Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/848/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 103 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 103 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 103 000
    I. Dochody bieżące, w tym: 103 000
    1. dotacje 103 000

Źródło powstania - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 103 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 78 500
rozdz. 80104 Przedszkola 78 500
    I. Wydatki bieżące, w tym: 78 500
    1. dotacje na zadania bieżące 78 500

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

dział 852 Pomoc społeczna 24 500
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 500
    I. Wydatki bieżące, w tym: 24 500
    1. dotacje na zadania bieżące 24 000
    2. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością dokonywania zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych w nadmiernej wysokości za lata poprzednie.

§3

Załącznik dotacji podmiotowych w 2010 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 129 487 934,22 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 155 057 516,75 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/848/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.02
Data udostępnienia: 2010.03.11 19:54:38
Liczba odwiedzin strony: 684 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:09:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów