Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/580/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 194/62 i 193/62 przy ulicy Zbożowej, części działek nr 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 w pobliżu ulicy ks. Górka oraz części działek nr 237 i 822/238 w okolicy ulicy Korfantego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr X/148/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa terenów położonych w granicach: dz. 194/62, 193/62 przy ulicy Zbożowej, części dz. 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 oraz części dz. 237, 822/238, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

§1

 1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny w granicach ustalonych w uchwale nr X/148/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 roku.
 2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów (zwany dalej w skrócie w niniejszej uchwale "planem"), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
  1. załączniki nr 1A, 1B, 1C - rysunki planu - stanowiące część graficzną ustaleń planu wykonane na mapie zasadniczej w skali 1:1000 wraz wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1:10 000,
  2. załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

§2

 1. Rysunki planu, o których jest mowa w §1 ust. 2 pkt 1 zawierają następujące ustalenia planu:
  1. granice obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy.
 2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§3

Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 pkt 2:

 1. …-MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. …-R - tereny rolnicze,
 3. …-KDD - tereny ulic publicznych klasy D.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załączniki nr 1A, 1B, 1C do niniejszej uchwały,
 3. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 4. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 5. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jeśli w przepisach uchwały powołuje się jedynie literową część symbolu to należy odnosić je do wszystkich terenów o takim przeznaczeniu,
 6. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 7. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu drogi wewnętrzne, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 8. nieprzekraczalne linie zabudowy - to graniczne lokalizacje fasad obiektów budowlanych, przebieg linii zabudowy nie wyklucza stosowania ryzalitów, wnęk, balkonów i innych podobnych akcentów kompozycyjnych; nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą również przebudowy obiektów istniejących,
 9. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą lub wodą na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,
 10. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zajętych przez wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej, obliczaną po obrysie zewnętrznym budynków w poziomie terenu bez: części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów oraz altan.

§5

 1. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
 2. Nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez zdjęcie warstwy próchnicznej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilości pozwalającej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych i właściwe odprowadzanie wód opadowych.

§6

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami A-MN, B-MN, C-MN, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację garaży murowanych, wiat, budynków gospodarczych towarzyszących funkcji zabudowy mieszkaniowej.
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50% działki budowlanej,
  2. wymagana powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% działki budowlanej,
  3. geometria i wielkość działki - kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 75o,
  4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2,
  5. minimalna szerokość wydzielanej działki budowlanej - 20 m,
  6. zasady lokalizacji budynków:
   1. budynki w terenie oznaczonym symbolem A-MN i B-MN należy sytuować prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy z której działka posiada wjazd,
   2. budynki w terenie oznaczonym symbolem C-MN należy sytuować prostopadle lub równolegle do granic działki,
   3. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem A-MN w odległości:
    • 20 m od jezdni ul. ks. Górka,
    • 6 m od linii rozgraniczających teren, zgodnie z rysunkiem planu,
   4. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem B-MN w odległości 10 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B-KDD,
   5. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem C-MN w odległości 10 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem C-KDD,
  7. dopuszczalna wysokość zabudowy:
   1. budynki mieszkalne; do 3 kondygnacji nadziemnych, licząc łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 9 m,
   2. garaże i budynki gospodarcze towarzyszące realizowanej funkcji; do 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 5 m,
   3. dopuszcza się wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu do wysokości 10 m,
  8. geometria dachu:
   1. dachy dwuspadowe, wielospadowe z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o kącie nachylenia:
    • dla zabudowy mieszkaniowej w przedziale od 20° do 40°;
    • dla zabudowy gospodarczej i garażowej w przedziale od 15° do 40°;
   2. w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować identyczne kąty nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej,
   3. wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   4. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
   5. dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych.
 4. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 5. Dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki, w przypadku, gdy lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.
 6. Obsługa komunikacyjna terenów:
  1. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem A-MN z przyległych ulic publicznych i niepublicznych, z zakazem realizacji włączeń do ul. ks. Górka,
  2. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem B-MN z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B-KDD,
  3. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem C-MN z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem C-KDD,
  4. minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny, zlokalizowane na terenie działki budowlanej.
 7. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej na całym obszarze objętym planem.
 8. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji wież radiokomunikacyjnych i masztów telefonii komórkowej.
 9. W obszarze planu ustala się zakaz umieszczania szyldów, reklam i tablic informacyjnych na budynkach w sposób deformujący ich bryły i nie nawiązujący do podziałów występujących na fasad; reklamy wolnostojące powinny uwzględniać zasady zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego a wielkość nośników reklamowych powinna być ujednolicona.
 10. W obszarze planu ustala się nakaz stosowania pastelowych, stonowanych barw na elewacjach budynków.

§7

Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem B-R, przeznacza się na tereny rolnicze z zakazem zabudowy. Dopuszcza się na tym terenie realizację infrastruktury technicznej.

§8

Tereny wyodrębnione w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem B-KDD i C-KDD, przeznacza się na teren publicznych ulic dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, placów oraz urządzeń związanych z ruchem kołowym wraz z sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz przyuliczną zielenią.

§9

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się:
  1. lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja, nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. wyznaczenie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych,
  3. przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację: wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§10

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi oraz ścieków komunalnych, do oczyszczalni ścieków - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz - źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie docelowo projektowana sieć gazociągów.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nie uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  3. linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii,
  4. jako zasadę przyjmuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i zastępowanie ich sieciami kablowymi.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z indywidualnych, niskoemisyjnych systemów grzewczych.

§11

 1. Teren oznaczony odpowiednio symbolem:
  1. A-MN - położony jest w granicach terenu górniczego "Łaziska II" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla Kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały",
  2. B-MN, B-R i B-KDD - położony jest w granicach terenu górniczego "Ornontowice II" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Jastrzębską Spółkę Węglową KWK "Budryk",
  3. C-MN i C-KDD - położony jest w granicach terenu górniczego "Ornontowice II" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Jastrzębską Spółkę Węglową KWK "Budryk".
 2. W granicach terenów górniczych o których mowa w ust.1 ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji dotyczącej prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego.
 3. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§12

Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem.

 1. o zamiarze prowadzenia robót ziemnych, z podaniem ich miejsca i zakresu, należy zawiadomić odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 2. wszelkie roboty ziemne, a w szczególności działania podejmowane w wyniku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§14

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30% wzrostu wartości.

§15

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych symbolami B-MN i C-MN w przypadku ich ukształtowania w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego zobowiązania do dokonania zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które wejdą w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Połączenie i ponowny podział na działki gruntu właściciele mogą dokonać w oparciu o odrębne przepisy (ustawę o gospodarce nieruchomościami).

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/580/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/580/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.24
Data udostępnienia: 2009.03.13 16:27:15
Liczba odwiedzin strony: 2779 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 04:42:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów