Tryb udzielania dotacji

 1. W danym roku budżetowym dotacji udziela się na podstawie wniosku złożonego do Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich (jednostka sprawująca nadzór merytoryczny) przez podmiot w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek winien:
  1. określać organ prowadzący, pełną nazwę i adres punktu przedszkolnego,
  2. określać datę rozpoczęcia działalności przez placówkę przedszkolną,
  3. określać planowaną liczbę wychowanków (w tym planowaną miesięcznie liczbę wychowanków w okresie I -VI oraz w okresie IX-XII),
  4. zawierać zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach w liczbie wychowanków,
  5. wskazywać nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
  6. wskazywać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do miesięcznego rozliczania dotacji.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię projektu organizacyjnego placówki,
  2. imienne wykazy wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierające:
   1. imię i nazwisko wychowanka,
   2. aktualny, dokładny adres jego zamieszkania,
   3. dokładną datę przyjęcia do punktu przedszkolnego,
   4. informacje o przewidywanym okresie uczęszczania do punktu przedszkolnego,
  3. w przypadku przyjęcia do punktu przedszkolnego po dniu 30 września wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z wychowanków podmiot zobowiązany jest powiadomić organ dotujący w terminie 14 dni od dnia powziętej informacji o tych okolicznościach.
 4. Dotacja, o której mowa §2 przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do końca każdego miesiąca.
 5. Dotacja przekazywana w danym miesiącu będzie korygowana (na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków w miesiącu, składaną comiesięcznie w terminie do 10-go każdego miesiąca do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Mikołów i na podstawie przedłożonego rozliczenia za miesiąc poprzedni zgodnie z §4, ust. 1 niniejszej uchwały), o:
  1. nadpłaty - wynikające z pobrania nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni,
  2. niedopłaty - wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni.
 6. Dotacja udzielona z budżetu gminy może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących punktu.

§4

Tryb rozliczania i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 1. Podmiot jest zobowiązany jest, począwszy od miesiąca następnego po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji do przedstawienia w Zarządzie Szkół i Przedszkoli, w terminie 5 dni, po upływie każdego miesiąca, rozliczenia otrzymanej dotacji, zawierającego informację o rzeczywistej liczbie wychowanków w danym miesiącu, sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Przez rzeczywistą liczbę wychowanków w miesiącu VII i VIII rozumie się wychowanków, którzy kontynuują pobyt w punkcie przedszkolnym w kolejnym roku szkolnym, oraz wychowanków z naboru czerwcowego.
 3. Rozliczenie za miesiąc XII składa się do dnia 15 grudnia, podając w nim faktyczną liczbę wychowanków na dzień 10 grudnia.
 4. Za dzień przedłożenia miesięcznego rozliczenia dotacji przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.
 5. Ostateczne rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień dokonywane jest niezależnie od rozliczenia określonego w pkt. 1, w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.
 6. Do ostatecznego rozliczenia dotacji podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w roku budżetowym..............na łączną kwotę: ...................... zostały wykorzystane wyłącznie na działalność bieżącą Punktu Przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 3, pkt. 3d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 572 z późn. zmianami).".

§5

Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący punkt przedszkolny zobowiązany jest do informowania organu dotującego o liczbie wychowanków spoza gminy Mikołów uczęszczających do punktu przedszkolnego.
 2. Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków punktu przedszkolnego objętego dotacją, a także sprawdzenie prze dotującego prawidłowości sposobu naliczenia dotacji.
 3. Dotującemu przysługuje prawo kontroli w zakresie danych stanowiących podstawę do naliczenia dotacji.
 4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności punktu przedszkolnego w trakcie roku budżetowego, podmiot zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji i do zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 15 dni od zakończenia działalności.
 5. Jeżeli podmiot nie dokonania zwrotu dotacji w obowiązującym terminie dotujący wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych naliczonymi od dnia zakończenia działalności.
 6. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotujący wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy.
 7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych podlegających kontroli, wskazanych w pkt. 3 przez okres minimum 5 lat.

§6

 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.
 2. Traci moc uchwała XLI/813/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.02
Data udostępnienia: 2010.03.15 19:04:11
Liczba odwiedzin strony: 1153 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 04:11:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów