Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1019/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 1 000 000
    1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 200 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 200 000
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 315 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 000
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 15 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 300 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000
dział 750 Administracja publiczna 500 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 500 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500 000
dział 801 Oświata i wychowanie 164 000
rozdz. 80110 Gimnazja 56 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 56 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 56 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56 000
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 108 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 108 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 108 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 108 000
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 91 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 91 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 91 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 91 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000
rozdz. 92116 Biblioteki 23 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 23 000
    1) dotacje na zadania bieżące 23 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 107 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 107 000
    I. Wydatki bieżące 107 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 107 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 000

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r., załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 i załącznik dotacji podmiotowych w 2010 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/1019/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/1019/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/1019/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 501 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:00:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów