Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/749/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.09.2009 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/135, 1134/135, 362/136 przy ulicy Wieczorka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr XV/214/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 października 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/135, 1134/135, 362/136 przy ulicy Wieczorka z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/135, 1134/135, 362/136 przy ulicy Wieczorka zwany dalej "planem" obejmujący obszar, którego granice określone są na rysunku planu.

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, wymieniony w §1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000 dla objętego planem obszaru;
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  3. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu, którymi są:
  1. granica obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi te tereny,
  3. nieprzekraczalna linia zabudowy.
 4. Poza ustaleniami, wymienionymi w ust. 3, rysunek planu zawiera następujące oznaczenia informacyjne:
  1. linia elektroenergetyczna 15 kV ze strefą techniczną;
  2. granica podziału administracyjnego pomiędzy gminami Mikołów i Katowice;
  3. identyfikacyjny symbol planu: literowy - "KA".

§3

Stosuje się następujące symbole terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 2:

 1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. KDpL1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej;
 3. KDpD1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej.

§4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. dojeździe - należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym;
  2. dojeździe wewnętrznym - należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
  3. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały;
  4. głównej kalenicy - należy przez to rozumieć poziomą kalenicę wieńczącą budynek;
  5. komunikacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć rozwiązania służące obsłudze obiektów lub działalności prowadzonej na terenie, takie jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, podjazd itp., a także chodnik, dojście do budynku i ciąg pieszo-jezdny;
  6. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta, o ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów wystroju elewacji, schodów i pochylni zewnętrznych, tarasów;
  7. obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem;
  8. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
  9. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną do niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik oznaczony numerem 1;
  10. tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
  11. terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu, oznaczoną symbolem identyfikującym: literowym i cyfrowym;
  12. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
  13. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie czynnej, konieczny do zapewnienia w obrębie działki budowlanej, ustalony według następującego wzoru:

   Wpb = (Pb/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pb to suma powierzchni gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej, powiększona o 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  14. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej dopuszczonej w obrębie działki budowlanej, ustalany według następującego wzoru:

   Wpz = (Pz/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pz to suma powierzchni rzutów wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych budynku, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  15. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik, określany dla działki budowlanej lub terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, ustalany według następującego wzoru:

   Wiz = Pzb/Pd, gdzie:

   1. Pzb to suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian każdej z tych kondygnacji, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd może oznaczać, według wskazania w tekście planu: powierzchnię działki budowlanej, lub powierzchnię terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;
  16. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci.
 2. Użyty w treści uchwały skrót:
  1. Wpb - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;
  2. Wpz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;
  3. Wiz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.
 3. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a występujących w tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w przepisach odrębnych.

§5

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów przeciwpożarowych.
 3. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych;
  2. dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
  3. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach; docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej.
 4. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
  1. przyjmuje się stosowanie:
   1. systemów grzewczych zdalaczynnych,
   2. indywidualnych urządzeń grzewczych zasilanych ze źródeł energii odnawialnej (OZE), takich jak: biomasa, biogaz, pompy cieplne, kolektory słoneczne;
  2. dopuszcza się inne niż wymienione w pkt. 1 lit. a urządzenia grzewcze spełniające kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych, poza wskazanymi na załącznikach graficznych, obowiązują w myśl przepisów odrębnych, nieuwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa;
  3. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;
  4. jako zasadę przyjmuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i zastępowanie ich sieciami kablowymi.
 6. Źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;
  2. zakazuje się sytuowania stacji bazowych telefonii komórkowej.
 8. Jako zasadę, ustala się, że gromadzenie i zbieranie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie.

§6

 1. W całym obszarze planu ustala się strefę konserwatorską obserwacji archeologicznych "OW".
 2. Prowadzenie działań inwestycyjnych w związku ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, dla której konieczne jest wykonywanie robót ziemnych - wymaga zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§7

 1. Teren objęty planem położony jest poza granicami terenów górniczych.
 2. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§8

Dla wszystkich terenów w obszarze planu, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30% (słownie: trzydzieści procent).

§9

 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi o symbolach KA.1MN i KA.2MN - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznacza się pod:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. budynki garażowe i gospodarcze, przeznaczone dla potrzeb rodzin mieszkających w budynkach, wymienionych w pkt 1;
  3. obiekty małej architektury;
  4. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny;
  5. zieleń przydomową;
  6. komunikację wewnętrzną , w tym miejsca postojowe;
  7. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Na terenie oznaczonym KA.1MN, budynki mieszkalne jednorodzinne mogą być realizowane wyłącznie w zabudowie wolnostojącej.
 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu, w rozumieniu przepisów prawo ochrony środowiska, przeznaczanego pod zabudowę mieszkaniową.
 4. Wyznaczone na rysunku planu, w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §4 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację: dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a na terenie KA.2MN działania wymienione w ust. 6 pkt 8 i pkt 9.
 5. Dla terenu oznaczonego symbolem KA.1MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż: 0,5;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 11 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkingów i garaży:
   1. minimum 1 miejsce postojowe plus garaż na 1 stanowisko dla budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem,
   2. liczbę miejsc postojowych i stanowisk w garażu należy zwiększyć o minimum 1 dla budynku mieszkalnego, w którym wydziela się drugie mieszkanie,
   3. jeżeli w budynku mieszkalnym wydziela się lokal użytkowy, liczbę miejsc postojowych należy zwiększyć o minimum 2, na każde 50 m2 powierzchni wydzielonego lokalu;
  7. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. powierzchnia działki budowlanej powstałej w wyniku podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż: 580 m2;
   2. długość frontu działki, o której mowa w lit. a, nie może być mniejsza niż 20 m;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla potrzeb komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
  8. ustala się obsługę komunikacyjną działek:
   1. od terenu KA.KDpD1/2,
   2. istniejącym dojazdem z ul. Wieczorka.
 6. Dla terenu oznaczonego symbolem KA.2MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej,
   2. 0,35 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 11 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkingów i garaży:
   1. minimum 1 miejsce postojowe plus garaż na 1 stanowisko dla budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem,
   2. liczbę miejsc postojowych i stanowisk w garażu należy zwiększyć o minimum 1 dla budynku mieszkalnego, w którym wydziela się drugie mieszkanie,
   3. jeżeli w budynku mieszkalnym wydziela się lokal użytkowy, liczbę miejsc postojowych należy zwiększyć o minimum 2 na każde 50 m2 powierzchni wydzielonego lokalu;
  7. ustala się obsługę komunikacyjną działek od terenu KA.KDpl1,
  8. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej na cele realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej przy spełnieniu co najmniej warunku zapewnienia dojazdu przez działkę lub zespół działek posiadających notarialnie ustanowioną służebność dojazdu do drogi publicznej i zastosowaniu parametru minimalnej powierzchni działki:
    • 1 000 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
   2. dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi dróg pożarowych, wydzielenie działki służącej potrzebom komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
  9. z zastrzeżeniem pkt 9, dopuszcza się utrzymanie zabudowy istniejącej na terenie w dniu uchwalenia planu z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy;
  10. dla obiektów znajdujących się częściowo lub w całości poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się wyłącznie remont i nadbudowę.

§10

 1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, o symbolu KA.KDpL1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna nie związana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako obszar przeznaczony na realizację celów publicznych.

§11

 1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, o symbolu KA.KDpD1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna nie związana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako obszar przeznaczony na realizację celów publicznych.

§12

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§13

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§14

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/749/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/749/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.29
Data udostępnienia: 2009.10.21 19:27:47
Liczba odwiedzin strony: 2131 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 18:44:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów