Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/944/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 699 854 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 699 854
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 99 854
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 99 854
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 854
rozdz. 92195 Pozostała działalność 600 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 600 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000

Zmniejszenia wynikają z refundacji wydatków poniesionych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja budynku kina na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie", które zabezpieczone były w środkach własnych.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 699 854 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 699 854
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 189 854
    II. Wydatki bieżące, w tym: 189 854
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 189 854
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 189 854
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 330 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 330 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 147 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147 000
    2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 183 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 180 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 180 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 180 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 96 500
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 83 500

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej - w ramach zadań własnych.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/944/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/944/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.07 20:15:37
Liczba odwiedzin strony: 574 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 19:28:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów