Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVIII/975/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.07.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 446 117,65 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 446 117,65
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 446 117,65
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 446 117,65
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 446 117,65

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 446 117,65 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 446 117,65
rozdz. 80104 Przedszkola 446 117,65
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 446 117,65
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 446 117,65
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 446 117,65

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich - dot. zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej".

§3

Skorygować załącznik zadań inwestycyjnych w roku 2010 i załącznik limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1312/281/2010 z dnia 22.07.2010 r.

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/975/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/975/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.24
Data udostępnienia: 2010.08.24 19:24:11
Liczba odwiedzin strony: 613 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 23:34:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów