Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), po zgłoszeniu projektu uchwały do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się:

 1. Zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania spłaty i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym, zwanych dalej należnościami, zwłaszcza z tytułu:
  • zawartych umów i porozumień, a przede wszystkim należności z tytułu zbycia aktywów trwałych i obrotowych,
  • odpłatnego korzystania ze składników majątkowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,
  • sprzedaży usług świadczonych przez gminę Mikołów i jej jednostki organizacyjne,
  • udzielonych pożyczek, gwarancji i poręczeń.
 2. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 3. Organ lub osoby uprawnione do udzielania ulg.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. należnościach – rozumie się przez to należności, o których mowa w §1 ust. 1 wraz z należnymi odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, ustalonymi na dzień udzielenia ulgi, przy czym kwoty należności tego samego dłużnika, wynikające z różnych tytułów, nie ulegają kumulacji;
 2. uldze – rozumie się przez to umorzenie należności, odroczenie terminu jej spłaty albo rozłożenie spłaty należności na raty;
 3. jednostkach podległych – rozumie się przez to gminne zakłady i jednostki budżetowe.

§3

Postanowień uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie ich spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§4

 1. Zastosowanie ulgi, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 5 oraz §8 niniejszej uchwały, w odniesieniu do dłużnika będącego przedsiębiorcą, tj. prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na jej formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, następuje z uwzględnieniem przepisów o warunkach dopuszczalności udzielania pomocy de minimis oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2007 nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L 379 z 28 grudnia 2006 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21 grudnia 2007 r.), a także rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 193 z 25 lipca 2007 r.).
 2. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego - kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro, w sektorze rolnym - kwoty stanowiącej równowartość 7,5 tys. euro, a w sektorze rybołówstwa - kwoty 30 tys. euro.

§5

Udzielenie ulgi może nastąpić:

 1. z urzędu – w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną do zastosowania ulgi, działającą w imieniu wierzyciela – gminy Mikołów;
 2. na wniosek dłużnika – w formie pisemnego porozumienia (ugody), zawartego pomiędzy wierzycielem – gminą Mikołów a dłużnikiem.

§6

Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

 1. burmistrz Mikołowa;
 2. zastępcy burmistrza Mikołowa;
 3. kierownicy jednostek podległych – w stosunku do przypadających tym jednostkom należności, z tym że uprawnienie do udzielenia ulgi w formie umorzenia podlega ograniczeniu wyłącznie do należności, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 250,00 zł.

§7

 1. Należności mogą być umarzane z urzędu, jeżeli:
  1. dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;
  2. dłużnik, będący osobą prawną, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, organ lub osoba uprawniona do zastosowania ulgi wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów, o których mowa w §9 ust. 3 uchwały - jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego stosuje się przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których przedłożenia został wezwany, powoduje, że ulga z urzędu nie może zostać udzielona.

§8

Udzielenie ulgi może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, zwłaszcza jeżeli:

 1. ze względu na możliwości płatnicze dłużnika ściągnięcie od niego należności zagrażałoby egzystencji jego lub jego rodziny, albo uniemożliwiałoby lub istotnie utrudniało prowadzenie dalszej działalności,
 2. zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca istotny wpływ na jego sytuację finansową. Przez szczególną sytuację losową należy rozumieć powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenie uznane za wyjątkowe, na które dłużnik nie miał wpływu.

§9

 1. Wniosek o udzielenie ulgi, o którym mowa w §8, powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania bądź siedzibę dłużnika,
  2. określenie rodzaju wnioskowanej ulgi,
  3. informację dotyczącą wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
  4. opis aktualnej sytuacji rodzinnej i finansowej bądź ekonomicznej dłużnika.
 2. Do wniosku dłużnik niebędący osobą fizyczną lub prowadzący działalność gospodarczą dołącza:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej,
  2. sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, sporządzone według przepisów o rachunkowości,
  3. informację o aktualnym stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz o stanie zobowiązań i należności.
 3. Dłużnik - przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o ulgę, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. wypełniony formularz, którego wzór na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, określa Rada Ministrów.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny lub na jego podstawie nie można ustalić istnienia bądź nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba uprawniona do udzielenia ulgi wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem, że w razie jego nieuzupełnienia w terminie zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku spełniającego wymagania określone w niniejszej uchwale powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wpływu lub ostatecznego uzupełnienia.

§10

W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są również inne osoby, ulga może zostać udzielona tylko wtedy, gdy warunki jej przyznania spełnione są wobec wszystkich zobowiązanych.

§11

Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty jej pozostałej części. W takim przypadku w porozumieniu lub oświadczeniu, o których mowa w §5, poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje wymagalnością spłaty całej należności w wysokości sprzed udzielenia ulgi wraz z odsetkami za opóźnienie, należnymi od pierwotnego terminu wymagalności (płatności).

§12

 1. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udzielenia ulgi.
 2. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia udzielenia ulgi.
 3. Od należności, której termin spłaty odroczono, lub której spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od daty udzielenia ulgi do upływu nowo ustalonego ostatecznego terminu płatności.
 4. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie płatności, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie, należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.
 5. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu płatności którejkolwiek z rat albo dokona wpłaty raty należności w kwocie niższej od należnej, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie, należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

§13

Należność, względem której zastosowano ulgę, staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:

 1. dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzielił ulgi w całości bądź w części, okazały się fałszywe;
 2. dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi.

§14

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, do oświadczeń i porozumień, o których mowa w §5, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa i kierownikom jednostek podległych.

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2010.12.31 16:49:12
Liczba odwiedzin strony: 706 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:52:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów