Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/846/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie na realizację zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 94 i art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 157 z 2009 r., poz. 1240), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia finansowego kredytu inwestycyjnego, zaciąganego przez Zakład Inżynierii Miejskiej spółka z o.o. w Mikołowie (w wysokości do 83 000 000,00 zł słownie: osiemdziesiąt trzy miliony złotych) na realizację zadania pn." Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów", o maksymalnej kwocie poręczenia do 110 000 000,00 zł (słownie: stu dziesięciu milionów złotych).

§2

Poręczenie obejmuje niespłacone raty kredytowe składające się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu od dnia podpisania do dnia obowiązywania stosownej umowy o kredyt inwestycyjny jednak nie później niż do dnia 31.12.2021.

§3

Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów gminy Mikołów w wysokości do 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) w każdym roku budżetowym, w latach 2010-2021, jednak nie więcej niż do kwoty 110 000 000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych). Środki na ten cel zostaną ujęte w okresie obowiązywania stosownej umowy kredytowej, w budżecie miasta Mikołów.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Traci moc uchwała nr XXXI/588/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.02.2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie na realizację zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów".

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.10 20:04:56
Liczba odwiedzin strony: 1098 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:51:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów