Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVI/941/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gronie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXI/464/2005 z dnia 22.02.2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 38 poz. 1050 z 8.04.2005 r.

§2

Obszar opracowania zmiany planu obejmuje jednostkę 30UR, UH, KS w granicach działki nr 963/11 przy ul. Bielskiej.

§3

Przedmiotem opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie dodatkowo na tym terenie funkcji przemysłowej - branża spożywcza.

§4

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§5

  1. Ustalenia planu dla obszarów wymienionych w §2 powinny być zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Ustalenia planu dla obszarów wymienionych w §2 powinny być zgodne z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227).
  3. Do planu należy sporządzić prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.
  4. Do planu należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.16 19:57:01
Liczba odwiedzin strony: 698 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 14:13:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów