Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXII/483/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Beskidzką - Krakowską - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/283/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka projektowanej drogi K11Z1/2 w obrębie działki 1245/110 oraz wyłączeniem działki nr 1995/99 graniczącej z terenem kopalni doświadczalnej "Barbara". Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i rysunek planu oraz rozgraniczenia przestrzeni miejskiej sporządzone na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne przyspieszone, oznaczenie KGP,
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi, zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9

 1. Na terenie objętym planem nie ma obiektów uznanych za pomniki przyrody, podlegających ochronie prawnej.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §59 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy zagrodowej (brutto),
 • ME - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej o bardzo niskiej intensywności zabudowy (brutto),
 • UŁ - tereny usług łączności (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • P - tereny przemysłu (brutto),
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZL - tereny lasów,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • W - tereny wód otwartych,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • WZ - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
 • KG - tereny dróg głównych,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
1MN
3(a)MN
10MN
18MN
21MN
21(a)MN
23MN
27MN
33(b)MN
37MN
38MN
40MN
41MN
42MN
45MN
47MN
48MN
49MN
52MN
58MN
62MN
63MN
63(a)MN
76MN
84MN
87MN
87(a)MN
87(b)MN
91MN
93MN
102MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
5MN
6MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
Wymagane bezwarunkowe uzgodnienie inwestycji z KD BARBARA;
Ze względu na możliwość występowania starych korytarzy kopalnianych, będących wynikiem płytkiej eksploatacji górniczej, przed rozpoczęciem działań inwestycyjno-budowlanych należy wykonać ekspertyzę geologiczną podłoża (gruntu);
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
10(a)MN
10(b)MN
20MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
2MNU
35(a)MNU
69(a)MNU
80(a)MNU
95MNU
96MNU
100(a)MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła, sportu i rekreacji oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5 dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
3MNU
26MNU
30MNU
33(a)MNU
35MNU
54MNU
65MNU
68MNU
69MNU
71MNU
72MNU
79MNU
80MNU
83MNU
94MNU
100MNU
111MNU
112MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła, sportu i rekreacji oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
88MR
92MR
99MR
99(a)MR
106MR
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkalno-inwentarskiej,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
13ME
16ME
tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej (brutto) o bardzo niskiej intensywności zabudowy podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne niskiej intensywności
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
max intensywność zabudowy 15%
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
11ZE
19ZE
46ZE
50ZE
57ZE
60ZE
86ZE
90ZE
103ZE
109ZE
110ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
14ZD tereny ogrodów działkowych podstawowe: projektowana strefa zieleni działkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej; zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
29ZI
32ZI
70ZI
77ZI
81ZI
97ZI
98ZI
101ZI
108ZI
113ZI
tereny zieleni izolacyjnej, bez możliwości zabudowy podstawowe: zieleń izolacyjna;
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi;
31ZP
73ZP
tereny parków i zieleńców, bez możliwości zabudowy podstawowe: zieleń parkowa, zorganizowana;
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
56ZL tereny lasów , bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
4RP
8RP
15RP
17RP
22RP
25RP
28RP
28aRP
34RP
39RP
43RP
44RP
51RP
53RP
59RP
61RP
64RP
66RP
67RP
78RP
82RP
85RP
89RP
104RP
105RP
107RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
7P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: teren istniejącej kopalni doświadczalnej BARBARA - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
24US tereny usług sportu (brutto) podstawowe: obiekty sportu i rekreacji, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, kultury i rozrywki, urządzenia towarzyszące
75UŁ tereny usług łączności podstawowe: istniejący obiekt telefonii komórkowej - adaptacja
w pobliżu jednostki przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: urządzenia towarzyszące obsługujące funkcję podstawową
74WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (brutto) podstawowe: zbiorniki wodne, urządzenia zaopatrzenia w wodę, zieleń, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: -
W tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wodne
 
dopuszczalne: obiekty obsługujące, niewielkie (do 35 m2) kubatury nietrwale związane z gruntem

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G2/2 odcinek drogi głównej - DK 44 (na terenach zurbanizowanych - ulica główna G2/2). Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K2Z1/2 ulica zbiorcza 31 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 15 m
K2(a)Z1/2 ulica zbiorcza 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K3Z1/2 ulica zbiorcza 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K11Z1/2 projektowana ulica zbiorcza 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
KL K4L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K5L1/2 projektowana ulica lokalna 20 m
K6L1/2 projektowana ulica lokalna 20 m
K7L1/2 ulica lokalna 12 m
K12L1/2 ulica lokalna 20 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K8D ulica dojazdowa 10 m
K9D ulica dojazdowa 10 m
K10D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K13D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K14D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K15D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K16D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K17D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K18D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K19D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K20D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K21D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K22D projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K23D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K24D ulica dojazdowa 10 m
K25D ulica dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW12 teren projektowanego wielopoziomowego węzła DK44(ul.Krakowska) z projektowaną drogą zbiorczą obszarową
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni,
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, należy przeprowadzić scalenie działek i podział, nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki sąsiedniej.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usadowieniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Teren opracowania zaopatrywany jest w wodę z magistral GPW, poprzez włączenie w rejonie ulic: Krakowskiej, Rolniczej, Podleskiej, Staropodleskiej. Rozprowadzenie wody do odbiorców siecią rozdzielczą. Możliwość rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez sieć projektowanych kanałów oraz przepompownię ścieków na oczyszczalnię Centrum.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Odprowadzenie ścieków deszczowych otwartymi ciekami wodnymi, które należy odbudować.
  4. W miejscach niedostępnych dla otwartych cieków należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzonej do otwartych cieków wodnych.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez administratora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowej II0 "Podleska". Dla terenów okolic ulic Rolniczej i Matejki oraz południowej części ulicy Wspólnej ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średnioprężnej poprzez reduktory przydomowe. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Teren opracowania leży w zasięgu oddziaływania kopalni doświadczalnej "Barbara". Kopalnia ta nie prowadzi eksploatacji górniczej Na terenie oznaczonym na rysunku planu znajdują się pozostałości tzw. biedaszybów oraz płytkiej eksploatacji dawnej kopalni Anna.
 2. Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w obrębie oddziaływania KWK "Barbara" należy bezwzględnie uzgadniać z ww. kopalnią.
 3. Ustala się strefę zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz wszelkich form zainwestowania wynikających ze skutków dawnej eksploatacji i prowadzonej działalności badawczej:
  1. strefa dokonanej w przeszłości płytkiej eksploatacji górniczej,
  2. strefa ponadnormatywnego zagrożenia hałasem powodowanym działalnością kopalni doświadczalnej.
 4. W granicach stref wymienionych w pkt. 3 należy:
  1. w granicach strefy wymienionej w pkt. 3a:
   • sporządzić opinię górniczo-geologiczną a w szczególnych przypadkach badań geofizycznych określających warunki realizacji zabudowy,
  2. w granicach strefy wymienionej w pkt. 3b:
   • wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni i obiektów kopalnianych i przemysłowych gęstych zadrzewień o funkcji izolacyjnej i minimalnej szerokości 40 m stosowanie w obiektach mieszkalnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających przenikanie hałasu do wnętrza budynków,
   • wprowadzenie zadrzewień i krzewów w granicach większych działek siedliskowych np. przy zabudowie rezydencjonalnej.
 5. Na teren określony na rysunku planu jako 57ZE wchodzi obszar górniczy KWK "Murcki" wg koncesji udzielonej ww. kopalni na tym terenie wpływy wywołane eksploatacją złoża nie mogą przekroczyć III kategorii.
 6. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu. Składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ustala się zakaz emisji do atmosfery pyłów i gazów związanych z procesami technologicznymi wydobycia węgla, niespełniającymi wymogów wynikających z ustawy o Ochronie Środowiska i przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 1. nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.1992),
 2. nr XLVI/280/92 RM w Mikołowie z dn. 10.08.93 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.93),
 3. nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.94 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.94),
 4. nr IX/73/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 32 z dn. 20.10.99),
 5. nr IX/74/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 32 z dn. 20.10.99),
 6. nr IX/77/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 32 z dn. 20.10.99),
 7. nr IX/80/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 32 z dn. 20.10.99),
 8. nr IX/95/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 32 z dn. 20.10.99).

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/483/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:02
Liczba odwiedzin strony: 9281 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 09:34:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów