Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1029/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, burmistrz Mikołowa występuje do:
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie,
  • Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie,
  • Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,
  • Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
  • Sądu Rejonowego w Mikołowie,
  • wybranych organizacji pozarządowych

  o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 2. Burmistrz Mikołowa może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następuje w drodze zarządzenia burmistrza Mikołowa.
 4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do burmistrza Mikołowa z prośbą o odwołanie.
 5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do burmistrza Mikołowa przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia burmistrza Mikołowa.

§2

 1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 2. Termin pierwszego posiedzenia zespołu wyznacza burmistrz Mikołowa w zarządzeniu o powołaniu członków tegoż zespołu.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej przewodniczącym zespołu.
 4. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu.
 5. Przewodniczący zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.
 6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Mikołów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.
 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządzanie protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu.

§3

 1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 2. Skład grupy roboczej ustala przewodniczący zespołu, spośród przedstawicieli, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 3. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
 4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań.
 5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 6. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.17
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:07:59
Liczba odwiedzin strony: 1463 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:59:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów