Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/825/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 28 000 000,00 zł.

dział 600 Transport i łączność 1 200 000,00
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
    1. Wydatki majątkowe 150 000,00
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 050 000,00
    1. Wydatki bieżące 1 050 000,00
    - w tym wydatki jednostek budżetowych 1 050 000,00
    - z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050 000,00
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 679 117,65
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 300 000,00
    1. Wydatki majątkowe 500 000,00
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00
    2. Wydatki bieżące 800 000,00
    - w tym wydatki jednostek budżetowych 800 000,00
    - z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 379 117,65
    1. Wydatki majątkowe 379 117,65
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 379 117,65
dział 757 Obsługa długu publicznego 16 000 000,00
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 16 000 000,00
    1. Wydatki bieżące 16 000 000,00
    - w tym wydatki jednostek jednostek budżetowych 16 000 000,00
    - z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 16 000 000,00
dział 801 Oświata i wychowanie 6 550 882,35
rozdz. 80104 Przedszkola 6 550 882,35
    1. Wydatki majątkowe 6 550 882,35
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 550 882,35
dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 570 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 2 570 000,00
    1. Wydatki majątkowe 2 570 000,00
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 570 000,00

§2

Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę 28 000 000,00 zł.

    Przychody  
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 28 000 000,00

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 i załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Deficyt po zmianach - 25 569 582,53 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 154 860 848,75 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/825/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/825/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/825/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:14
Liczba odwiedzin strony: 750 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:10:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów