Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/81/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.03.2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Reta, Reta Śmiłowicka] dla trzech terenów położonych w rejonie ulicy Dzieńdziela oraz terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Gliwickiej i Kuźnickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Reta, Reta Śmiłowicka] dla trzech terenów położonych w rejonie ulicy Dzieńdziela oraz terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Gliwickiej i Kuźnickiej z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (określanego jako Rejon Reta, Reta Śmiłowicka) zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/436/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 426 z dnia 7 lutego 2005 r.), zwaną dalej "planem" obejmującym obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanego dalej "rysunkiem planu".
 2. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, wymieniony w ust. 1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1 i załącznika graficznego nr 2.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 1A - Wyrys (dla obszaru objętego planem, którego granice określono na załączniku nr 1) ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000,
  2. załącznik graficzny nr 2A - Wyrys (dla obszarów objętych planem, którego granice określono na załączniku nr 2) ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000,
  3. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  4. załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.

§2

Rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu:

 1. granice obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. zasięg strefy ochrony cmentarza projektowanego poza obszarem planu.

§3

Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 pkt 2:

 1. UH, KS - tereny usług handlu i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej,
 2. PBS - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,
 3. NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. tekście planu miejscowego - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną do niniejszej uchwały, stanowiącą załączniki oznaczone numerem 1 i numerem 2,
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 5. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 6. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej lub do powierzchni obszaru objętego inwestycją; przy czym zgodnie z przepisami odrębnymi, powierzchnię urządzoną jako biologicznie czynną stanowić mogą: grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz powierzchnia wodna na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
 7. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci,
 8. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 9. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§5

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem UH, KS, przeznacza się pod realizację:
  1. obiektów usługowych z zakresu handlu hurtowego i detalicznego oraz gastronomii,
  2. stacji paliw, stacji obsługi i warsztatów napraw pojazdów mechanicznych, myjni, auto komisów i salonów samochodowych, stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innych urządzeń i obiektów związanych z obsługą komunikacji samochodowej,
  3. zaplecza administracyjno-biurowego i socjalnego.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
  1. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  2. wewnętrzne ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe, garaże,
  3. zieleń urządzoną pełniącą funkcje estetyczne i ochrony sanitarnej,
  4. zabudowę mieszkaniową dla właścicieli i osób prowadzących działalność na terenie, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 13.
 3. Nie dopuszcza się lokalizacji otwartych powierzchni składowych, magazynowych w pasie 80 m od granic planu przebiegających wzdłuż ulicy Gliwickiej, poza powierzchnią przeznaczoną dla ekspozycji samochodów w ramach sprzedaży prowadzonej przez auto salony.
 4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna wysokość zabudowy do 14 m; ustalenie nie odnosi się do wolnostojących urządzeń reklamowych, totemów firm,
  2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 30,
  3. w obrębie działki lub granic terenu należy zapewnić niezbędną powierzchnię dla parkowania samochodów osobowych, stosując wskaźniki określone w §8 niniejszej uchwały,
  4. ustala się obowiązek kształtowania ciągów zieleni wysokiej wzdłuż granic działek sąsiadujących z zabudową mieszkaniową,
  5. nie dopuszcza się stosowania pełnych ogrodzeń wzdłuż granic nieruchomości przyległych do linii rozgraniczających ulicy Gliwickiej,
  6. place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
  7. zagospodarowanie wzdłuż cieków zgodnie z przepisami odrębnymi, nie uwidocznione na rysunku planu pasy wykluczone spod zabudowy wynoszą po 5,0 m po obu stronach cieku licząc od krawędzi brzegu cieku,
  8. oddziaływanie obiektów i sposób zagospodarowania nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska i wykraczać poza granice terenu,
  9. dopuszcza się gromadzenie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne: sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zapewnienie możliwości gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisję gazu i odcieki,
  10. zakazuje się gromadzenia na otwartych powierzchniach materiałów pylących lub stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego,
  11. zakazuje się lokalizacji spalarni śmieci,
  12. w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,
  13. ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez włącznie w układ drogowy funkcjonujący w obrębie istniejącej stacji paliw, w oparciu o istniejące włączenia. Nie zezwala się na wykonanie nowych - bezpośrednich połączeń komunikacyjnych terenu UH, KS z drogą krajową nr 44. Nie dopuszcza się obsługi komunikacyjnej terenu od strony ulicy Kuźnickiej,
  14. ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu, w rozumieniu przepisów prawo ochrony środowiska, przeznaczanego na cele mieszkaniowo-usługowe; w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej ochrona przed hałasem winna polegać na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach,
  15. równorzędnymi wariantami możliwego podziału nieruchomości na działki budowlane w granicach terenów objętych planem są:
   1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora,
   2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów; dla każdej wyodrębnionej działki należy zapewnić powiązania komunikacyjne z drogami publicznymi bezpośrednio lub poprzez rozbudowany układ drogowy obsługujący istniejącą stację paliw.

§6

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone głównym symbolem PBS, przeznacza się pod zabudowę produkcyjno-usługową z możliwością realizacji:
  1. obiektów związanych z produkcją i przetwórstwem,
  2. obiektów usług zakresu handlu hurtowego i detalicznego, rzemiosła,
  3. obiektów magazynowych, składowych, hurtowni,
  4. zaplecza administracyjno-biurowego i socjalnego.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
  1. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz inne budowle związane z prowadzoną działalnością na terenie,
  2. wewnętrzne dojazdy, place manewrowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, garaże,
  3. zieleń urządzoną.
 3. W granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji odrębnych budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych.
 4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:
  1. wysokość lokalizowanych obiektów nie może przekraczać 14 m,
  2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 25,
  3. place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
  4. w obrębie działki lub granic terenu należy zapewnić niezbędną powierzchnię dla parkowania samochodów osobowych, stosując wskaźniki określone w §8 niniejszej uchwały,
  5. oddziaływanie obiektów i sposób zagospodarowania nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska i wykraczać poza granice terenów,
  6. dopuszcza się gromadzenie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne,
  7. sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zapewnienie możliwości gromadzeni a odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki,
  8. w lokalizowanych obiektach powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników, muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,
  9. ustala się obsługę komunikacyjną terenu wyłącznie poprzez istniejący układ drogowy; dopuszcza się jego rozbudowę w obrębie terenu o wewnętrzne dojazdy nie wydzielone linami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach odrębnych.

§7

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem NO, przeznacza się pod oczyszczalnię ścieków.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
  1. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i inne budowle związane z funkcjonowaniem oczyszczalni,
  2. wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe i postojowe,
  3. zieleń urządzoną izolacyjną.
 3. W granicach terenu dopuszcza się gromadzenie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów powstałych w procesie technologicznym.
 4. W obrębie działki lub granic terenu należy zapewnić niezbędną powierzchnię dla parkowania samochodów osobowych, stosując wskaźniki określone w §8 niniejszej uchwały.
 5. Oddziaływanie obiektów i sposób zagospodarowania nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska i wykraczać poza granice terenów.
 6. Zagospodarowanie w strefie ochrony sanitarnej projektowanego poza obszarem planu cmentarza, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się:
  1. lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja, nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. wyznaczenie wewnętrznych dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych,
  3. przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację: wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Ilość miejsc dla parkowania samochodów osobowych: nie mniejsza niż wynikająca z zastosowania poniższych wskaźników:
  1. 30 miejsc postojowych na 100 użytkowników usług oraz 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,
  2. 30 miejsc postojowych na 1 000 m2 powierzchni użytkowej usług publicznych oraz 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,
  3. 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - w przypadku prowadzonej działalności produkcyjnej.

§9

Jeżeli dla zamierzenia inwestycyjnego, dopuszczonego ustaleniami niniejszej uchwały, przeprowadzone, stosownie do przepisów odrębnych, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nie wykaże niekorzystnego wpływu na środowisko, należy uznać realizację takiego zamierzenia jako zgodną z planem.

§10

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi oraz ścieków komunalnych, innych niż ścieki bytowe (tj. mieszanki ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi) oraz ścieków przemysłowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej,
  4. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach,
  5. dopuszcza się budowę oczyszczalni lokalnych.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci,
  2. stacje gazowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów,
  3. wzdłuż gazociągów wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać ich strefy techniczne, a wzdłuż gazociągów wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane, według wymagań przepisów szczególnych.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nie uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  3. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu z zachowaniem 5 m strefy wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych stacji transformatorowych,
  4. linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii,
  5. jako zasadę przyjmuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i zastępowanie ich sieciami kablowymi.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się stosowania ekologicznych systemów grzewczych.

§11

 1. Teren oznaczony symbolem UH, KS położony jest w obrębie terenu górniczego Łaziska "II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają utrzymanie istniejącej i realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. Tereny oznaczone odpowiednio symbolami 1PBS, 2PBS i NO znajdują się poza granicami terenu górniczego.
 3. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§12

W obrębie planu objętym strefą "W", większe prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym lub produkcyjnym oraz drogi, wymagają zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§13

Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia objętej planem nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wzrostu wartości.

§14

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz oceną zagrożenia osuwiskowego i opracowaniem ekofizjograficznym dla ww. terenu.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§16

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.27
Data udostępnienia: 2007.04.27 20:37:49
Liczba odwiedzin strony: 3366 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów