Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Plany i programy
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 1. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011÷2013.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015.
 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020.
 4. Wieloletnia prognoza finansowa miasta na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020.
 5. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011.
 6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
 7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (obszar "Centrum") dla terenów w obrębie: części działki nr 695/105 o powierzchni ok. 0,60 ha, położony przy ulicy Fitelberga; działki nr 502/28 o powierzchni ok. 0,28 ha, położony przy ulicy Jaskółczej; działki nr 2536/66 o powierzchni ok. 0,25 ha, położony przy ulicy Bromboszcza; działki nr 1462/82 o powierzchni ok. 0,41 ha, położony przy ulicy Młyńskiej; działek nr 1394/85, 981/15 o powierzchni ok. 0,95 ha, położony przy ulicy Przyjaciół; działek nr 1742/1, 1749/1, 1745/1 oraz części działki 1752/1 o powierzchni ok. 1,55 ha, położony przy ulicy Wodociągowej; działek nr 2396/81, 2395/81 o powierzchni ok. 0,08 ha, położony przy ulicy Konstytucji 3-go Maja.
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej - powiększenie istniejących terenów handlu, rzemiosła, składów i magazynów.
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXVIII/416/2004 z dnia 30.11.2004 r. dla terenu położonego przy ul. Porazińskiej, obejmującego działki: 1359/11, 1397/11, 1224/11, 1904/70, 1601/70 oraz części działek 1099/4 i 1451/11 - poszerzenie terenów 62(a)UK i 62ZC.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 r. dla terenu położonego pomiędzy ul. Gliwicką, a ul. Równoległą w granicach działki nr 1242/120 - likwidacja odcinka drogi lokalnej oznaczonej symbolem K16L1/2 z przeznaczeniem na tereny usług oświaty i zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. dla terenu położonego pomiędzy ul. Nowy Świat, a ul. Żwirki i Wigury - likwidacja drogi lokalnej oznaczonej symbolem K18L1/2.
 13. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010-2015.
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej.
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w obrębie działek nr 146/11, 147/11 oraz części działki nr 149/11 położonych między ul. Gliwicką i ul. Elsnera.
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14.
 17. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2013.
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (terenu określonego jako "Gniotek") dla terenu w granicach działki 643/114 przy ulicy Rolniczej.
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa terenu określonego jako "Kamionka" dla terenów w obrębie części działki nr 388/28 położonej przy ulicy Czereśniowej oraz działki nr 1650/8 położonej przy ulicy Poprzecznej.
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (obszar "Gniotek") dla terenu w granicach działki 837/30 przy ulicy Podleskiej.
 21. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa terenu określonego jako "Centrum" (zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.) dla terenu w obrębie działek 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej.
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej nr 81, obejmujący działki nr 1029/72, 1027/72, 940/72, 939/72 oraz część działki nr 136/11.
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w granicach działki 678/41 przy ulicy Bielskiej.
 24. Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
 25. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/135, 1134/135, 362/136 przy ulicy Wieczorka.
 27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla terenu określonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr X/150/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku).
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: nr 201/45 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 35/16, nr 99/16, nr 101/16 przy ul. Gliwickiej; nr 236/8 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 746/202 (w części tej działki) przy ul. Kuźnickiej.
 29. System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną gminy Mikołów na lata 2009-2015.
 30. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
 31. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013.
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 194/62 i 193/62 przy ulicy Zbożowej, części działek nr 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 w pobliżu ulicy ks. Górka oraz części działek nr 237 i 822/238 w okolicy ulicy Korfantego.
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej.
 34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Łącznej w obrębie działki nr 213/87 oraz części działki nr 1214/87.
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego w granicy działki nr 527/116 przy ul. 15 Grudnia oraz w granicach działek nr 13, 1086/15 oraz części działki nr 1091/14 przy ul. Górnej.
 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ulicy Curie-Skłodowskiej w granicy działki nr 866/32.
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenów położonych w Borowej Wsi.
 38. Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 39. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury.
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju.
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei.
 43. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
 44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Skrajnej.
 45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Kamionka) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/416/2004 z dnia 30 listopada 2004.
 46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek nr 1588/151, nr 1589/151, nr 198 położonych przy ulicy Gliwickiej.
 47. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010.
 48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum) zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku.
 49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej).
 50. Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012.
 51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Kamionki, dla obszaru położonego przy ulicy Paprotek.
 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Klonowa.
 53. Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2008-2015.
 54. Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012.
 55. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
 56. Plan gospodarki odpadami dla miasta Mikołów na lata 2004-2015 - aktualizacja 01.
 57. Lokalny program rewitalizacji miasta Mikołów na lata 2007-2013.
 58. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2011.
 59. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.
 60. Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 61. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
 62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu pomiędzy dopływem potoku Jamna, ul. Gliwicką i ul. Skalną (w granicach ustalonych w uchwale nr XXXV/542/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku).
 63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Centrum] dla trzech terenów położonych przy ulicy Wyzwolenia oraz terenu przy ulicy Rybnickiej.
 64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Reta, Reta Śmiłowicka] dla trzech terenów położonych w rejonie ulicy Dzieńdziela oraz terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Gliwickiej i Kuźnickiej.
 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Kamionka] dla terenu w rejonie ulicy Kościuszki oraz terenu hałdy usytuowanej wzdłuż granic podziału administracyjnego pomiędzy gminami: Rudą Śląską i Mikołowem.
 66. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 67. Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 68. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
 69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych wzdłuż ulicy Gliwickiej i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 348/101 (Rejon Paniowy).
 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego w rejonie ulicy Kawalca (Rejon Paniowy).
 71. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008.
 72. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w roku 2006.
 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: K. Prusa, K. Miarki, Krakowską, św. Wojciecha (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r. i nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz uchwale nr XL/618/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 r.) z wyłączeniem terenu:
  • pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr: 1417/87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47,
  • pomiędzy ul. Krakowską, Plac 750-lecia, ul. Młyńska (Młyńska 1), Pszczyńską (Pszczyńska 8) w granicach działek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31, 415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32, 1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31.
 74. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
 75. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 76. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.
 77. Plan audytu wewnętrznego na rok 2005 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1220 KB).
 78. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa -  tereny określone w uchwale nr VII/83/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 marca 2003 roku, położone wzdłuż ul. Gliwickiej (od supermarketu Auchan do wylotu w kierunku Gliwic) oraz położone w północnej części sołectwa Borowa Wieś.
 79. Lokalny Program Rewitalizacji Mikołowa - Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe.
 80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Beskidzką - Krakowską - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/283/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka projektowanej drogi K11Z1/2 w obrębie działki 1245/110 oraz wyłączeniem działki nr 1995/99 graniczącej z terenem kopalni doświadczalnej "Barbara".
 81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Krakowską - ul. Beskidzką - ul. Pszczyńską - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/284/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.).
 82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńska - Beskidzka - Bielska - Pszczyńska - granica miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem terenu opracowanego w skali 1 : 1 000 określonego w §1 pkt 1 uchwały nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26 czerwca 2001 roku oraz terenu obejmującego działki nr 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga (obszar określony w uchwale nr XXVIII/413/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 r.).
 83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką (obszar określony w uchwale nr XXII/286/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.).
 84. Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008.
 85. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 86. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Mikołów na lata 2004-2015.
 87. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2005 r.
 88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Buczka - ul. Gliwicką - ul. Przelotową - potokiem Jasienica - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.).
 89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Obwodową (DK 44) - torami PKP - potokiem Jamna - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/282/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.).
 90. Gminny Program Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2004-2015.
 91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru obejmującego część jednostki A1 w granicach działki 1413/69 przyległej do ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej (obszar określony w uchwale Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXXI/401/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 roku).
 92. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru określonego w uchwale nr XLIV/549/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26.06.2001 r., znajdującego się na fragmencie obszaru Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem przy ul. Sosnowej.
 93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - granicą miasta (obejmuje sołectwo Bujaków), (obszar określony w uchwale nr XXII/287/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.).
 94. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotową - ul. Gliwicką - ul. Buczka - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - ul. Łączną - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkową - ul. 15 Grudnia - ul. Mokierską (obszar określony w uchwale nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn.18 stycznia 2000 r.).
 95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru określonego w uchwale nr XLII/517/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.04.2001 r., znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem.
 96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego - ul. Łączna - ul. Gliwicka (obszar określony w uchwale nr XXII/285/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki 807/100.
 97. Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku.
 98. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie na rok 2004.
 99. Plan audytu wewnętrznego na rok 2004 (audyt wewnętrzny w ZIM sp. z o.o. w Mikołowie przedłużony został do dnia 31.07.2004 na podstawie upoważnienie burmistrza miasta nr 16/a/2004) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB):
  • charakterystyka obszaru poddawanego audytowi wewnętrznemu (załącznik nr 1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB),
  • metody analizy ryzyka (załącznik nr 2) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB),
  • wyniki analizy ryzyka (załącznik nr 3) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).
 100. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie na rok 2003.
 101. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2003-2005.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.18
Data udostępnienia: 2011.03.18 21:10:24
Liczba odwiedzin strony: 22003 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 01:16:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów