Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/972/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. nr 68 z 2007 r. poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XV/216/2007 z dnia 23 października 2007 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 6 poz. 103 z dnia 13 stycznia 2005 r.) w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej, zwaną dalej "planem".

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą jest integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały ponadto są:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. granice obszaru objętego planem;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów.

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
 2. Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi;
 3. Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu;
 4. Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu;
 5. Infrastrukturze technicznej - należy rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
 6. Dojeździe wewnętrznym – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
 7. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy.

§4

 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:
  1. PP/ZL – tereny budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową oraz zieleni leśnej;
  2. ZL – tereny lasów i zadrzewień bez możliwości zabudowy.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5
Zasady ochrony środowiska

 1. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobliżu naturalnych potoków i rzek – realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W obszarze objętym planem ustala się zakaz składowania odpadów.

§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 1. Na terenie objętym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej - Strefa "W" – ochrony archeologicznej – obejmująca cały obszar objęty planem.
 2. Wszystkie większe prace ziemne wykonywane w obrębie strefy "W", tj. prace związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod duże obiekty mieszkalne i usługowe, powinny mieć nadzór archeologiczny.

§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. W granicach planu dopuszcza się adaptację, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

 1. Dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych umożliwiających dostęp z drogi publicznej do terenów prowadzonej inwestycji.

§9
Scalenia i podział

 1. Nie ustala się zasad scalania i podziału nieruchomości ani minimalnych wielkości wydzielanych działek.

§10
Tereny górnicze

 1. Inwestycje prowadzone w granicach terenu górniczego "Makoszowy II" ustala się obowiązek spełnienia wymogów ich ochrony przed wpływami robót górniczych, w szczególności w zakresie posadowienia oraz konstrukcji budowli, w tym obowiązek ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz lub dokumentacji geologiczno- inżynierskich – stosownie do określonych w przepisach odrębnych rodzajów warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznych obiektów lub ich poszczególnych części.

§11

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§12
Wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4

 1. Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:
  1. dla terenów oznaczonych symbolami PP/ZL – 10%;
  2. dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§13

 1. Teren budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową oraz tereny zieleni leśnej.
 2. Teren oznaczony na rysunku planu PP/ZL 01 przeznacza się pod budowle hydrotechniczne związane z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową oraz tereny zieleni leśnej.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. obiekty i urządzenia służące likwidacji zagrożenia powodziowego;
  2. drogi dojazdowe wewnętrzne;
  3. trasy piesze i rowerowe;
  4. infrastruktura techniczna.
 4. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.
 5. Ustala się obowiązek zalesienia terenu po zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową.

§14

 1. Teren lasów i zadrzewień bez możliwości zabudowy.
 2. Teren oznaczony na rysunku planu ZL01 przeznacza się pod tereny lasów i zadrzewień bez możliwości zabudowy.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne - dolesienia.
 4. W granicy terenu ZL01 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
  1. Zakaz realizacji zabudowy i obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną.
  2. Prowadzenie gospodarki leśnej stosownie do przepisów odrębnych.

Ustalenia końcowe

§15

Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa

§16

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/972/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1460 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/972/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1461 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/972/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1461 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:28:01
Liczba odwiedzin strony: 2089 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:54:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów