Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1034/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Mikołów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami), art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z 2010 r.), na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mikołów:

§1

Postanawia się wspierać rozwój sportu poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych do współzawodnictwa sportowego mieszkańców gminy Mikołów zrzeszonych w klubach sportowych spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Klub ma siedzibę i prowadzi działalność sportową na terenie gminy Mikołów.
 2. Klub nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 3. Działalność sportowa klubu zwiększa dostępność społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

§2

Wsparcie finansowe odbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących tytułów:

 1. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 2. Organizowania zawodów sportowych na terenie gminy Mikołów.
 3. Finansowania opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych.
 4. Ubezpieczenia zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.
 5. Pokrycia kosztów transportu związanych z uczestnictwem w zawodach i obozach sportowych.
 6. Pokrycia kosztów dojazdów zawodników na treningi i mecze.
 7. Pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
 8. Pokrycia kosztów szkoleń podwyższających kwalifikacje kadry szkoleniowej.
 9. Zakupu sprzętu sportowego.
 10. Zakupu wody mineralnej i artykułów spożywczych dla zawodników klubu.

§3

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu określa Rada Miejska Mikołowa w budżecie na dany rok.

§4

 1. Wniosek o współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców gminy Mikołów mogą złożyć kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Mikołów na wydatki wymienione w §2.
 2. Wniosek powinien w szczególności zawierać:
  • dane ubiegającego się o wsparcie zadania, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość jego realizacji,
  • zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,
  • szczegółowy zakres rzeczowy realizacji zadania,
  • termin i miejsca realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu miasta wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania zadania.
 3. Wnioski oceniane są według następujących kryteriów:
  • poziom sportowy sekcji sportowych klubu,
  • ilości sekcji i zawodników klubu biorących udział we współzawodnictwie,
  • wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Mikołów,
  • możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę.
 4. Kierując się kryteriami określonymi w ust. 3, burmistrz określa podział środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sporu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej w Mikołowie.
 5. Gmina pokrywa koszty wymienione w §2 poprzez bezpośrednie finansowanie z zaplanowanych na ten cel środków, według zasad określonych w ust. 4.

§5

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne, gmina Mikołów realizuje poprzez rozwijanie i upowszechnianie sportu w społeczności lokalnej w postaci organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek, programu szkolenia sportowego i masowych imprez sportowych, a także reprezentowanie gminy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad gminnym.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.13 19:17:45
Liczba odwiedzin strony: 901 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 18:47:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów