Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/82/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.03.2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Centrum] dla trzech terenów położonych przy ulicy Wyzwolenia oraz terenu przy ulicy Rybnickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Centrum] dla trzech terenów położonych przy ulicy Wyzwolenia oraz terenu przy ulicy Rybnickiej z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (określanego jako Rejon Centrum) zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 16, poz. 427 z dnia 7.02.2005 r.), zwaną dalej "planem" obejmującym obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanego dalej "rysunkiem planu".
 2. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, wymieniony w ust. 1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 2 - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000,
  2. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  3. załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.

§2

Rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu:

 1. granice obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wyrażone poprzez oznaczenie obszaru strefy ochrony konserwatorskiej "B".

§3

Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 pkt 2:

 1. UR/P - tereny działalności usługowej, rzemieślniczej, wytwórczej i produkcyjnej,
 2. P - tereny przemysłu.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. tekście planu miejscowego - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 5. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 6. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 7. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej lub do powierzchni obszaru objętego inwestycją; przy czym zgodnie z przepisami odrębnymi, powierzchnię urządzoną jako biologicznie czynną stanowić mogą: grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz powierzchnia wodna na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
 8. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci,
 9. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 10. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§5

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone głównym symbolem UR/P, przeznacza się na cele rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnej pod budowę:
  1. obiektów związanych z produkcją i przetwórstwem,
  2. obiektów magazynowych, składowych, hurtowni,
  3. obiektów usługowych z zakresu handlu hurtowego i detalicznego, rzemiosła,
  4. zaplecza administracyjno-biurowego i socjalnego.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację:
  1. sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. wewnętrznych dojazdów, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, garaży,
  3. zieleni urządzonej pełniącej funkcje ochrony sanitarnej i wizualnej.
 3. W granicach terenów UR/P obowiązuje zakaz lokalizacji odrębnych budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych, za wyjątkiem istniejących w dniu uchwalenia planu.
 4. Na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej "B": zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie winno nawiązywać do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, formy, bryły, faktury, podziałów architektonicznych; przy realizacji i przebudowie obiektów należy uwzględniać: gabaryty wysokościowe, formy dachów i rodzaj ich pokrycia, kształty i podziały stolarki okiennej i drzwiowej, charakterystyczne dla zachowanej substancji zabytkowej.
 5. Działania związane ze zmianą w zagospodarowaniu terenu w strefie "B" wymagają opinii właściwego organu ds. ochrony zabytków.

§6

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem P, przeznacza się pod zabudową przemysłową, w tym realizację: obiektów produkcyjnych, magazynów składów oraz zaplecza administracyjno-biurowego i socjalnego.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
  1. sieci, obiektów i urządzenia infrastruktury technicznej i inne budowle związane z prowadzoną działalnością na terenie,
  2. wewnętrzne ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe, garaże,
  3. zieleń urządzoną pełniącą funkcje ochrony sanitarnej i wizualnej.
 3. W granicach terenów P obowiązuje zakaz lokalizacji odrębnych budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych.

§7

Ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenów UR/P i P, o których mowa w §5 i §6:

 1. wysokość lokalizowanych obiektów nie może przekraczać 14 m,
 2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 25; obowiązek kształtowania ciągów zieleni wysokiej wzdłuż granic działek sąsiadujących z zabudową mieszkaniową,
 3. place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
 4. dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych o wysokości nie większej niż 2,5 m, z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej,
 5. uciążliwość obiektów i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska i wykraczać poza granice terenów,
 6. dopuszcza się zbieranie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne z zastrzeżeniem p-ktu 7,
 7. dopuszcza się wytwarzanie i gromadzenie wszystkich odpadów powstających w wyniku prowadzonej na tym terenie działalności posiadającej stosowne zezwolenia (w dniu uchwalenia planu) zgodnie z przepisami odrębnymi,
 8. sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zapewnienie możliwości gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki,
 9. w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników, muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,
 10. zakazuje się:
  1. gromadzenia na otwartych powierzchniach materiałów pylących lub stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego z zastrzeżeniem pkt 7,
  2. lokalizowania otwartych powierzchni składowych w odległości mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczających lub nie bliżej niż oznaczone linie zabudowy,
  3. prowadzenia punktów skupu złomu żelaza na terenie oznaczonym symbolem P,
  4. spalania odpadów.

§8

Równorzędnymi wariantami możliwego podziału nieruchomości na działki budowlane w granicach terenów objętych planem są:

 1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora,
 2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów; dla każdej wyodrębnionej działki należy zapewnić powiązania komunikacyjne z drogami publicznymi bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

§9

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się:
  1. lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja, nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. wyznaczenie wewnętrznych dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych,
  3. przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację: wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Ustala się zakaz bezpośrednich zjazdów na drogę krajową nr 81; obsługa komunikacyjna terenów wyłącznie od strony istniejących ulic; układ drogowy w obrębie działek może być rozbudowany o wewnętrzne dojazdy i ciągi pieszo-jezdne nie wydzielone linami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach odrębnych.
 4. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej.

§10

Jeżeli dla zamierzenia inwestycyjnego, dopuszczonego ustaleniami niniejszej uchwały, przeprowadzone, stosownie do przepisów odrębnych, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nie wykaże niekorzystnego wpływu na środowisko, należy uznać realizację takiego zamierzenia jako zgodną z planem.

§11

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi oraz ścieków komunalnych, innych niż ścieki bytowe (tj. mieszanki ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi) oraz ścieków przemysłowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej,
  4. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci,
  2. stacje gazowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów,
  3. wzdłuż gazociągów wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać ich strefy techniczne, a wzdłuż gazociągów wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane, według wymagań przepisów szczególnych.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nie uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  3. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu z zachowaniem 5 m strefy wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych stacji transformatorowych,
  4. linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii,
  5. jako zasadę przyjmuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i zastępowanie ich sieciami kablowymi.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.

§12

 1. Tereny oznaczone odpowiednio symbolami P i 1UP/R położone są w obrębie terenu górniczego "Łaziska II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają utrzymanie istniejącej i realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. Tereny oznaczone odpowiednio symbolami 2UP/R i 3UP/R znajdują się poza granicami terenu górniczego.
 3. W obrębie obszaru objętego planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§13

W obrębie planu objętym strefą "W", większe prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym lub produkcyjnym oraz drogi, wymagają zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§14

Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia objętej planem nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wzrostu wartości.

§15

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz oceną zagrożenia osuwiskowego i opracowaniem ekofizjograficznym dla ww. terenu.

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§17

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.27
Data udostępnienia: 2007.04.27 20:37:45
Liczba odwiedzin strony: 3785 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 09:40:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów