Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/802/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.10.2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] obejmującej obszar w granicach wyznaczonych wzdłuż ulicy Gliwickiej i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 348/101

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] obejmującą obszar w granicach wyznaczonych wzdłuż ulicy Gliwickiej i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 348/101 z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (określanego jako Rejon Paniowy) zatwierdzonego uchwałą nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.), zwaną dalej "planem" obejmującym obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanego dalej "rysunkiem planu".
 2. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, wymieniony w ust. 1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 2 - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000,
  2. załącznik nr 3 - Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  3. załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.

§2

Rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu:

 1. granice obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wyrażone poprzez oznaczenie obszaru stref ochrony konserwatorskiej "B".

§3

Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 2:

 1. UM - tereny zabudowy usługowej związanej z działalnością wytwórczą i magazynową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,
 2. KDxG1/2 - tereny komunikacji drogowej - część pasa linii rozgraniczających drogi klasy G.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. tekście planu miejscowego - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 5. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 6. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 7. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków w obrębie działki, liczoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
 8. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej lub do powierzchni obszaru objętego inwestycją; przy czym zgodnie z przepisami odrębnymi, powierzchnię urządzoną jako biologicznie czynną stanowić mogą: grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz powierzchnia wodna na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
 9. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci,
 10. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 11. usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, która nie powoduje przekroczenia, określonych w przepisach szczególnych, standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska poza granicą władania terenem,
 12. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§5

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem UM, przeznacza się pod zabudowę usługową związaną z nieuciążliwą działalnością wytwórczą, handlową i magazynową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla prowadzących działalność na terenie.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację:
  1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym lokalizację urządzeń do retencji i oczyszczania ścieków deszczowych i przemysłowych,
  2. wewnętrznych dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, garaży innych obiektów towarzyszących realizowanej funkcji,
  3. zieleni urządzonej, w tym o funkcjach ochrony wizualno-sanitarnej.
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru objętego inwestycją - nie więcej niż 60%,
  2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%,
  3. wysokość zabudowy:
   1. budynki mieszkalne i usługowe; do 2 kondygnacji nadziemnych, licząc łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 9 m,
   2. budynki gospodarcze i garaże; do 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 8 m,
  4. geometria dachu:
   1. dachy spadziste z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci przy czym:
    • kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej w przedziale od 25° do 45°;
    • kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej w przedziale od 15° do 45°;
   2. w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować identyczne kąty nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej,
   3. wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy i dachów płaskich.
 4. Dopuszcza się lokalizację magazynów i składów zabudowanych.
 5. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej.
 6. W obrębie granic UM ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu, w rozumieniu przepisów prawo ochrony środowiska, przeznaczanego na cele mieszkaniowo-usługowe; w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej ochrona przed hałasem winna polegać na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.
 7. Ustala się zakaz bezpośrednich zjazdów na drogę krajową nr 44; obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie od strony ulicy Kawalca; układ drogowy w obrębie działki może być rozbudowany o wewnętrzne dojazdy i ciągi pieszo-jezdne niewydzielone linami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych; sposób tych włączeń komunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 8. Teren w całości obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej "B"; przy realizacji zabudowy obowiązuje nawiązanie do cech architektury regionalnej, polegające na:
  1. stosowaniu geometrii dachu o parametrach, o których mowa w ust. 3; dopuszcza się doświetlenie poddaszy facjatami i oknami połaciowymi; na pokrycia dachów należy stosować dachówkę lub blachę dachówkową albo materiał z fakturą imitującą dachówkę ceramiczną,
  2. zachowaniu kształtu i podziału stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  3. wykorzystywaniu tradycyjnych materiałów takich jak: kamień, drewno, cegła klinkierowa.
 9. Działania związane ze zmianą w zagospodarowaniu terenu w strefie "B" wymagają opinii właściwego organu ds. ochrony zabytków.
 10. Równorzędnymi wariantami możliwego podziału nieruchomości na działki budowlane w granicach terenu UM są:
  1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora,
  2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów.

§6

 1. Wyznacza się wyodrębnione w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDxG1/2 i ustala przeznaczenie pod część pasa linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego - DK nr 44.
 2. W granicach terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się:
  1. chodniki oddzielone od jezdni lub ciągi pieszo-rowerowe,
  2. istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem modernizacji, przełożenia; lokalizowanie nowych zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym, w przypadku konieczności sytuowania urządzeń nie związanych z drogą - wymóg uzyskania zgody zarządcy drogi,
  3. zieleń.

§7

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się:
  1. lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja, nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. wyznaczenie wewnętrznych dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych,
  3. przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację, wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§8

Jeżeli dla zamierzenia inwestycyjnego, dopuszczonego ustaleniami niniejszej uchwały, przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, nie wykaże niekorzystnego wpływu na środowisko, należy uznać realizację takiego zamierzenia jako zgodną z planem.

§9

 1. Dla całego obszaru planu ustala się zakaz:
  1. gromadzenia odpadów, za wyjątkiem magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na terenie objętym planem lub odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami,
  2. składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  3. lokalizacji wież radiokomunikacyjnych.
 2. W granicach planu ustala się nakaz:
  1. ujmowania w systemy kanalizacji oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, w tym terenów magazynowo-składowych, placów manewrowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni;
  2. magazynowania odpadów w sposób selektywny z uwzględnieniem segregacji jakościowej i przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami;
  3. ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego;
  4. zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do obiektów i urządzeń usługowo-produkcyjnych oraz terenów komunikacyjnych.

§10

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi oraz ścieków komunalnych, innych niż ścieki bytowe (tj. mieszanki ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi) oraz ścieków przemysłowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, nie będących ściekami, zgodnie z przepisami w aktualnie obowiązujących aktach prawnych, systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków wodnych,
  4. pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej,
  5. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów,
  2. stacje gazowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów,
  3. wzdłuż gazociągów wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać ich strefy techniczne, a wzdłuż gazociągów wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane, według wymagań przepisów szczególnych.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące linie energetyczne; wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nieuwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  2. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu z zachowaniem 5 m strefy wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych stacji transformatorowych,
  3. linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się korzystanie z ekologicznych nośników energetycznych w indywidualnych systemach grzewczych.
 9. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się: sposób zagospodarowania działek w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy musi uwzględniać obowiązek lokalizacji na posesjach odbiorników do selektywnej zbiórki odpadów, wywożonych następnie na wysypisko.

§11

 1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie terenu górniczego "Łaziska II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają utrzymanie istniejącej i realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. W obrębie obszaru objętego planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§12

W obrębie planu objętym strefą "W", większe prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym lub produkcyjnym oraz drogi, wymagają zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§13

Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowych opłat, pobieranych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem planu:

 • 20% (słownie: dwadzieścia procent) - dla terenów oznaczonych symbolem UM,
 • 0% (słownie: zero procent) - dla terenów oznaczonych symbolem KDxG1/2.

§14

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz oceną zagrożenia osuwiskowego i opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§15

W obszarze objętym zmianą planu, o której mowa w §1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r.(ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.).

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§17

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/802/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (540 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/802/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1385 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/802/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/802/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.26
Data udostępnienia: 2007.01.26 21:39:08
Liczba odwiedzin strony: 2599 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 03:11:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów