Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1059/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§2

 1. Inicjatywą lokalną jest każde przedsięwzięcie należące do zadań publicznych gminy Mikołów, realizowane we współpracy z mieszkańcami gminy w zakresie wskazanym w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
 2. Inicjatywa lokalna może być realizowana jedynie na terenie gminy Mikołów.

§3

 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Mikołów mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej musi zawierać:
  1. nazwę i cel zadania;
  2. rodzaj zadania publicznego w zakresie wskazanym w art. 19b ustawy;
  3. miejsce i termin realizacji zadania;
  4. informacje dotyczące wnioskodawcy, w szczególności:
   1. pełna nazwa wnioskodawcy;
   2. forma prawna;
   3. dokładny adres organizacji;
   4. adres korespondencyjny, numer telefonu, fax, e-mail;
   5. dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego);
   6. listę z podpisami osób popierających inicjatywę;
   7. w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą prawną:
    • imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną;
    • lista z podpisami co najmniej 25 osób popierających i występujących z inicjatywą;
    • adres korespondencyjny, numer telefonu, fax, e-mail;
    • dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego);
  5. uzasadnienie realizacji zadania;
  6. szczegółowy opis zadania;
  7. liczbę osób, które skorzystają z realizacji zadania;
  8. projekt harmonogramu rzeczowego wraz z kosztorysem, w tym:
   1. całkowity koszt zadania;
   2. wnioskowana kwota dofinansowania;
   3. wysokość wkładu własnego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 i ust. 2;
   4. informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
  9. zakładane rezultaty realizacji zadania;
  10. załączniki do wniosku:
   1. oświadczenie o wkładzie własnym;
   2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących (w przypadku osoby prawnej);
   3. do wniosku można dołączyć inne dokumenty, np.: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest do Urzędu Miasta Mikołów, w Mikołowie przy Rynek 16.

§4

 1. Wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej podlegają ocenie na podstawie następujących kryteriów:
  1. wniosek został złożony zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w niniejszej uchwale;
  2. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej mieści się w katalogu zadań wskazanych w ustawie;
  3. celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia społeczności lokalnej;
  4. liczba osób popierających i występujących z inicjatywą lokalną;
  5. wkład własny wnioskodawcy nie może być niższy niż 15% całkowitej wartości zadania, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Wkład własny stanowią:
  1. środki finansowe;
  2. wkład osobowy, w tym wkład pracy społecznej;
  3. wkład rzeczowy (np. dokumentacja projektu, kosztorysy inwestorskie, sprzęt).

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/452/10 z dnia 3.12.2010 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.18
Data udostępnienia: 2011.02.18 17:43:22
Liczba odwiedzin strony: 896 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:40:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów