Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1024/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 767 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 700 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 700 000
    I. Dochody bieżące 700 000

Źródło powstania - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000
    I. Dochody bieżące 30 000

Źródło powstania - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 000
    I. Dochody bieżące 10 000

Źródło powstania - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 27 000
    I. Dochody bieżące 27 000

Źródło powstania - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 767 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 756 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 756 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 700 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 700 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 56 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 000

Zwiększenie wydatków związane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Rynek 25".

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000
rozdz. 92116 Biblioteki 11 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 11 000
    1) dotacje na zadania bieżące 11 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na działalność MBP.

§3

Plan po zmianach - dochody 140 454 311,03 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 167 598 893,56 zł.

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i załącznik dotacji podmiotowych w 2010 r. stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/1024/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/1024/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 626 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 09:13:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów