Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/577/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr X/144/2007 z dnia 26.06.2007 r. - Mokre, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, po stwierdzeniu zgodności projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Mokre, z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", przyjętego uchwałą nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14.12.1999 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego:

 1. w granicy działki nr: 527/116 przy ul. 15 Grudnia, o pow. ok. 0,7509 ha,
 2. w granicach działek nr: 13, 1086/15 oraz części działki nr: 1091/14 przy ul. Górnej, o pow. ok. 0,5000 ha.

§2

 1. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w §1 stanowią treść niniejszej uchwały.
 2. Integralną częścią uchwały jest:
  1. część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, ustalający przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenów,
  2. rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu:
   1. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mikołowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla terenu - Mokre, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
   2. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mikołowie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§3

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmian planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. granica sporządzenia zmiany planu,
  2. tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi o zróżnicowanym przeznaczeniu i użytkowaniu oraz zasadach zagospodarowania,
  3. symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenia terenu,
  4. nieprzekraczalne linie zabudowy,
  5. inne oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych.
 2. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, oznaczone na rysunkach planu symbolami literowymi:
  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
  2. tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UMN.

§4

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów są zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów oraz odrębnymi przepisami, są aktem prawa miejscowego i zawierają ustalenia odpowiadające zasadom:

 1. rozwoju miasta w procesie zmian zagospodarowania przestrzennego,
 2. ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych miasta,
 3. poprawy ładu przestrzennego przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji,
 4. poprawy warunków zamieszkania i obsługi ludności,
 5. umożliwienia mieszkańcom rozwoju aktywności gospodarczej oraz jednostkom gospodarczym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich,
 6. ekonomicznej aktywności realizacji zadań publicznych.

§5

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
 2. planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, stanowiący przedmiot niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 4. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z decyzji administracyjnych,
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć funkcję dominującą pod względem jej przeznaczenia dla obszaru jak i zajmowanej powierzchni terenu - wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
 6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć funkcje dodatkowe, uzupełniające przeznaczenie podstawowe,
 7. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce do powierzchni terenu działki,
 8. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi,
 9. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
 10. usługach podstawowych - należy przez to rozumieć obiekty usługowe wolnostojące lub lokalne usługowe wbudowane, nastawione na obsługę mieszkańców i użytkowników najbliższego rejonu,
 11. działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną jako działalność gospodarczą dopuszczoną na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych,
 12. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w powierzchni objętej projektem zagospodarowania działki lub gruntu objętego inwestycją,
 13. zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak: placyki zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury.

Rozdział II
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§6

W celu zachowania ładu przestrzennego, a w szczególności utrzymania charakteru zabudowy ustala się następujące zasady:

 1. obiekty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel, z zachowaniem określonych przepisów dotyczących poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, usytuowanie nowych budynków zlokalizowanych w obrębie istniejącej zabudowy lub w jej sąsiedztwie, powinno nawiązywać do formy tej zabudowy,
 2. gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozostałych elementów zagospodarowania (mała architektura, ogrodzenie, zieleń) powinny być kształtowane w sposób harmonijnie nawiązujący do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych cech funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjno-materiałowych, usytuowania kalenic i kąta nachylenia połaci dachowych oraz wysokości podpiwniczenia,
 3. w obrębie terenów niezabudowanych zaleca się usytuowanie budynków równolegle do dróg publicznych, z uwzględnieniem warunków korzystnego oświetlenia oraz nasłonecznienia działek,
 4. sposób usytuowania projektowanych budynków winien uwzględniać:
  1. utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu,
  2. zapewnienie dostępu do dróg publicznych oraz innych niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej,
  3. usytuowanie budynków w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabudowy z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział III
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§7

 1. Podczas realizacji ustaleń zmiany planu należy kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania równowagi przyrodniczej i ochrony walorów krajobrazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 2. Na całym terenie objętym planem zakazuje się:
  1. lokalizacji przedsięwzięć mających negatywny wpływ na środowisko oraz siedliska przyrodnicze,
  2. odprowadzania ścieków sanitarnych do wód deszczowych, powierzchniowych i podziemnych w sposób pogarszający stan gleb,
  3. wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami,
  4. magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.
 3. Na całym terenie objętym planem nakazuje się:
  1. racjonalne wykorzystanie gruntów na terenach przeznaczonych do zainwestowania,
  2. ochronę i kształtowanie istniejących terenów biologicznie czynnych nie powodując ich degradacji,
  3. utrzymanie poziomu emisji szkodliwych substancji w tym hałasu do poziomu nie przekraczającego dopuszczalnych wielkości dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na planie symbolem MN oraz terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na planie symbolem UMN,
  4. dla nowo projektowanych budynków stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska,
  5. gromadzenie odpadów stałych w kontenerach i ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, w drodze indywidualnych umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się wywozem odpadów,
  6. ogrzewanie budynków należy prowadzić w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła, spełniające aktualne normy ekologiczne.

§8

Ustalenia dotyczące ochrony obszarów i obiektów, na podstawie przepisów odrębnych:

 1. na podstawie ustawy o ochronie przyrody na terenach objętych zmianą planu, nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie,
 2. na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury na terenach objętych zmianą planu, nie występują obiekty i tereny zapisane w Rejestrze Zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych reliktów kultury materialnej, ustala się obowiązek powiadomienia o tym fakcie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, wstrzymania prac i udostępnienia terenu do badań archeologicznych,
 3. Strefa W - ochrony archeologicznej - stanowiska archeologicznego występują na całym opracowywanym terenie:
  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu,
 4. na terenach objętych zmianą planu nie występują strefy ochrony krajobrazu.

§9

Na obszarze objętym planem nie występują tereny bezpośredniego zagrożenia niebezpieczeństwem powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział IV
Szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§10

 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem - 1MN ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące budynki mieszkalne jednorodzinne - wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej,
  2. przeznaczenie dopuszczalne:
   1. lokalizacja usług komercyjnych nieuciążliwych, wbudowanych w części parterowej budynków mieszkalnych,
   2. budynki gospodarcze, garaże murowane,
   3. tereny komunikacyjne,
   4. urządzenia infrastruktury technicznej,
   5. obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne,
   6. zieleń ogrodowa.
 3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
  1. zachować istniejącą linię zabudowy przy ul. 15 Grudnia oraz 5,0 m od granicy działki,
  2. wskaźnik powierzchni zabudowy nie większy niż 25% powierzchni działki,
  3. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 60% powierzchni działki,
  4. budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytkowym lecz nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), dachy dwu - lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°, zastosowanie dachówek ceramicznych lub materiałów dachówkopodobnych,
  5. wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna do 3,5 m, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub wielospadowych,
  6. dopuszcza się lokalizację działalności usługowej, jako funkcji towarzyszącej stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitej powierzchni mieszkalnej w granicach działki.
 4. Forma architektoniczna nowoprojektowanych budynków powinna być dostosowana do formy budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym ciągu zabudowy.
 5. Dla wymienionych terenów obowiązują następujące ustalenia:
  1. nakazy:
   1. dla obiektów mieszkaniowych zapewnienie min. 2 miejsca postojowe na jednej działce,
   2. w przypadku realizacji usług w ramach wydzielonych działek należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników obiektów usługowych w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej,
   3. zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych i budowlanych umożliwiających dostęp do obiektów usługowych osobom niepełnosprawnym,
   4. obsługa komunikacyjna z ul. 15 Grudnia (K5L1) poprzez drogę wewnętrzną wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki,
   5. warunkiem realizacji zabudowy na wydzielonej działce jest przyłączenie jej do systemów infrastruktury technicznej, a w szczególności docelowo do ogólnomiejskiego systemu odprowadzenia ścieków, w tym wód opadowych,
  2. zakazy:
   1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  wymagających raportu oddziaływania na środowisko z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
   2. budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy oraz z prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych.

§11

 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UMN.
 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem - 1UMN ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa dla prowadzenia działalności usługowo-rzemieślniczej w ramach usług nieuciążliwych, których strefa uciążliwości nie wykracza poza granice działki budowlanej inwestora,
  2. przeznaczenie dopuszczalne:
   1. lokalizacja obiektów usługowych w strefie ograniczonego użytkowania, związanych z przeznaczeniem podstawowym pod linią wysokiego napięcia 220 kV oraz średniego napięcia 20 kV, z zakazem przebywania na tym terenie powyżej 8 godzin, po uzgodnieniu lokalizacji z gestorem sieci,
   2. lokalizacja obiektów mieszkaniowych jednorodzinnych, stanowiących funkcję towarzyszącą dla przeznaczenia podstawowego, poza strefą ograniczonego użytkowania,
   3. zabudowa gospodarcza, garaże murowane, budynki pomocnicze za wyjątkiem budynków inwentarskich,
   4. urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
   5. komunikacja wewnętrzna: dojazdy, miejsca parkingowe,
   6. zieleń urządzona.
 3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
  1. działalność usługowa i rzemieślnicza powinna odpowiadać kryteriom ograniczonej uciążliwości,
  2. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni - ulicy Górnej (K15Z1),
  3. wskaźnik powierzchni zabudowy terenu do 50% powierzchni działki,
  4. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 20% powierzchni działki,
  5. budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym lecz nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), dachy dwu- lub czterospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°-40°, zastosowanie dachówek ceramicznych lub materiałów dachówkopodobnych,
  6. wysokość budynków gospodarczych i garaży - jedna kondygnacja nadziemna do 3,5 m,
  7. dla obiektów mieszkaniowych zapewnienie min. 2 miejsc postojowych na jednej działce,
  8. w przypadku realizacji usług zapewnić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników obiektów usługowych w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej,
  9. zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych i budowlanych umożliwiających dostęp do obiektów usługowych osobom niepełnosprawnym,
  10. w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenu dopuszcza się zarurowanie cieku wodnego z zachowaniem maksymalnej jego przepustowości w porozumieniu z zarządcą cieku.
 4. Forma architektoniczna nowoprojektowanych budynków powinna być dostosowana do formy budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym ciągu zabudowy.
 5. Zakazy:
  1. lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym,
  2. lokalizowania obiektów o funkcji przemysłowej i uciążliwych obiektów usługowo-wytwórczych w tym: obiekty bez zabudowy (składowiska, itp.), bazy budowlane i transportowe, składowiska materiałów budowlanych, punkty skupu złomu i metali kolorowych, hurtowni, spalarnie odpadów, itp.,
  3. budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy od strony ulic i terenów publicznych.

Rozdział V
Zagospodarowanie terenów górniczych

§12

Tereny objęte opracowaniem zmiany planu położone są w granicach terenu górniczego KWK "Bolesław Śmiały", obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej ze względu na wyczerpanie złoża.

Rozdział VI
Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§13

Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętych planem:

 1. plan dopuszcza, na wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowę dokonywania podziału działek, którego celem jest powiększenie nieruchomości lub regulacja istniejących sąsiednich granic działek,
 2. warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów działki dzielonej, umożliwiające lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie.

Rozdział VII
Zasady budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej

§14

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury:

 1. adaptację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren,
 2. strefy ochronne, oznaczone na rysunkach planu obowiązujące do czasu likwidacji infrastruktury wywołującej uciążliwość lub do zmiany przepisów odrębnych,
 3. obowiązek wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych, z zaleceniem przeprowadzenia nowoprojektowanej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, w miarę możliwości w zbiorczych kanałach infrastruktury technicznej,
 4. dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruktury technicznej,
 5. dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej.

§15

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
  1. dostawę wody dla nowych inwestycji w oparciu o istniejąca sieć,
  2. nowo projektowana sieć powinna być przeprowadzona w liniach rozgraniczających dróg.
 2. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków ustala się:
  1. ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez sieć kanałów i przepompowni na oczyszczalnię ścieków "Centrum",
  2. do czasu realizacji sieci sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem do wyznaczonych punków zrzutu ścieków, bądź budowę lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków,
  3. ścieki deszczowe odprowadzane będą kanałami bądź rowami otwartymi do najbliższych cieków i potoków, tak by spełniały wymogi aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
 3. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
  1. doprowadzenie gazu do nowopowstających obiektów w oparciu o istniejącą sieć, dopuszcza się przebudowę i rozbudową istniejącej sieci gazociągowej,
  2. przy budowie sieci rozdzielnej i przyłączy należy zachować wymagane odległości od innych elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi..
 4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  1. adaptuje się istniejące elektromagnetyczne linie napowietrzne WN 220 kV z zachowaniem strefy wolnej od zabudowy 35 m od osi w każdą stronę,
  2. dopuszcza się lokalizację obiektu na pobyt stały za zgodą gestora sieci po wykonaniu ekspertyzy pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego,
  3. adaptuje się istniejące napowietrzne linie elektromagnetyczne 20 kV z zachowaniem strefy technicznej wolnej od zabudowy szer. 15 m (po 7,5 m) w każdą stronę,
  4. zaopatrzenie w energię elektryczna z istniejącej sieci NN rozbudowanej w miarę potrzeb,
  5. dopuszcza się modernizację, przebudowę i remont istniejącej sieci.
 5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
  1. zakłada się, że potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki energii,
  2. budynki ogrzewane będą przy wykorzystaniu źródeł energii: gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel w kotłach spełniających aktualne normy ekologiczne.
 6. Dla sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala się:
  1. adaptację i modernizację istniejącego systemu sieci,
  2. sukcesywną rozbudowę sieci telekomunikacyjnych dla nowych obszarów zabudowy,
  3. dopuszcza się przełożenia istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą zarządcy sieci.

Rozdział VIII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§16

Ustalenia dla wszystkich terenów objętych zmianami planu do czasu wprowadzenia funkcji podstawowej MN, UMN pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§17

Stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność gminy Mikołów dla terenów funkcji podstawowej, oznaczonych symbolami MN, UMN stawka procentowa wynosi 30%.

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/577/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/577/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (16 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.24
Data udostępnienia: 2009.03.10 19:50:37
Liczba odwiedzin strony: 3961 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:47:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów