Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1012/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie uzupełnienia zapisów treści uchwał: nr XLIX/976/2010, XLIX/977/2010, XLIX/978/2010, XLIX/979/2010, XLIX/980/2010 i XLIX/982/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Uzupełnić zapis w punkcie 1, uchwały nr XLIX/976/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 100 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000
    I. Dochody bieżące 100 000

Źródło powstania - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.".

§2

Uzupełnić zapis w punkcie 1, uchwały nr XLIX/977/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 500 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500
rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 500
    I. Wydatki bieżące, w tym: 1 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(Rada Sołecka Paniowy)
1 500"

§3

Uzupełnić zapis w punkcie 1 i 2, uchwały nr XLIX/978/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 84 628,92 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 84 628,92
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 84 628,92
    I. Dochody majątkowe 84 628,92
    w tym dotacje 84 628,92

Źródło powstania - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 84 628,92 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 84 628,92
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 84 628,92
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 84 628,92
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 84 628,92
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 628,92

Zwiększenie wydatków związane jest aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków europejskich. zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie"."

§4

Uzupełnić zapis w punkcie 1 uchwały nr XLIX/979/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 27 710 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 710
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 710
    I. Wydatki bieżące, w tym: 27 710
    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 710"

§5

Uzupełnić zapis w punkcie 1 i 2, uchwały nr XLIX/980/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 241 624,43 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 241 624,43
rozdz. 85295 Pozostała działalność 241 624,43
    I. Dochody bieżące, w tym: 241 624,43
    a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241 624,43

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Systemowy "Zakontraktuj swoją przyszłość".

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 241 624,43 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 241 624,43
rozdz. 85295 Pozostała działalność 241 624,43
    I. Wydatki bieżące, w tym: 241 624,43
    1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 241 624,43"

§6

Uzupełnić zapis w punkcie 1 i 2, uchwały nr XLIX/982/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010, który otrzymuje brzmienie:

"§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 36 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 000
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 36 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 36 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000"

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.08 18:03:26
Liczba odwiedzin strony: 603 (ostatnie odwiedziny 2024.06.02 23:11:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów