Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1063/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/939/2010 z dnia 25 maja 2010 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 154 poz. 2517 z dnia 16.08.2010 r.

§2

Obszar opracowania zmiany planu obejmuje działki nr 494/14, 495/14, 432/14 przy ulicy Rybnickiej.

§3

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:01
Liczba odwiedzin strony: 787 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 03:37:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów