Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/464/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: ul. Krakowską - ul. Beskidzką - ul. Pszczyńską - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/284/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.). Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i rysunek planu oraz rozgraniczenia przestrzeni miejskiej sporządzone na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL, dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi, zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

§9

 1. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 2. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 4. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy zagrodowej (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • Up - tereny usługowo-przemysłowe (brutto),
 • ZLd - tereny zadrzewień,
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZEt - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZD - tereny zieleni działkowej,
 • W - tereny wód otwartych,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • RO - tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • KG - tereny dróg głównych,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
10(a)MN
11MN
17MN
24MN
25MN
33MN
42MN
51MN
52MN
61MN
44MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
35MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, bez możliwości rozbudowy;
obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
4MU
5MU
5(a)MU
7MU
10(b)MU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
5(b)MU tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, obiekty do składowania i magazynowania
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
49MNU tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
48MR
57MR
63MR
76MR
78MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkalno-inwentarskiej,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
26MR
34MR
56MR
60MR
65MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej bez możliwości rozbudowy;
obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
12ZE
22ZE
45ZE
47ZE
50ZE
66(a)ZE
66(b)ZE
68ZE
74ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
18 ZE tereny zieleni łęgowej, łąki pastwiska podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowę siedliskową związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolno-ogrodniczego
67ZE tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, zachowanie istniejącego starodrzewu
 
dopuszczalne: -
46ZEt tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, zieleń łęgowa, zakaz zabudowy stałej
 
dopuszczalne: zabudowa domami letniskowymi o charakterze tymczasowym, przeznaczonymi do celów rekreacyjno-wypoczynkowych;
zakazuje się wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy, powiązanej z gruntem w sposób stały, określa się, że domy letniskowe będą drewniane, o pow. zabudowy do 25 m2, o wysokości od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu nie większej niż 5,5 m
62ZLd
73ZLd
tereny zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja zadrzewienia
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową i tereny sąsiednie
79ZLd tereny zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: projektowana strefa przeznaczona do zadrzewienia
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową i tereny sąsiednie
41ZD
54ZD
55ZD
tereny zieleni działkowej podstawowe: projektowana strefa zieleni działkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej; zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym;
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
75ZP,ZLd tereny zieleni urządzonej podstawowe: projektowana strefa zieleni urządzonej jako ośrodek rekreacji i wypoczynku w pobliżu zbiornika wodnego, luźne zadrzewienia, zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, parkingi, urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci: boiska, place zabaw, obszary przeznaczone do opalania/leżakowania, biwakowania, tymczasowe kioski handlowo-gastronomiczne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
6ZI
8ZI
20ZI
tereny zieleni izolacyjnej, bez możliwości zabudowy podstawowe: projektowana strefa zieleni izolacyjnej o szerokości 20 m
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, urządzenia infrastruktury technicznej
13RP
27RP
28RP
29RP
36RP
40RP
53RP
58RP
59RP
64RP
69RP
70RP
71RP
72RP
80RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja obszarów upraw rolnych, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
77RO tereny upraw ogrodniczych z możliwością zabudowy podstawowe: uprawy ogrodnicze, uprawy rolnicze
 
dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności w zakresie obsługi terenu z uwarunkowaniami jak dla stref MN z dopuszczeniem rozbudowy, obiekty gospodarcze i magazynowe obsługujące funkcję podstawową, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń urządzona
3UR
43UR
tereny usług rzemieślniczych podstawowe: adaptacja i projektowanie strefy usług rzemieślniczych;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
16UR,UH tereny usług handlu i rzemiosła podstawowe: adaptacja istniejącej strefy usług handlu z zabudową mieszkaniową i projektowanie strefy usług handlu i rzemiosła;
przez jednostkę przebiegają przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
2UR,UH, KS,S
21UR,UH, KS, S
tereny usług handlu, rzemiosła, składów i magazynów podstawowe: projektowanie strefy przeznaczonej pod usługi handlu i rzemiosła, pod składy, magazyny i hurtownie, a także elementy obsługi komunikacyjnej;
przez jednostkę przebiegają przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
30UR,UH,KS
37UR,UH,KS
tereny usług handlu i rzemiosła podstawowe: adaptacja istniejącej strefy przeznaczonej pod usługi handlu i rzemiosła z elementami obsługi komunikacyjnej
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
9Up
15Up
tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej (brutto) podstawowe: adaptacja strefy zabudowy usługowo-produkcyjnej, wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 11,0 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
 
dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
38US tereny usług sportu podstawowe: projektowana strefa sportu; obiekty sportu i rekreacji, zieleń urządzona
 
dopuszczalne: niewielkie obiekty handlu, gastronomii i rozrywki, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
14KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: adaptacja strefy urządzeń komunikacji samochodowej z istniejącą stacją paliw
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
1KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: adaptacja terenów obsługi komunikacji samochodowej: parkingi, motele, stacje paliw,
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
W tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wodne dla wód opadowych z terenu zlewni
 
dopuszczalne: -

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G2/2 odcinek drogi głównej - DK 44. Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K3G2/2 odcinek drogi głównej - DK 928 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
KZ K2Z1/4 odcinek projektowanej drogi zbiorczej 31 m
K5Z1/2 projektowana droga zbiorcza jako adaptacja istniejących elementów infrastruktury komunikacyjnej 20 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K6L1/2 droga lokalna projektowana 15 m
K7L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi polnej 20 m
K8L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 20 m
K9L1/2 droga lokalna, adaptowane fragmenty istniejących dróg dojazdowych i odcinki projektowane 15 m
K10L1/2 droga lokalna, adaptowane fragmenty istniejących dróg dojazdowych i odcinki projektowane 20 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K11D adaptowana droga dojazdowa 10 m
K12D adaptowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K13D adaptowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K14D projektowana droga dojazdowa 10 m
K15D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K16D adaptowana droga dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW05 teren węzła łączącego DK 928 i DK 44
KW06 teren węzła DK 928 z ul. Pszczyńską
KW12 teren węzła DK 44 z projektowaną ulicą zbiorczą
KW13 teren węzła DK 928 z projektowaną ulicą zbiorczą
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni,
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Adaptuje się istniejące obiekty istniejące obiekty kubaturowe i liniowe.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, należy przeprowadzić scalenie działek i podział, nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki sąsiedniej.
 6. Wymienione w pkt. 6 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usadowieniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania w oparciu o system wodociągów grupowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Dostawa wody dla odbiorców zachodniej części obszaru z magistrali Ø 1400 zb. Mikołów - zb. Orzesze - woda rozprowadzana będzie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach Ø 400 - Ø 80. Dla odbiorców zamieszkujących wschodnią części obszaru woda doprowadzana będzie przewodem Ø 100 bezpośrednio ze strefy zbiorników wodnych i siecią rozdzielczą.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  2. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  3. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków jw.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez administratora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega przewód gazowy średnioprężny o średnicy Ø 200, kończący się w stacji redukcyjno-pomiarowej IIo przy ul. Beskidzkiej. Dla gazociągu określa się strefę ochronną w odległości 5,0 m od jego zewnętrznego obrysu. Na terenie objętym niniejszą uchwałą odbywa się znikomy pobór gazu w okolicy węzła DK 928 z ul. Pszczyńską i w strefie pomiędzy ul. Jaśminową i M. Skłodowskiej-Curie (w pobliżu DK 928) - strefy te zaopatrzone są w gaz z sieci niskoprężnej obsługującej śródmieście.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar objęty planem znajduje się w całości na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały". Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.
 2. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną wcześniej działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.92,
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.94,
 • nr IX/71/99 RM w Mikołowie z dn. 60.04.99,
 • nr IX/73/99 RM w Mikołowie z dn. 06.04.99,
 • nr IX/97/99 RM w Mikołowie z dn. 60.04.99,
 • nr XXXI/403/2000 RM w Mikołowie z dn. 29.08.2000.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:22
Liczba odwiedzin strony: 8256 (ostatnie odwiedziny 2024.07.09 17:29:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów